Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.

Protokół Nr 34

z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 24 marca 2021 roku

Tryb wideokonferencji

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 15:00

 

Z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się w formie wideokonferencji.

 

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

 

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwca Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Panią Anetę Przyłucką – Sekretarz Miasta Sandomierza
 3. Panią Barbarę Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza;
 4. Panią Barbarę Rajkowską Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Panią Angelikę Kędzierską – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Panią Dorotę Tarnawską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 7. Panią Agnieszkę Krasoń Kierownika Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu;
 8. Panią Ilonę Łukawską p. o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu;
 9. Panią Tamarę Sochę – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu;
 10. Pana Pawła Wierzbickiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
 11. Pana Rafała Binięde – Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu.

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 20 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny nieobecny: Krzysztof Szatan. Radny usprawiedliwiony.

Radny spóźniony: Janusz Poński.

W związku z tym stwierdził quorum.

 

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2020r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXII/223/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/618/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu;
 15. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza;
 16. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 18. Zamknięcie obrad.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że radni otrzymali II wersję projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok, który uwzględnia zmiany zaproponowane przez Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. W związku z tym komisja opiniowała nową wersję projektu uchwały.  

 

W XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze radny Janusz Poński. Rada obraduje w liczbie 20 radnych. 

 

W związku z powyższym radny Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.

 

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwał zakłada wzrost dochodów w budżecie na kwotę 64.623,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowań wynikających z umów w Szkole Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Samorządowym Nr 1 oraz z tytułu realizacji programu “Wspieraj Seniora – edycja 2021”. Z kolei zmniejsza się wydatki w budżecie miasta na kwotę 73.600,00 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ubezpieczenia społecznego w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków na PFRON w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na kwotę 178.223,00 zł m.in. z tytułu: wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. “Modernizacja ulicy Rokitek”, zakupu środków dydaktycznych i usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 3, zakupu usług remontowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1, zakupu środków żywności w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6, zakupu inwestycyjnego w postaci kosiarki wrzecionowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na realizację rządowego programu “Wspieraj Seniora – edycja 2021”.       

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że dokonywanie zakupu kosiarki wrzecionowej na potrzeby MOSiR w trakcie trwania roku i przy napiętym budżecie jest niewłaściwe. Dodał, że zakup ten powinien być przewidziany w projekcie budżetu miasta na 2021 rok. Na koniec zaznaczył, że sprawami sportu w mieście powinna zajmować się oddzielana spółka. 

 

Radny Piotr Chojnacki podzielił zdanie radnego Jacka Dybusa stwierdzając, że zakup jest potrzebny, ale czas realizacji jest niefortunny ze względu na trudną sytuację budżetu miasta. Następnie powiedział, że wspomniane środki warto byłoby przeznaczyć na inne ważniejsze cele i działania. Dodał, że w 2020 roku nie zrealizowane zostały inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Jednym z takich przedsięwzięć była budowa placu zabaw na ul. Baczyńskiego na kwotę 75.000,00 zł. Inwestycja ta była podparta wieloma pozytywnymi głosami mieszkańców.

Radny zasugerował, że środki na zakup kosiarki mogłyby być przeznaczone właśnie na realizacje budżetu obywatelskiego. 

Na koniec radny zasugerował, by zakup kosiarki był sfinansowany przez Klub Wisła Sandomierz, który korzysta w dużej mierze z sandomierskiego stadionu. Na koniec poprosił o bliższe informacje z zakresu przewidzianych prac remontowych na ul. Rokitek.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że zakup kosiarki nie był uwzględniony w budżecie miasta na 2021 rok. Dodał, że konstrukcja uchwały, w której zawarte są wszystkie zmiany w budżecie powoduje, że radny, który nie zgadza się z zakupem kosiarki nie ma możliwości głosowania przeciw, gdyż wtedy jest w całości przeciw projektowi uchwały. Następnie powiedział, że jako radny jest zwolennikiem przekazania Stadionu Sportowego Stowarzyszeniu Wisły Sandomierz, z osobowością prawną, dzięki czemu mogli by pozyskiwać na swoją działalność środki zewnętrzne i czerpać dochody z tytułu prowadzenia szkoleń. Na koniec stwierdził, że finansowanie i funkcjonowanie sandomierskiego sportu wymaga dogłębnej analizy i poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie, które nie będą w sposób bezpośredni obciążać budżetu gminy. 

 

Radny Marek Chruściel powiedział, że zakup tej kosiarki uwzględniany był w projekcie budżetu przez ostatnie dwa lata. Niestety w związku z cięciami budżetowymi zakup ten nie znalazł uznania. Dodał, że zakup ten jest niezbędny, gdyż w przeciwnym razie na Stadionie Miejskim nie będzie możliwości rozgrywania meczy piłki nożnej.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że zakup tej kosiarki jest konieczny, gdyż dotychczasowa nie nadaje się na dalsza eksploatację. Dodała, że zakup ten musi zostać zrealizowany ze względu na zaczynającą się rundę wiosenną rozgrywek. Na koniec powiedziała, że kwestia zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania stadionu jest zupełnie inny tematem, który powinien być poruszany na posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że konstrukcja projektu uchwały jest zgodna z przepisami prawa w tym zakresie. Nie ma możliwości, by każda zmiana w budżecie była procedowana jako odrębny projekt uchwały. Dodał, że z informacji uzyskanych od MOSiR wynika, że zakup kosiarki wektorowej jest wydatkiem koniecznym w kontekście zbliżających się wiosennych rozgrywek. Na koniec Burmistrz odniósł się do planowanej inwestycji na ul. Rokitek. Stwierdził, że przebudowa jezdni jest możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu z funduszu ochrony wąwozów lessowych w wysokości 80% kosztów realizacji zadania. W związku z tym miasto zleca wykonanie niezbędnej dokumentacji w tej sprawie. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 7;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/347/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 7;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/348/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie stosunkiem głosów 11” za” – jednogłośnie.

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały ma charakter coroczny, gdyż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt rada gminy ma obowiązek do 30 marca danego roku podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia programu ochrony nad zwierzętami, w którym określa się aktualne koszty, podmioty które biorą udział w programie. Dodała, że zmiana w projekcie uchwały w stosunku do roku poprzedniego polega na aktualizacji wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację tego programu w 2021 roku. Na koniec powiedziała, że przedstawiony program uzyskał pozytywną opinię powiatowego lekarza weterynarii.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że jako radny złożył pismo do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie kwestii dofinansowania przez gminę schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach Ekologicznego Związku Dorzecza Gmin Koprzywianki. Radny zasugerował, by te środki zaangażować w sandomierskie schronisko.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek podziękowała Pani Angelice Kędzierskiej oraz Pani Izabeli Prawdzie, pracownikom Urzędu Miejskiego za prace na rzecz bezdomnych zwierząt w Sandomierzu. Następnie dodała, że w perspektywie kolejnych lat miasto powinno przeznaczyć większe środki na sandomierskie schronisko w celu jego rozbudowy, gdyż z roku na rok bezdomnych psów i kotów niestety przybywa zwłaszcza w okresie letnim. Na koniec stwierdziła, że w przestrzeni publicznej nadal pojawia się społeczna znieczulica i przyzwolenie na niegodziwe traktowanie zwierząt. Zaapelowała o budowę boksów dla kotów.

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że jako samorząd „mamy duże szczęście”, że na terenie miasta funkcjonuje Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, w którym działają wspaniali ludzie.

Stowarzyszenie ma jedynie dwóch etatowych pracowników. W związku z tym ogromną rolę spełniają wolontariusze, którzy opiekują się bezdomnymi zwierzętami na miarę swoich możliwości. Dodała, że współpraca między gminą a stowarzyszeniem układa się wzorcowo. 

 

Radny Andrzej Bolewski zaapelował, by nie kreować złego przekazu, że samorząd nie szanuje i nie opiekuje się bezdomnymi zwierzętami. Dodał, że nie spotkał się z sytuacją jakiegokolwiek znęcania się nad zwierzętami.   

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że w przedstawionym programie nie ma informacji o ewentualnym korzystaniu przez stowarzyszenie ze środków z 1% podatku i dochodach z tego tytułu. Radny powiedział, że półtora tygodnia temu zmarł założyciel, opiekun stowarzyszenia Pan Tadeusz Waroch. Stwierdził, że: „o takich ludziach warto mówić na sesji jako o ludziach oddanych Sandomierzowi i zwierzętom bezdomnym w Sandomierzu”.

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek odniosła się do słów radnego Andrzeja Bolewskiego mówiąc, że nie sugerowała stwierdzenia, że samorząd nie dba o bezdomne zwierzęta. Nie mniej jednak są mieszkańcy, których los takich zwierząt nie interesuje. Na koniec powiedział, że: „to ja byłam jedną z pierwszych osób, które to stowarzyszenie w latach dziewięćdziesiątych razem między innymi z Panem Warochem i z Panią Danutą Wójcik i z moim tatą zakładaliśmy”.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/349/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021;

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja obradowała nad projektem uchwały zgłoszonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza z uwzględnieniem dwóch autopoprawek w § 5 dot. terminu wejścia w życie uchwały oraz w uzasadnieniu. Dodał, że przedstawiony projekt został zaopiniowany negatywnie. Jednocześnie komisja zaproponowała zmianę w § 1 ust. 1 gdzie określiła stawkę w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby, w ust. 2 stawkę w wysokości 52,00 zł za osobę miesięcznie i w ust. 3 stawkę zmniejszającą o 2,00 zł. Dodał, że tak zaproponowany projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 6 „za”, 3 „przeciw”, 1 osoba się wstrzymała i 1 osoba nie głosowała. Na koniec zaznaczył, że komisja zgłasza ten projekt uchwały jako wniosek formalny.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił swoje autopoprawki do projektu uchwały. Pierwsza w § 5, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dniem 1 maja 2021 roku”. Druga w treści uzasadnienia projektu uchwały na stronie 2, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od drugiego do czwartego kwartału”, czyli skreśla się sformułowanie „w pierwszym kwartale”, a wpisuje się „od drugiego do czwartego kwartału”.

 

Radny Marcin Świerkula złożył wniosek do projektu uchwały w którym określił nowe stawki zawarte w § 1 w taki sposób, że w pkt 1 - 20,00 zł, w pkt 2 – 40,00 zł a w pkt 3 pomniejsza się o 2,00 zł.

Następnie powiedział, że przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który stwierdził, że dotychczasowe uchwały z 15 października 2020 roku są niezgodne z prawem.

Następnie radny przedstawił założenia uchylonych uchwał. 

Dodał, że przedstawiony projekt uchwały zakłada wyższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż te które były zawarte w uchylonych uchwałach, gdzie uzasadnieniem tego faktu jest „potrzeba kompensowania tych miesięcy, w których obowiązywała stawka 13,00 zł”. Stwierdził, że sytuacja ta jest niesprawiedliwa wobec mieszkańców i może być niezgodna z prawem, co może skutkować kolejna skargą do WSA w Kielcach. Zdaniem radnego powstała równica powinna być pokryta z budżetu gminy a nie z kieszeni mieszkańców. Na koniec powiedział, że przy racjonalnej gospodarce odpadami w Sandomierzu, zakładającej zwiększenie poziomu selektywności odpadów, zaproponowana stawka w ramach złożonego wniosku, czyli 20,00 zł i 18,00 zł jest sprawiedliwa.

 

Radny Jacek Dybus poprosił o przedstawienie w projekcie uchwały informacji dot. ilości odpadów oraz cenę za 1 tonę odpadów z poszczególnych kategorii.

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniosła się do słów radnego Marcina Świerkuli mówiąc, że realne a nie teoretyczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są znane z dwóch przyczyn: rozstrzygniętego drugiego przetargu i kosztów za I kwartał bieżącego roku, które wynoszą 1.199.538,00 zł za odbiór 1.186 ton odpadów.

W okresie od II do IV kwartału koszty w wyniku rozstrzygniętego przetargu wynoszą 3.916.000,00 zł za odbiór 3.900 ton odpadów. Dodatkowo koszty administracyjne w wysokości 275.000,00 zł. W związku z powyższym całkowity koszt gospodarowania odpadami komunalnymi szacuje się na kwotę 5.400.000,00 zł. Dodała, że przyjęcie stawek zaproponowanych przez radnego Marcina Świerkuli spowoduje lukę w budżecie w wysokości ok. 1.600.000,00 zł, co w obecnej sytuacji budżetu miasta jest niemożliwe do pokrycia, zwłaszcza że przepisy ustawowe w tej materii nakazują samo bilansowanie się systemu. Dodał, że zaproponowany projekt uchwały nie jest oderwany od rzeczywistości.   

Zaproponowane stawki 31,00 zł i 28,00 zł po zbilansowaniu rocznym będą realnie wynosić przeciętnego mieszkańca 25,00 zł i 23,00 zł, gdyż w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia stawka wynosi 13,00 zł.

Następnie przedstawiła ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów odpadów: odpady zmieszane – 920,19 zł netto za tonę, odpady biodegradowalne 920,00 zł netto, odpady wielkogabarytowe - 753,19 zł netto, tworzywa sztuczne – 1.401,75 zł netto.

 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o opinię radcy prawnego dot. przeprowadzonego przetargu. Powiedział, że wpłynęła jedna oferta. Urząd Miejski powinien złożyć zapytania ofertowe do innych podmiotów działających na rynku lokalnym z prośbą o wycenę kosztów funkcjonowania systemu. Następnie poprosił radnego Piotra Chojnackiego przedstawiciela miasta w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki o informacje dot. kosztów odbioru odpadów przez związek w gminach powiatu sandomierskiego. Radny podkreślił, że stawki zaproponowane przez związek wynoszą 20,00 zł i 18,00 zł od osoby. Na koniec stwierdził, że ciekawym rozwiązaniem byłoby przekazać funkcjonowanie sandomierskiego systemu ekologicznego związkowi. Dodał, że jako radny nie zgadza się, by obciążać dodatkowymi kosztami mieszkańców za skutki uchylenia dotychczasowych uchwał.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że urząd dokonał dogłębnej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a zaproponowane stawki w projekcie uchwały są dobrze wyliczone i racjonalne. Dodał, że jako burmistrz chciałby by stawka była jak najniższa, ale prawa rynku są nieubłagane a koszty rosną. Podkreślił obowiązek samo bilansowania się systemu.    

 

Radny Piotr Chojnacki odniósł się do słów radnego Andrzeja Bolewskiego mówiąc, że Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki obsługuje nie tylko powiat sandomierski, ale również powiat opatowski. Cena, która ukształtowała się na tym terenie to jest 20-18 zł. Dodał, że cena wynika z tego, że jest podzielona na wszystkie gminy i mieszkańców, na których terenie jest zorganizowane i wysypisko, i zakład. Ponadto gminy na terenie tych dwóch powiatów są o charakterze wiejskim lub miejsko - wiejskim, w których zgodnie z ustawą częstotliwość odbiorów odpadów jest o wiele niższa i wynosi raz w miesiącu. Podkreślił, że każda gmina musi organizować przetargi w tym zakresie. Zarząd EZGDK jest otwarty na współprace w tym zakresie.

Radny zgodził się z twierdzeniami, że samorząd nie może obciążać mieszkańców za skutki uchylenia dotychczasowych uchwał śmieciowych.

W związku z tym stwierdził, że zaproponowana stawka w wysokości 31,00 zł jest nie do przyjęcia a samorząd brakujące środki musi znaleźć w tegorocznym budżecie. Radny powiedział, że zgadza się na stawki 25,00 zł i 23,00 zł, gdyż takie kwoty wynikają z przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu. Podnoszenie drastycznie stawki spowoduje ucieczkę mieszkańców z systemu, co będzie generować dodatkowe koszty finansowe. Samorząd musi podjąć działania zmierzające do uszczelnienia systemu. Dodał, że paradoksem systemu jest fakt, że im więcej gmina będzie sortować śmieci tym więcej będzie płacić, ponieważ cena surowców wtórnych jest bardzo niska a koszty produkcji i koszty pracowników, energii rosną. Jeżeli nie będzie wprowadzonej odpowiedzialności finansowej producenta za produkt, który produkuje i opakowuje to tak naprawdę nic się w tej kwestii nie zmieni i cena surowców wtórnych jest na dramatycznie niskim poziomie.

Radny Marcin Świerkula nie zgodził się ze słowami radnego Piotra Chojnackiego. Powiedział, że najdroższe do utylizacji są odpady zmieszane. Jeśli w strumieniu śmieci, które lądują na wysypiskach będzie mniej frakcji, które można odzyskiwać, to mniej wagowo będzie produkowanych śmieci jako frakcja zmieszana i tym samym mniejsze będą koszty na składowiskach. Następnie poprosił o informacje dot. sandomierskiego wskaźnika recyklingu. Na koniec zauważył nieścisłości w uzasadnieniu do projektu uchwały, w których przedstawia się koszty wyliczone w oparciu o stawkę 13,00 zł w okresie I kwartału a następnie w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu poprosiła o niewprowadzanie radnych w błąd nieprawdziwymi sformułowaniami. Powiedziała, że kalkulacja został przedstawiona za okres I kwartału i za okres od II do IV kwartału bieżącego roku, gdyż po nierozstrzygniętym przetargu zawarto umowę możliwie najkrótszą, z wolnej ręki, tak, aby przeprowadzić kolejne postępowanie. Wartość określona w umowie, która jest zawarta na trzy miesiące jest spisana jako koszt pierwszych trzech miesięcy odbioru i zagospodarowania odpadów. Następnym kosztem są koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, które będą obejmować okresy od II do IV kwartału. Dodała, że w uzasadnieniu jest mowa, że stawka 13,00 zł będzie obejmować okres czterech miesięcy.

Ponadto dodała, że mieszkaniec powinien zapłacić za usługę, która jest świadczona. Stwierdziła, że decyzja sądu spowodowała, że mieszkaniec ponosi opłatę nierealną w stosunku do realnych kosztów, gdyż częstotliwość wywozu odpadów pozostała na tym samym poziomie.  

Dodała, że w Sandomierzu nie ma zagrożenia epidemicznego a ciągłość usługi publicznej została zachowana za którą mieszkańcy muszą zapłacić.  

Na koniec zaznaczyła, że poziom recyklingu w Sandomierzu wynosi 82,21%, przy czym odpadów budowalnych blisko 96,93%. Przedstawiła również szczegółowe, robocze wyliczenia dot. wysokości luki w budżecie przy równoczesnym określeniu innych niż zaproponowanych przez Burmistrza stawek. W przypadku stawek:

Radny Andrzej Bolewski sformułował następujące pytania: Ile wpłynęło ofert w przetargu na gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy gmina występowała do innych usługodawców z o ofertą?, Czy gmina podjęła działania zmierzające do odzyskania zaległości za odpady, które na dzień 31.12.2020r. wynoszą 724.414,65 zł?  

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w przetargu drugim podobnie jak w pierwszym wpłynęła jedna oferta od PGKiM w Sandomierzu. Dodała, że: „zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie, Burmistrz jest zobligowany przeprowadzić trybem konkurencyjnym postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy, i takie zadanie realizował. Zarówno w pierwszym przypadku jak i w drugim Burmistrz Miasta ogłosił przetarg nieograniczony, bo zarówno z ustawy o prawie zamówień publicznych, ale też ustawy naszej czystościowej Burmistrz organizując to zadanie musi przeprowadzić postępowanie przetargowe. (...) Tak się wydarzyło w obu przypadkach, natomiast czy Ustawa Prawo Zamówień Publicznych w tej sytuacji przewiduje zapytania ofertowe? (…) Myślę, że taka możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki czy zaproszenia do negocjacji byłaby w sytuacji, gdyby w przetargu odrzucono ofertę, bo oferta nie spełniałaby kryteriów postępowania, i wtedy taka furtka mogłaby się otworzyć”.

 

Radny Robert Kurosz powiedział, że „Nie wszyscy mieszkańcy składają prawdziwe deklaracje śmieciowe” i „Nie wszystkie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe niepoprawnie je weryfikują prawdopodobnie”. Stwierdził, że w momencie podnoszenia opłat za wywóz odpadów z 7,00 zł na 13,00 zł ubyło ok 700 mieszkańców biorąc pod uwagę deklaracje śmieciowe mieszkańców. Dodał, że metoda od wody uszczelniała system. Następnie radny skierował pytanie do radnego Andrzeja Bolewskiego, prezesa SBM Sandomierz: „Ile Panu przybyło osób na spółdzielni jak się zmieniło naliczanie od zużycia wody zamiast od zestawienia ilości tych mieszkańców i tych deklaracji? Ilu mieszkańców Panu przybyło jeśli liczył Pan od wody?”. Powiedział, że błędem pracowników Urzędu Miejskiego było wprowadzenie w poprzednich, zakwestionowanych przez sąd uchwałach, metody hybrydowej. Zdaniem radnego powinna zostać przegłosowana pierwotna wersja uchwały zakładająca wyłącznie metodę od ilości zużycia wody. Dodał, że w dniu dzisiejszym składana jest autopoprawka przez wnioskodawcę uchwały dot. zapisów o jej wejściu w życie, które w poprzedniej uchwale również został zakwestionowany przez sąd. Radny powiedział, że nie zgadza się ani na kwotę 31,00 zł od osoby ani 25,00 zł od osoby. Uważa, że samorząd powinien poszukać takiego sposobu, „żeby można było wyszukiwać te osoby, które deklaracji nie składają, które nie płacą, bo ja osobiście nie chcę się dokładać do osób, które oszukują”. Radny Robert Kurosz powiedział, że wspólnotom mieszkaniowym jak i spółdzielnią nie zależy na kontrolowaniu deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym, podobnie jak Straży Miejskiej, które nie kontroluje procederu podrzucania śmieci mieszkańcom przez firmy. Na koniec radny wyraził niezadowolenie z faktu wyboru metody od mieszkańca oraz braku działań ze strony samorządu w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że zgadza się ze słowami radnego Roberta Kurosza i również uważa, że najlepsza metoda w ramach obowiązujących przepisów ustawowych to metoda od wody. Dodał, że to radni na posiedzeniach komisji dokonali zmiany tej metody na hybrydową, która okazała się nie zgodna z prawem, pomimo że identyczna uchwała obowiązuje w Łodzi. Na koniec Burmistrz Miasta powiedział, że metoda od wody uszczelniłaby system, który w zamierzeniu ustawodawcy musi się bilansować.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że od początku jako radni „celowaliśmy w konkretnego jakby usługodawcę i bazowaliśmy na tym”.

Dodał, że samorząd powinien podjąć rozmowy na temat obsługi systemu gospodarowania odpadami przez EZGDK, dzięki czemu koszty funkcjonowania systemu byłyby niższe a tym samym stawka dla mieszkańców. Dodał, że samorząd tworzy niebezpieczne z punktu widzenia mieszkańców monopole na świadczenie miejskich usług. Na koniec powiedział, że niesprawiedliwa i nieuczciwa jest retoryka, która sprowadza się do twierdzeń, że przez nieuczciwość części mieszkańców niezbędne są podwyżki cen śmieci. Dodał, że jako radny nie miał satysfakcji z zaskarżenia uchwał tzw. „śmieciowych” z dnia 15 października 2020 roku, które w konsekwencji zostały uchylone przez WSA w Kielcach.

 

Radny Robert Kurosz: „Milczenie Pana Bolewskiego w sprawie mojego pytania jednoznaczne jest dla mnie. Dziękuję”.

 

Radny Andrzej Bolewski: „Pan Kurosz nie dostanie tej odpowiedzi ode mnie”.

 

Radny Jacek Dybus poprosił o podanie prognozowanej ogólnej ilości ton śmieci w 2021 roku.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że plus – minus 5.300 ton.

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że dzisiejsza dyskusja dużo słów a mało treści. Dodał, że sandomierskie PGKiM obsługuje wyłącznie Miasto Sandomierz, dlatego jego usługi są bardzo drogie. Z kolei w przypadku obsługiwania kilku gmin, koszty te byłby proporcjonalnie dzielone na wszystkie gminy. Następnie radny porównywał wyliczenia przedstawione w uchwałach z 15 października 2020 roku z procedowanym projektem uchwały w dniu dzisiejszym. Radny poprosił o zamknięcie dyskusji i rozpoczęcie prac nad nowymi projektami uchwał, które będą opierać się o wiarygodne wyliczenia i analizę rynku. Na koniec dodał, że stawki zaproponowane przez radnego Marcina Świerkuli są odpowiednimi.

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że przedstawione wyliczenia przez radnego Jacka Dybusa są prawdziwe, ale uwzględniają one również odpady pochodzące od przedsiębiorców a w obecnym roku zgodnie z uchwałą zostali oni wyłączeni z systemu, co skutkuje mniejszą ilością odpadów w systemie. Dodała, że dotychczasowo w systemie było blisko 9.000 ton odpadów a teraz będzie to ok 5.300 ton.  Cena za tonę w Janczycach wynosiła 390,00 zł netto za tonę a w roku bieżącym 520,00 zł netto za tonę. Z kolei stawka zaproponowana przez oferenta w przetargu wyniosła 920,00 zł za tonę w tym właśnie 520,00 zł to koszty Jańczyc. Pozostała kwota to koszty przedsiębiorstwa. Na koniec powiedziała, że nikt nie „próbuje zaczarować czy zaciemnić, bo te ceny, które Pan podał, one były prawdziwe, we wrześniu, bo taki był cennik. Cennik się zmienił i dochodzą koszty odbioru i transportu”.

 

Radny Jerzy Żyła powiedział, że dzisiejsza dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały sprowadza się do wytykania przez radnych błędów Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego. Dodał, że samorząd od początku zajmowania się problematyką odpadów alarmował o konieczności drastycznych podwyżek w tej materii. Podkreślił, że zgodnie z ustawa system ma się samo bilansować. Zaproponowane stawki wynikają z kalkulacja przedstawionej przez przedsiębiorstwo, które mają swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonym przetargu. W związku z tym nie może samorząd przedstawiać innych stawek, opierających się na wątpliwych wyliczeniach.

Następnie radny stwierdził, że w sytuacji ratowania systemu Burmistrz przekaże środki z budżetu gminy a wówczas cześć radnych zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza, gdyż stwierdzą, że system ma się samo bilansować. Na koniec radny powiedział, że samorząd, przedsiębiorstwo, ale również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe powinny kontrolować kto podrzuca śmieci pod zamykane altany śmietnikowe, gdyż ten kto uczciwie płaci tego by nie robił.

 

Radny Marek Chruściel złożył wniosek formalny dot. zakończenia dyskusji w tym punkcie porządku obrad i poddania pod głosowania złożone dotychczas wnioski. Dodał, że jako radny popiera wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług tj, 25,00 zł i 23,00 zł od osoby w przypadku kompostowania.

 

Rozgorzała dyskusja, w której radni: Andrzej Bolewski, Jacek Dybus, Andrzej Lebida chcieli zabrać głos.

 

Radny Piotr Chojnacki: „Wniosek formalny, Panie przewodniczący, był”.

 

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że radny Marek Chruściel złożył wniosek formalny, proceduralny w związku z tym wniosek ten ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi wnioskami.  

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że jest zgłoszony wniosek formalny przez Pana Marka Chruściela, poparty opinią radcy prawnego. W związku z tym poddał ten wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 8;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła wniosek formalny radnego Marka Chruściela i zakończyła debate w tym punkcie porządku obrad.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że pozostają dwa nioski złożone przez radnego Marcina Świerkuli i przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług radnego Andrzeja Majewskiego. Dalej idącym wnioskiem jest wniosek radnego Marcina Świerkuli, który zakłada zmianę stawki w § 1 ust. 1 projektu uchwały na kwotę 20,00 zł w ust. 2 na kwotę 40,00 zł i w ust. 3 na kwotę 2,00 zł.

W związku z powyższym podał ten wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 9;

„przeciw” – 11;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza odrzuciła wniosek radnego Marcina Świerkuli.

 

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Majewskiego przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, który zakłada zmianę stawki w § 1 ust. 1 projektu uchwały na kwotę 25,00 zł w ust. 2 na kwotę 52,00 zł i w ust. 3 na kwotę 2,00 zł.

 

Radny Marek Chruściel: „Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że w tym wniosku tam również zostały przegłosowane autopoprawki Pana Burmistrza”.

W związku z powyższym podał ten wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 9;

„przeciw” – 8;

„wstrzymujących się” – 3;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła wniosek formalny radnego Andrzeja Majewskiego.

 

Radny Janusz Poński zabrał głos w kwestii formalno – technicznej.

Radny powiedział, że wobec przyjęcia wniosku radnego Andrzeja Majewskiego zmianie powinna ulec również treść uzasadnienia do projektu chwały, gdyż jest to integralna jej cześć.

 

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu zgodził się ze słowami radnego Janusza Pońskiego. Dodał, że w tym momencie konsekwencją zmiany treści samej uchwały jest zmiana wielkości wskazanych w uzasadnieniu. Zgodnie ze stanowiskiem sądów uchwała składa się z części merytorycznej jak i uzasadnienia. Podkreślił, że w tym przypadku należałoby również dokonać takiej czysto rachunkowej zmiany.

 

Wobec powyższego Wojciech Czerwiec przewodniczący rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.

 

Przerwa

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wznowił obrady XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.

Przypomniał, że rada obraduje w pkt 6 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Następnie przewodniczący rady przedstawił nową treść uzasadnienia projektu uchwały, która jest konsekwencją przyjęcia przez radę wniosku formalnego radnego Andrzeja Majewskiego. Zmiana treści uzasadnienia został przygotowana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przyjętych stawek przez radnych Pani Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że zgodnie z ustawą stawka podwyższona może być nie mniejsza niż dwukrotność i nie większa niż czterokrotność stawki podstawowej. W związku z tym w tych granicach zaproponowana przez komisję stawka się mieści.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał całośc projektu uchwały pod głosowanie z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek Burmistrza Miasta Sandomierza oraz przyjętego wniosku formalnego radnego Andrzeja Majewskiego oraz zmian dokonanych w uzasadnieniu.

Wynik głosowania:

 „za” – 9;

„przeciw” – 8;

„wstrzymujących się” – 3;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/350/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie dokonując w treści projektu uchwały zmiany, które są konsekwencją przyjęcia zmian w poprzedniej procedowanej uchwale. W związku z tym komisja wnioskuje o zmianę we wzorze deklaracji stanowiącej załącznik do projektu uchwały w pkt. D2 pn.: “Obowiązujące stawki opłat” by stawka podstawowa w wierszu A wynosiła 25,00 zł i w tym samym pkt. D2 w wierszu B stawka wynosiła 23,00 zł.

Opinia przegłosowana stosunkiem głosów: 6 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 osoba się wstrzymała i 1 radny nie głosował.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 9;

„przeciw” – 8;

„wstrzymujących się” – 3;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła wniosek komisji zgłoszony przez radnego Andrzeja Majewskiego przewodniczącego komisji.

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie całość projektu uchwały z uwzględnieniem przyjętego wniosku.

Wynik głosowania:

 „za” – 9;

„przeciw” – 6;

„wstrzymujących się” – 5;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/351/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie stosunkiem głosów: 10 głosów “za”, 1 radny nie głosował.

 

Radny Robert Kurosz poprosił o informacje który z radców prawnych podpisał się pod projektem uchwały oraz poprosił o wyjaśnienie prawne dot. procedowanej uchwały, gdyż jeżeli Burmistrz się nie odwołuje od wyroku i wyrok się uprawomocni, to stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki od chwili jej podjęcia, jest ex tunc. A jeżeli my uchwałę uchylamy to uchwała się uchyla od dnia uchylenia, czyli od dzisiaj.

 

Dr Piotr Kossak radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że: „skarga kasacyjna, jak Pan wie, jest środkiem nadzwyczajnym. Skargę kasacyjną wywodzi się wtedy, jeżeli istnieją podstawy do wywiedzenia kasacji. Oznacza to, że kasacja nie jest apelacją. Skarżący nie może polemizować z faktami, na których oparł się sąd, tylko musi wykazać istnienie podstaw kasacyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny, podobnie zresztą jak Sąd Najwyższy, jest sądem prawa a nie faktu, czyli w tym momencie musimy wykazać, że doszło albo do naruszenia prawa materialnego podczas procedowania przez sąd niższej instancji lub do naruszenia przepisów prawa formalnego, czyli postępowania, ale tylko w takim zakresie, w jakim mogło mieć to pływ na rozstrzygnięcie”.

Następnie radca prawny odniósł się do błędów w zaskarżonych a uchylonych przez sąd uchwałach mówiąc, że: „Był zarzut złamania technik prawodawczych - ten zarzut, który sąd uznał za najdalej idący - i gdyby ten zarzut był tylko ten jeden, przynajmniej w mojej ocenie, (…) podstawy do kasacji, podejrzewam, by były, ponieważ jak sobie Państwo otworzą rozporządzenie w sprawie technik prawodawczych, § 45 i następny, w szczególności taką możliwość w naszej ocenie dają, (…) W mojej ocenie - tylko mówię teraz w tym momencie sam za siebie - dalej idącym zarzutem sądu był ten zarzut, że uchwała miała charakter dyskryminujący w takim zakresie, w jakim, szanowni Państwo, ona się odnosiła do tego, że nie różnicowała budynków wielorodzinnych lub jednorodzinnych, ale w zależności od ich przeznaczenia. (…) ponieważ ten zarzut w naszej ocenie był praktycznie nie do odparcia, ten zarzut dyskryminacji, zresztą zawarty w jednej ze skarg, już nie pamiętam, czy skargi jednej czy tam drugiej spółdzielni, w naszej ocenie tutaj nie było sensu wywodzenia skargi kasacyjnej (…) po pierwsze by nie odniosła skutku, po drugie, narażałaby gminę również na negatywne konsekwencje finansowe”.

 

Po dyskusji z radnym Robertem Kuroszem, dr Piotr Kossak radca prawny stwierdził, że rada miasta uchyla przedmiotową uchwałę, gdyż „ona nie była zaskarżona, a jest immanentnie powiązana z tamtymi uchwałami, gdzie jest stwierdzona nieważność, no musimy ją w tym momencie wyeliminować z obrotu prawnego”.

 

Radny Marek Strugała powiedział, że gospodarowanie odpadami komunalnymi jest bardzo poważnym problemem dla samorządu jak i mieszkańców. Dodał, że jako rada w tej kadencji już drugi raz będzie podnosić opłaty za wywóz śmieci, co jest pokłosiem regulacji prawnych narzuconych przez przepisy unijne. Stwierdził, że rada miasta powinna podjąć działania zmierzające do przedstawienia swoich rozwiązań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, które zminimalizują koszty funkcjonowania systemu. Jako przykłady podał budowę altan śmietnikowych przez instytucje, chipowanie worków, ważenie śmieci. Na koniec powiedział, że samorząd nie może wszystkich kosztów zrzucać na mieszkańców.  

 

Radny Jerzy Żyła powiedział, że jako radny jest za zamianami w funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym za chipowanie worków. Dodał jednak, że istotna kwestia to wskazanie źródeł finansowania budowy nowego systemu oraz ewentualne dofinasowanie z budżetu gminy.

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że projekt uchwały jest pokłosiem uchylenia uchwały tzw. śmieciowej z 15 października 2020 roku przez WSA w Kielcach w związku z zaskarżeniem tych uchwał przez sandomierskie spółdzielnie mieszkaniowe. Dodał, że dobrze się stało, że spółdzielnie zaskarżyły uchwałę na początku bieżącego roku, ponieważ „gdyby była zaskarżona później, na przykład przez prokuraturę czy przez któregoś z mieszkańców pod koniec roku, konsekwencje tego zaskarżenia by były dla miasta o wiele, wiele, wiele bardziej idące”.

Więcej głosów i uwag nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 3;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/352/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2020r.;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Głosów i uwag nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/353/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2020r.;

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Ewa Dziurzyńska przewodnicząca / koorydnator zespołu interdyscyplinarnego powiedziała, że: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie planowany był do realizacji w latach 2016-2020. Monitorowanie programu jest zadaniem realizowanym przez powołany zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym celem programu była minimalizacja skali zjawiska przemocy na terenie Gminy Sandomierz poprzez spójne działania interdyscyplinarne, ochronę ofiar przemocy w rodzinie oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców. Tutaj co bym chciała zaznaczyć: rok 2020 był niezwykle trudnym, jeśli chodzi o działania związane z podejmowaniem inicjatyw o charakterze profilaktycznym czy informacyjnym. Pandemia sprawiła, że możliwość zorganizowania spotkań czy kampanii lub innych przedsięwzięć w obszarze przeciwdziałania przemocy stała się niezwykle trudna. Pomimo wielu obostrzeń instytucje starały się dostosowywać do warunków i wytycznych określających sposób pracy w obszarze przemocy. Wiele instytucji zmieniło sposób pracy ze stacjonarnej na pracę zdalną, niemniej jednak rodziny, osoby potrzebujące wsparcia w zakresie tutaj tematyki przemocy tę pomoc otrzymują stale i systematycznie. Niezmiennie odbywają się posiedzenia grup roboczych w ramach działalności zespołu interdyscyplinarnego, tak tylko informacyjnie powiem, że w roku 2020 odbyło się ich aż 155, więc tutaj rodziny są stale jakby objęte tym wsparciem i pomocą, jest stały monitoring rodzin, osoby potrzebujące wsparcia i pomocy otrzymują tę pomoc. Zresztą tutaj chociażby w tym sprawozdaniu instytucje również przedstawiły propozycje działań w ramach swoich kompetencji, jeżeli chodzi o profilaktykę przeciwdziałania przemocy”.

Radny Jacek Dybus sformułował pytanie: „Kto wchodzi w skład tej komisji?” oraz „Ile odbyła ona posiedzeń w 2020 roku?”.

 

Ewa Dziurzyńska przewodnicząca / koorydnator zespołu interdyscyplinarnego powiedziała, że komisja odbyła 155 posiedzeń w 2020 roku. Dodała, że w skład zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wchodzą przedstawiciele instytucji na co dzień zajmujących się między innymi tematem przemocy tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowej Policji, Prokuratura Rejonowa, przedstawiciel Sądu Rejonowego, służby zdrowia, oświaty, oraz organizacje pozarządowe.

 

Więcej głosów i uwag nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/354/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok;

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie wprowadzając do treści liczne poprawki, z którymi zgodził się wnioskodawca czyli Burmistrz Miasta. Zmiany te zaskutkowały przedłożeniem II wersji projektu uchwały. Dodała, że szczegóły przedstawi Pani Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 

XXXIV sesję Rady Miasta Sandomierza opuściła radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek. Rada obraduje w liczbie 19 członków.

 

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że: „zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej gmina jest zobowiązana do opracowania i realizacji gminnego programu wspierania rodziny. Obecnie obowiązujący program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sandomierza 30 stycznia 2019 roku, koordynatorem tego programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie instytucje i organizacje z terenu Gminy Sandomierz działające w obszarze wspierania rodziny są zobowiązane do realizacji celów zawartych w programie, a następnie przekazania sprawozdania do koordynatora z realizacji działań podejmowanych na rzecz dzieci i rodziny. Na podstawie tych sprawozdań cząstkowych zebranych od realizatorów ośrodek opracowuje sprawozdanie zbiorcze, stanowiące podsumowanie wszystkich działań podejmowanych na rzecz wspierania rodziny. I tutaj chciałam podkreślić właśnie, że w jednym ze sprawozdań cząstkowych przekazanych do Ośrodka Pomocy Społecznej jedna z instytucji przekazała informację o programach, które były realizowane w latach wcześniejszych, a te działania nie były już podejmowane w 2020 roku, w związku z powyższym przedstawiono Państwu drugą wersję uchwały. W drugiej wersji na stronie 32 i 33 sprawozdania jest taki punkt dotyczący „Programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla trzech grup wiekowych”, i ta część została usunięta. W drugiej części nie ma już tych informacji, ponieważ to były programy realizowane w latach wcześniejszych”.

 

Więcej głosów i uwag nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/355/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok;

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że: „Gmina Sandomierz przystępuje po raz pierwszy do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, która ma na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Taka usługa asystenta może polegać między innymi na asystowaniu, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca, na przykład dom, praca, placówka oświatowa czy placówki służby zdrowia czy urzędy, jest to również asystowanie w zakupach codziennych czy w załatwianiu spraw urzędowych. Może również asystent asystować dziecku w przyprowadzaniu i zaprowadzaniu z placówki oświatowej. Limit godzin usług asystenta przypadający na jednego uczestnika programu będzie wynosić maksymalnie 60 godzin miesięcznie. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Gmina zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzyma na realizację programu kwotę 39.858,54 zł, wymagany wkład własny to jest kwota 781,54 zł”.

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że z prywatnych obserwacji wynika, że asystent takiej rodziny jest bardzo potrzebnym wsparciem. Dodał, że asystent pomaga w rozwoju dziecka, przygotowywuje go do dorosłego życia. Wyraził słowa uznania pod adresem OPS w Sandomierzu za włączenie się do realizacji tego programu.

 

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu dodała, że koszty uwzględniają tylko i wyłącznie wynagrodzenie samego asystenta oraz wszystkie koszty związane z obsługą programu np. koszty zakupu biletów do kina. Koszt jednej godziny usług asystenta nie może przekroczyć kwoty 40,00 zł. Program będzie obejmował 3 osoby: dwoje do 16 roku życia i jedna osoba pełnoletnia.  

 

Radny Andrzej Lebida sformułował pytanie: Czy w kwocie 40,00 zł wliczone są również koszty jedzenia dla asystenta?

 

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu: „Niestety nie. Tu są tylko koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami”.

 

Więcej głosów i uwag nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

 

Uchwała Nr XXXIV/356/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego;

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/223/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Agnieszka Krasoń Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały oraz ustosunkowała się do kolejnego projektu uchwaly w porządku obrad dot. sprawozdania z Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”. Kierownik Agnieszka Krasoń powiedziała, że: „W sprawozdaniu ujęte są statystyki, ujęte są zadania, które udało się zrealizować oraz których przez pandemię nie udało się zrealizować. Podczas Komisji udało nam się porozmawiać na temat trudności, jakie były podczas pracy w naszych placówkach, ponieważ w miesiącu od marca do maja oraz listopada do lutego tego roku placówki pracowały zdalnie, to znaczy pracownicy przychodzili do pracy, jednak dzieci nie mogły stacjonarnie przychodzić, udzielaliśmy pomocy i wsparcia przez różnego rodzaju komunikatory, wsparcia zarówno emocjonalnego jak i w nauce. Pracownicy uczestniczyli w wielu szkoleniach bezpłatnych, webinarach, konferencjach, zaangażowani byli w szycie maseczek oraz później w szycie fartuchów dla sandomierskiego szpitala. O trudnościach również udało nam się porozmawiać, tutaj z inicjatywy pana burmistrza odbyło się zdalne spotkanie, w której uczestniczyli zarówno dyrektorzy szkół, uczestniczył również pan radny Robert Kurosz, pani dyrektor CUW i mogliśmy wymienić się spostrzeżeniami, co do właśnie zdalnej nauki (…) niestety dzieci mają coraz większe trudności edukacyjne, jak również kondycja psychiczna jest coraz gorsza, tak że nad tym na pewno będziemy pracować i teraz póki co jeszcze dzieci mogą przychodzić do świetlicy, jak najwięcej wychodzimy na zewnątrz, jak najwięcej stawiamy tutaj na poprawę relacji między dziećmi”.

 

Radny Marek Strugała powiedział: „Ja tylko chcę w imieniu rodziców, ale również swoim jakby podziękować i potwierdzić, iż placówka, którą kieruje Pani spełnia swoją rolę (…) i mogę potwierdzić to od rodziców, od dzieci, iż są usatysfakcjonowani i zadowoleni z roli placówek i z pomocy w nauce, no i również w zabawie, bo to szczególnie dzieci są zadowolone i mają możliwość jakby ze strony pań pomocy w nauce, ale również w zabawie i oferują taką urozmaiconą ofertę”.

 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o informacje dot. stanu zatrudnienia w Świetlicy Środowiskowej i w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”. 

 

Agnieszka Krasoń Kierownik Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” powiedziała, że w Świetlicy Środowiskowej jest zatrudnionych 6 wychowawców plus podzielony etat kierownika jednostki między dwie zarządzane placówki. Z kolei w „Przystanku Błonie” pracują 2 osoby: psychoterapeutka i pomoc administracyjno-biurowa, która również opiekuje się dziećmi. W czasie trwania pandemii wstrzymana jest realizacji umów zleceń ze specjalistami takimi jak: psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy, pedagog.

 

Więcej głosów i uwag nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/357/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/223/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu;

 

XXXIV sesję Rady Miasta Sandomierza opuścili radni: Kazimiera Bednarska i Marek Strugała. Rada obraduje w liczbie 17 członków.

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/618/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Mariola Stępień Zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

 

Głosów i uwag nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr XXXIV/358/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XLVII/618/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu;

 

Ad. 15

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do jego treści. W związku z powyższym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z XXXI sesji Rady miasta Sandomierza.

 

Ad. 16

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział:

„Panie przewodniczący, szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

 1. Przeprowadzony przetargi na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych przy ulicy Maciejowskiego 11/8 i również Maciejowskiego 8/15 oraz przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu garażowego przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej.
 2. W dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert na zadanie „Dostawa na rzecz gminy Sandomierz sześciu sztuk autobusów wraz z dodatkowych wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdu w ramach projektu Transport miejski przyjazny środowisku «, zakup komisyjnego taboru autobusowego”. O 10:30 nastąpiło otwarcie ofert na to zadanie, kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 6 715 800 złotych. Wpłynęły 2 oferty i pierwsza to Autosan, druga to Solaris. Trwa sprawdzanie ofert.
 3. W dniu 26 lutego 2021 r. ogłoszono zamówienie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Zostało to opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W dniu 26 lutego ogłoszenie wraz ze specyficznymi istotnymi warunkami zamówienia zostało zamieszczone również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, platforma zakupowa. Termin składania ofert 10 marca 2021 roku do godziny 10:00, termin otwarcia tego samego dnia o godzinie 10:30. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu na kwotę 3.916.383,40 zł, termin wykonania zadania: dziewięć miesięcy począwszy od 1 kwietnia 2021 roku. Trwa sprawdzanie oferty.
 4. W związku z sytuacją epidemiczną Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuuje realizację zakupów dla osób starszych, niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz w ramach programu „Wspieraj Seniora”. W omawianym okresie wsparciem objęto jedenaście osób, którym zabezpieczono niezbędną pomoc, między innymi w formie zakupu produktów spożywczych, leków, opłacenia rachunków mieszkaniowych czy dostarczenia ciepłego posiłku.
 5. W dniach od 16 marca do 19 marca bieżącego roku pracownicy socjalni OPS w Sandomierzu wraz z funkcjonariuszami straży miejskiej w Sandomierzu oraz policji monitorowali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. W trakcie monitoringu nie zastano osób bezdomnych.
 6. Na dzień 19 marca bieżącego roku wpłynęło 1362 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 w formie elektronicznej, wydano 592 informacje o przyznaniu świadczeń dla 850 dzieci.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1872 z późn. zm.) dokonałem wypłaty przedmiotowego wynagrodzenia w wysokościach: Urząd Miejski - administracja 575.549,24 zł, OPS – 257.982,35 zł, Szkoły Podstawowe: 1.332.500,50 zł, Przedszkola: 502.522,92 zł, Żłobki: 30.924,02 zł, Centrum Usług Wspólnych: 111.882,43 zł, Świetlica Środowiskowa i „Przystanek Błonie”: 32.409,42 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy: 27.500,31 zł, MOSiR: 222.940,43 zł, Targowiska Miejskie: 121.363,09 zł.
 8. 1 marca 2021 roku na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu odbyła się uroczystości upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych.
 9. 14 marca bieżącego roku uczczono Dzień Pamięci Ofiar Terroru Niemieckiego z lat 1939-45.
 10. 15 marca 2021 roku w Porcie Kultury miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Tomasza Bartosika pod tytułem „Różne odcienie szarości”, projekt artystyczny „Różne odcienie szarości” powstał we współpracy z Joanną Bartosik w ramach cyklu fotografii wykonywanych za pomocą tradycyjnej metody srebrowej.
 11. Organizacja spotkania włodarzy gmin z województwa świętokrzyskiego w sprawie podpisania wspólnego apelu dotyczącego przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej z terenów innych miast i gmin, którzy odnieśli znaczne straty finansowe z powodu pandemii COVID-19, spotkanie to odbyło się 4 marca 2021 roku. Efektem tych rozmów jest opracowanie wspólnego dokumentu, z którym my samorządowcy skierujemy się do sfery rządowej z prośbą o wsparcie. Jak widzimy, pandemia nie ustępuje, nawet w ostatnim czasie odnotowywane są większe zachorowania. Czekamy z niepokojem, co się wydarzy w dniu jutrzejszym, czy na Polskę nie zostanie nałożony kolejny lockdown, ale to mówię, to zobaczymy jutro.
 12. 12 marca 2021 roku odbyło się szkolenie z zakresu obsługi aplikacji dla mieszkańca, jak będziemy mieć już konkretne, że tak powiem, coś będziemy mogli Państwu przedstawić, pracujemy nad tym, żeby mieszkańcy mieli dostęp do aplikacji, która będzie pomocna w codziennym funkcjonowaniu.
 13. Sandomierskie Centrum Kultury przystąpiło do Stowarzyszenia Forte Cultura, która skupia wokół siebie miasta w kraju i za granicą prezentujące atrakcyjność turystyczną oraz jakość fortyfikacji europejskich.
 14. 1 marca 2021 roku odbyło się w Zamku Królewskim w Sandomierzu uroczyste wręczenie tytułu Sandomierzanina Roku, wzięliśmy udział z Panem przewodniczącym w tym wydarzeniu.
 15. 8 marca 2021 roku Urząd Miejski w Sandomierzu wraz z Sandomierskim Centrum Kultury zorganizował wiele atrakcji z okazji Dnia Kobiet. W ramach wydarzenia zorganizowano atrakcje dla kobiet i nie tylko, sama akcja rozpoczęła się od oddawania krwi na rzecz kobiet leczących się onkologicznie, hasło akcji brzmiało „Oddaj krew za babeczkę” - każda osoba oddająca krew otrzymała pyszną babeczkę, babeczki zostały przygotowane przez stołówki szkolne. Podczas Dnia Kobiet nie mogło zabraknąć też innych atrakcji: Sandomierskie Centrum Kultury zaproponowało wejście na Bramę Opatowską i do Podziemnej Trasy Turystycznej za symboliczną złotówkę. „Wyjątkowe życzenia dla wyjątkowej kobiety” to hasło koncertu życzeń online, który poprowadził Artur Chamski, utalentowany aktor i piosenkarz.
 16. Przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Sportowa Polska”, program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, edycja 2021 pod nazwą „Budowa okrycia namiotowego nad boiskiem Orlik wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu”.
 17. Wyłoniono wykonawcę na odbiór azbestu pochodzącego z pokryć dachowych budynków.
 18. Uzgodniono z handlującymi na małym rynku zasady wynajmu powierzchni w oparciu o opracowaną wcześniej koncepcję rozmieszczenia stoisk handlowych.
 19. Wydano 57 decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i rolnego osobom fizycznym.
 20. Wydano 7 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych, wydano 19 zaświadczeń w sprawach podatkowych, wydano 68 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych, podpisano 1 umowę w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości dotyczących należności cywilnoprawnych, podpisano 1 umowę w zakresie rozłożenia na raty zaległości dotyczących należności cywilnoprawnych, wysłano 295 upomnień, wystawiono 133 tytuły wykonawcze i przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Na koniec Burmistrz Miasta Sandomierza złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiejnocy.

 

Radny Andrzej Lebida poprosił o informacje w sprawie postępowania konkursowego dot. wyboru nowego dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz o szczegółowe informacje dot. ewentualnego remontu, konserwacji figurki Św. Antoniego, która stała przy sklepie Biedronka przy ul. Kwiatkowskiego.

 

Radny Janusz Poński powiedział, że w sytuacji, w której samorząd będzie podejmował apel wraz z innymi samorządami do rządu o wsparcie branży turystycznej i gastronomicznej, ująć wszystkie sektory gospodarki, które ucierpiały w wyniku trwającej pandemii. Ponadto radny poprosił o krótkie informacje dot. przebiegu najważniejszych miejskich inwestycji tj. rewitalizacji Parku Miejskiego, rozbudowy Biblioteki Miejskiej oraz wymiany oświetlenia. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że firma, która wygrała przetarg nie złożyła odpowiednich dokumentów, więc samorząd dokonał wyboru innej firmy mieszczącej się w budżecie środków przewidzianych na tą inwestycję. Niestety pierwotna firma podała gminę do Krajowej Izby Odwoławczej, w której miasto powinno ostatecznie wygrać, co będzie skutkowało możliwością wykonania tego zadania.

Ponadto Burmistrz Miasta powiedział, że dwie pozostałe inwestycje przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Trwają uzgodnienia z ornitologami na temat ptaków zlokalizowanych na terenie Parku Miejskiego.

Dodał, że w sprawie przyszłego apelu jest otwarty na sugestie w sprawie rozszerzenia podmiotów co do których apel będzie się odnosił.

Na koniec Burmistrz Miasta powiedział, że trwa postepowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Spłynęły już wszystkie kandydatury oraz instytucje współprowadzące muzeum wydelegowały swoich przedstawicieli do komisji, która zostanie w niedalekiej przyszłości powołana. Z kolei w sprawie figurki Św. Antoniego to włodarz miasta zasugerował inne pilniejsze wydatki miasta zwłaszcza a tak trudnym dla budżetu miasta czasie. 

 

Radny Andrzej Bolewski przypomniał o trwających pracach nad Krajowym Planem Odbudowy Gospodarki po pandemii. Powiedział, że program ten będzie odnosił się do takich sfer jak: ochrona zdrowia, transformacja w kierunku niskiej emisyjności, innowacyjnych rozwiązań transportowych, przyjaznego środowiska, cyfrowej polityki. W związku z tym zaapelował do Burmistrza i radnych o podjęcie działań zmierzających do wykorzystania środków z tego programu na rzecz rozwoju Miasta Sandomierza. Dodał, że samorząd nie może „przespać tej szansy”.

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

Ad. 17

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że do Biura Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:

 1. „Wojewoda Świętokrzyski przekazał pismo pracowników Centrum Usług Wspólnych w sprawie domniemanego mobbingu w jednostce.
 2. Wojewoda Świętokrzyski złożył zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego dot. Uchwały Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 rokuw sprawie zamiaru przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 4 marca 2021 roku.
 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał pouczenie o możliwości przekazywania dokumentacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w kontekście skargi mieszkańców Sandomierza na tzw. „Uchwały śmieciowe”.
 4. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza w dniu 8 marca 2021 roku zwrócił się do Burmistrza Miasta o informacje dot. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy.
 5. Stowarzyszenie „” oraz radny Andrzej Bolewski złożyli pismo w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza poświęconej sytuacji przeciwpowodziowej w kontekście publikacji map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.
 6. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu zwróciła się z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 9 marca 2021 roku.
 7. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu zwróciła się z prośbą o nadesłanie uchwał dot. gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. Odpowiedźw tej sprawie został udzielona w dniu 19 marca 2021 roku.
 8. Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach przekazał negatywną opinię w kwestii Uchwały Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 roku.
 9. Pan S. K. mieszkaniec Sandomierza złożył pismo dot. alternatywnej lokalizacji sklepu wielopowierzchniowego w Sandomierzu.
 10. Jakub Szostek Asystent Posła Janusza Korwin – Mikke złożył pismo w sprawie możliwości podjęcia intencyjnej uchwały przez Radę Miasta w sprawie poparcia inicjatyw restauratorów i innych przedsiębiorców dotyczących decyzji o otwarciu swoich lokali.
 11. Wojewoda Świętokrzyski złożył wytyk w stosunku do Uchwały Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Pismo zostało przekazane do Wydziału Nadzoru Komunalnego oraz do Racy Prawnego.
 12. Burmistrz Miasta Sandomierza zachęca do udziału w akcji „”, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00. Szczegóły zostały przesłane drogą elektroniczną w dniu 19 marca 2021 roku”.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił interpelacje i zapytania radnych, jak niżej:

 1. „W dniu 26 lutego 2021 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie możliwości zbierania opłat za parking zlokalizowany przy ul. Lwowskiej (rejon myjni ekologicznej).
 2. W dniu 9 marca 2021 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Marka Strugały w sprawie udrożnienia i wyczyszczenia rowu melioracyjnego znajdującego się przy ul. Błonie, Łąkowej i Zamiejskiej.
 3. W dniu 8 marca 2021 roku radny Tomasz Malinowski złożył zapytanie w sprawie planowanego remontu ulic II Pułku Piechoty oraz ul. Rokitek. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 15 marca 2021 roku”.

Ponadto Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że:

„W międzyczasie wpłynęło do Biura Rady oświadczenie od pani dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Tamary Sochy, oświadczenie to zostało przekazane Państwu radnym drogą mailową. W Biurze Rady Miasta znajduje się puszka w ramach zbiórki na rzecz chorego Bartusia cierpiącego na SMA, za okazaną pomoc jest możliwość wyboru pluszaka przygotowanego przez Świetlicę Środowiskową i „Przystanek Błonie”, zachęcam Państwa radnych do wzięcia udziału w tej zbiórce. Zbieranie podpisów w związku z mapami zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego: w dniu dzisiejszym zostanie przekazane drogą mailową, również do Państwa radnych, pismo z możliwością zbierania tych podpisów, kto z Państwa radnych będzie się chciał włączyć w zbieranie tych podpisów bardzo proszę o wydrukowanie sobie tej listy i zbieranie podpisów, przekazanie albo do Wydziału Nadzoru Komunalnego albo od razu do pana Burmistrza Miasta Sandomierza lub do Starosty Sandomierskiego”.

 

Na koniec Wojciech Czerwiec przewodniczący rady sformułował pytania:

 1. Czy Miasto Sandomierz w związku z decyzją Starosty Sandomierskiego w sprawie pozwolenia na budowę sklepu wielopowierzchniowego na terenie „Osiedla Mickiewicza” będzie zaskarżać tę decyzję do Wojewody Świętokrzyskiego?
 2. Czy Miasto Sandomierz ma zamiar przedłużyć umowę z PGKiM na obsługę Dworca Autobusowego zlokalizowanego przy ul. 11 – Listopada.
 3. Czy miasto posiada harmonogram dotyczący sprzątania ulic po okresie zimowym? i czy miasto ma chęć wrócić do uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psa?

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że oficjalnego pisma Starosty Sandomierskiego w sprawie pozwolenia na budowę sklepu wielkopowierzchniowego nie ma. Dodał, że jako Burmistrz nie będzie się odwoływał od tej decyzji dlatego, że miasto nie jest stroną w tym postępowaniu. Ponadto powiedział, że samorząd nie prowadzi żadnych prac związanych z wprowadzeniem opłaty za posiadanie psa. Dodał, że jeżeli radni są zainteresowani taką opłatą to jest otwarty na dyskusję. Na koniec Burmistrz Miasta powiedział, że harmonogram pozimowego sprzątania ulic jest na bieżąco realizowany i aktualizowany.

 

Dr Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że pozimowe sprzątnie ulic jest w trakcie realizacji m.in. w dniu wczorajszym sprzątana była ul. Koseły, w dniu dzisiejszym ul. Mickiewicza, uzgodniony jest harmonogram sprzątania ul. Baczyńskiego. Prezes podkreślił, że akcja pozimowego sprzątania powinna zakończyć się do świąt. Program jest realizowany a do sprzątania jest prawie 800 ton piasku.   

Następnie Prezes PGKiM powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta ma zapewnić komunikację na terenie gminy. Funkcjonowanie dworca autobusowego przekracza te kompetencje, gdyż one należą do Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym główną kwestią są sprawy finansowe. Rozmowy trwają w tej sprawie także z przewoźnikami. Z powodu wzrostu stawki za czynsz do kwoty 3.000,00 zł netto miesięcznie przestaje być opłacalne funkcjonowanie tego dworca.   

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady: „Panie burmistrzu, z tego, co wiem, miasto jest stroną w postępowaniu dotyczącym budowy Lidla i mimo tych rozbieżnych interpretacji przepisów nie zamierza nic w tym momencie działać”.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza: „Uważa Pan przewodniczący, że miasto jest stroną, jeżeli nie posiada działki na tym terenie, istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który starosta interpretuje w taki sposób, że wyraża zgodę na zbudowanie tej inwestycji, a instytucją, do której można się odwołać jest wojewoda, to Pana zdaniem co miasto powinno zrobić w tej sprawie?”.

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że w momencie wpłynięcia przedmiotowej decyzji starosty i zapoznanie się z treścią uzasadnienia, będzie można podejmować rozważania, co do czynności w tej sprawie.

 

Radny Andrzej Bolewski potwierdził uzgodnienie z PGKiM dot. sprzątania pozimowego na ul. Baczyńskiego. Dodał, że bardzo istotna jest akcja zbierania podpisów w ramach protestu przeciwko nowym mapom zagrożenia powodziowego i mapom ryzyka powodziowego. Dodał, że prawobrzeżna cześć miasta jest finansowym kręgosłupem gminy, gdyż na tym terenie znajdują się największe przedsiębiorstwa. Podkreślił, że wprowadzenie zakazu budowy na tym terenie spowoduje degradacje całej gminy. To stanowiło przesłankę do prośby o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Na koniec radny zaapelował o rozwagę i merytoryczną dyskusję dot. sprawy budowy sklepu wielopowierzchniowego na terenie „Osiedla Mickiewicza”. Dodał, że rada nie może wzniecać kolejnych społecznych konfliktów.      

 

Radny Andrzej Lebida powiedział, że odwołanie mieszkańców od decyzji Starosty Sandomierskiego nie przyniesie skarżącym zamierzonego celu. Dodał, że tego typu inwestycje są potrzebne miastu, gdyż gmina musi się rozwijać. Stwierdził, że zmuszanie Burmistrza do odwołania się jest nielogiczne.    

 

Radny Piotr Chojnacki zgodził się ze słowami radnego Andrzeja Bolewskiego, który „mówił o spotkaniach dotyczących map zagrożenia ryzykiem powodziowym i ja bym prosił pana burmistrza, ponieważ w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje oprócz tych map, o których już wiemy, pojawiły się informacje o polderach zalewowych. Polder zalewowy faktycznie jest planowany, można go znaleźć w planach zarządzania ryzykiem powodziowym. Są to plany jak zwykle, ale boję się, że po prostu plany będą rzutować na rzeczywistość. Polder od granicy z Tarnobrzegiem aż praktycznie po ulicę Retmańską, z jednej strony ograniczony wałem wiślanym, z drugiej strony ukształtowaniem terenu. Wiadomo, że to jest naprawdę trudna i ciężka sytuacja nie tylko dla mieszkańców, ale dla całego miasta i do 22 czerwca trwają konsultacje społeczne w sprawie planów zarządzania ryzykiem powodziowym (…)”. Na koniec zaapelował o pomoc mieszkańcom ze strony samorządu w wypełnianiu formularzy z uwagami dot. map.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził się ze słowami radnego Piotra Chojnackiego. Burmistrz Miasta powiedział, że przeprowadził już pierwsze rozmowy z przedstawicielami PGW Wody Polskie oraz przedstawicielami Zlewni Sandomierskiej. Dodał, że jako samorząd, społeczność lokalna mamy prawo a wręcz obowiązek uczestniczyć w konsultacjach społecznych, które trwają do 22 czerwca 2021 roku i zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia. Ponadto Burmistrz Miasta zapowiedział ścisłą współpracę z władzami Miasta Tarnobrzega w tej sprawie. Na koniec zaznaczył, że samorząd będzie nagłaśniał wśród mieszkańców zaistniały problem, przedstawiał go w sposób łatwy i przejrzysty oraz wyraził nadzieje, że przedstawione przez rząd plany ulegną zmianie, gdyż w przeciwnym razie miastu grozi degradacja społeczna i ekonomiczna.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że mapy wskazują jedynie zagrożenie powodzią. Z kolei polder oznacza teren przewidziany do zalewania w sytuacjach kryzysowych. Dodał, że z informacji, które posiada nie ma mowy o tworzeniu polderu w prawobrzeżnej części miasta. Na koniec dodał, by miasto przygotowało jasne stanowisko w sprawie sytuacji przeciwpowodziowej, która w sposób zrozumiały będzie przedstawiać negatywne skutki proponowanych działań.

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że nikt nie planuje polderu w prawobrzeżnej części miasta. Dodał, że takie miejsce jest przewidziane w rejonie Siedlca czyli Miasta Tarnobrzega. Zaapelował o precyzyjne wypowiadanie się w tej ważnej kwestii i niestraszenie mieszkańców Sandomierza możliwością tworzeniu polderu. Podkreślił znaczenie głosów fachowców w tej materii.  

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że na stronie internetowej stoppowodzi.pl granice polderu zalewowego przebiegają na terenie Miasta Sandomierza. Dodał, że jako Burmistrz nie wyobraża sobie możliwości utworzenia takiego zlewiska w prawobrzeżnej części miasta. Podkreślił znaczenie konsultacji społecznych, które trwają do 22 czerwca bieżącego roku. Na koniec Burmistrz Miasta wyraził nadzieje, że przedstawione propozycje są jedynie pewnymi koncepcjami, które ulegną, w wyniku sprzeciwu mieszańców, zmianom.

 

Radny Jerzy Żyła poruszył temat gospodarowania odpadami komunalnymi i skierował dwa pytania do dr Piotra Sołtyka Prezesa PGKiM w Sandomierzu: Czy spółka analizowała jakie by były koszty wprowadzenia systemu czipowania, kodowania worków? oraz Jak dużo śmieci jest zabieranych z okolic wiat śmietnikowych?

 

Dr Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że spółka nie prowadzi oddzielnej ewidencji ilości śmieci zabieranych spod altan śmietnikowych. Podkreślił jednak, że tych odpadów jest bardzo dużo głownie budowalnych. Dodał, że przy uchwalonej stawce 25,00 zł od mieszkańca miesięcznie w systemie braknie ok 860.000,00 zł. W związku z tym warto rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowej opłaty za gromadzenie śmieci obok altan śmietnikowych obciążając tą opłatą firmy budowalne, które przeprowadzają remonty w budynkach mieszkaniowych albo zobligować ich do przedstawiania umów na utylizacje powstałych odpadów. Prezes PGKiM w Sandomierzu powiedział, że trudno jest określić koszty wprowadzenia systemu czipowania worków na odpady i monitorowania ich wagi. Koszt zakupu jednego takiego worka szacuje się na ok. 6,00 zł. 

 

Radny Piotr Chojnacki przedstawił mapę, na której granice polderu przebiegają przez teren Miasta Sandomierza. Radny wyraził nadzieje, że palny te nie zostaną zrealizowane. Podkreślił, że mapa widnieje na oficjalnej stronie internetowej PGW Wody Polskie.   

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że na spotkaniu z prezesem Wód Polskich na przedstawionych mapach nie było zaznaczonego polderu na terenie prawobrzeżnej części miasta. Radny wyraził przekonanie o możliwości zaistnienia pomyłki, gdyż wskazanie terenu zakładu i pobliskiego osiedla jako terenu zalewowego byłoby nieporozumieniem.

 

Radny Janusz Poński poprosił o informacje w sprawie domniemanego mobbingu w Centrum Usług Wspólnych i o ewentualnych podjętych działaniach przez Burmistrza Miasta w tej sprawie.

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że stosowna odpowiedź w tej sprawie została udzielona m.in. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dodała, że: „W instytucjach wszystkich na terenie miasta naszych, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy, zostały wprowadzone wewnętrzne procedury dotyczące właśnie sytuacji antymobbingowej. W Centrum Usług Wspólnych taka procedura również jest wdrożona, przyjęta zarządzeniem, więc żeby podjąć jakiekolwiek czynności to musi wpłynąć wniosek od osoby, która czuje się mobbingowana i musi zostać przeprowadzona procedura zgodnie z zarządzeniem obowiązującym w danej jednostce. (…) Pan burmistrz nie jest organem, który może przeprowadzić wewnętrzne śledztwo jakieś, od tego jest albo sąd, jeżeli się którakolwiek ze stron zgłosi do sądu, albo instytucje, do których również zostało podobno to pismo wysłane przez te anonimowe osoby, czyli Państwowa Inspekcja Pracy oraz ZUS. (…) Jeżeli z tej procedury wyjdzie, że faktycznie są jakieś przesłanki, to wtedy Pan burmistrz będzie miał możliwość wyciągania jakichkolwiek wniosków i podejmowania dalszych działań”.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że anonimy powinny nie być rozpatrywane i nie powinny pojawiać się w przestrzeni publicznej. 

 

Radny Jacek Dybus zgodził się ze słowami radnego Andrzeja Bolewskiego. Dodał, że sam był w podobnej sytuacji, gdyż w ostatnim czasie do rady wpłynął anonim na kilkoro radnych, w którym zarzuca się niestosowane zachowanie na sesjach.

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza po raz kolejny powiedziała, że jeżeli ktoś czuje się mobbingowany w Centrum Usług Wspólnych niech złoży oficjalne pismo, zgodnie z obowiązującą procedurą antymobbingową. Dodała, że urząd w tej materii nie upubliczniał żadnych dokumentów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, gdyż sprawa dot. spraw pracowniczych.

 

Radny Robert Kurosz poruszył temat gospodarowania odpadami komunalnymi. Powiedział, że Burmistrz Miasta powinien przeprowadzić porównania ilości zadeklarowanych osób w deklaracji śmieciowej w stosunku do ilości zużycia wody. Radny stwierdził, że metoda od ilości zużycia wody jest sprawiedliwsza i bardziej opłacalna dla mieszkańców. Na koniec wyraził przekonanie, że samorząd jak i rada powróci do tematu gospodarowania odpadami i do metody od wody. Przyjęta metoda nie wytrzyma próby czasu.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził się ze słowami radnego Roberta Kurosza. Dodał, że ma nadzieje, że do tematu powróci rada miasta i zgodzi się na metodę od wody dla wszystkich mieszkańców, chyba że w międzyczasie na podstawie nowelizacji ustawy będą inne możliwości prawne w tym zakresie. Dodał, że aktualny stan ma charakter przejściowy a podjęta uchwała jest swoistym kołem ratunkowym dla systemu. 

 

Radna Renata Kraska powiedziała, że sprawami pracowniczymi rada miasta nie powinna się zajmować. Dodała, że Wojewoda Świętokrzyski otrzyma stosowną odpowiedź w sprawie domniemanego mobbingu w Centrum Usług Wspólnych.

 

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu: „Nie chciałabym się tu przed Państwem tłumaczyć, jednakże wszelkie te zapisy, które pojawiają się zarówno w prasie jak i ta cała informacja, która poszła do pana wojewody, jest bardzo krzywdząca dla mnie. Uważam, że jeżeli, tak jak pani sekretarz powiedziała, jeżeli ktokolwiek czuje się w jakikolwiek sposób pokrzywdzony, od tego są odpowiednie instytucje. (…) Jeżeli będzie, i powiem Państwu, że czekam, czekam na taki dzień, kiedy ta osoba czy te osoby złożą formalne doniesienie wręcz, nie wiem, do sądu i będzie ta sprawa się mogła toczyć normalnym tokiem. Ja naprawdę, proszę Państwa, nie tylko ja, ale i pracownicy CUW-u, którzy pracują w tym momencie są już zmęczeni, zmęczeni tą całą otoczką, która została utworzona wokół mnie i wokół pracowników CUW-u, wręcz mówią, że nie utożsamiają się z tym wszystkim i że chcą spokojnie pracować (…). Ja, proszę Państwa, chodzę z podniesioną głową, nie opuszczam głowy, bo myślę, że chyba tylko winni chodzą z opuszczoną głową - ja ją noszę wysoko, bo w tej materii nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja na pracowników nie krzyczę, nie ubliżam im, wręcz jestem uznawana za osobę, która nie używa wulgaryzmów, a to, że tak, jestem wymagającym dyrektorem, ale czy to może być wada?”.

 

Na zakończenie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiejnocy.

 

 1. Zamknięcie obrad.

Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXIV sesję Rady Miasta Sandomierza.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

Wersja XML