Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-17.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Zbyradowska., aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 815 41 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Sandomierza
 • Adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierza
 • E-mail:
 • Telefon: 15 815 41 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-12-17.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

27-600 Sandomierz, ul. Plac Poniatowskiego 3
Tel.: 15 815 41 00
Faks: 15 815 41 01
E-mail:
Strona internetowa: sandomierz.eu

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.um.sandomierz.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, Poniatowskiego 3

Do budynku prowadzi jedno wejście od Pl. Poniatowskiego.

Wejście bezpośrednio z poziomu chodnika.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Numery pokoi i nazwy wydziałów na drzwiach wygrawerowane są na tabliczkach w powiększeniu dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem przy drzwiach wejściowych zamontowany jest przycisk do dzwonka łączącego z Biurem Obsługi Interesanta dla obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach w celu otwarcia drzwi celem wjazdu. Ponadto osoby niepełnosprawne i starsze wiekiem obsługiwane są na parterze przy Biurze Obsługi Interesanta przez pracowników merytorycznych bez obowiązku stawienia się w wydziale.

Istnieje możliwość skorzystania z wideotelefonu znajdującego się Biurze Obsługi Interesanta umożliwiającego kontakt z tłumaczem języka migowego i języka angielskiego w godzinach pracy Urzędu.

Utrudnienia w zakresie braku windy, toalet dla osób niepełnosprawnych i dostępność pomieszczeń na I i II piętrze wynika z zabytkowej architektury budynku i braku możliwości wprowadzenia zmian bez naruszenia konstrukcji budynku

 1. Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu,   Poniatowskiego 1

Do budynku prowadzi jedno wejście od Pl. Poniatowskiego.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Numery pokoi i nazwy wydziałów na drzwiach wygrawerowane są na tabliczkach w  powiększeniu dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem przy drzwiach wejściowych zamontowany jest przycisk do dzwonka w celu udzielenia pomocy w wjeździe do budynku.

Istnieje możliwość skorzystania z wideotelefonu znajdującego się Biurze Obsługi Interesanta - w budynku Pl. Poniatowskiego 3 umożliwiającego kontakt z tłumaczem języka migowego i języka angielskiego w godzinach pracy Urzędu.

Utrudnienia w zakresie braku windy, toalet dla osób niepełnosprawnych i dostępność pomieszczeń na I i II piętrze wynika z zabytkowej architektury budynku i braku możliwości wprowadzenia zmian bez naruszenia konstrukcji budynku

 1. Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, ul. Rynek 1 (Urząd Stanu Cywilnego, Wieloosobowe Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej).

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rynek.

Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Numery pokoi i nazwy wydziałów na drzwiach wygrawerowane są na tabliczkach w  powiększeniu dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z wideotelefonu znajdującego się Biurze Obsługi Interesanta - w budynku Pl. Poniatowskiego 3 umożliwiającego kontakt z tłumaczem języka migowego i języka angielskiego w godzinach pracy Urzędu.

Utrudnienia w zakresie braku windy, toalet dla osób niepełnosprawnych i dostępność pomieszczeń na I i II piętrze wynika z zabytkowej architektury budynku i braku możliwości wprowadzenia zmian bez naruszenia konstrukcji budynku

 1. Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, ul. Opatowska 1 (Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Urbanistyki i Architektury).

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Oleśnickich.

Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu (platformy) dla wózków. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.

W budynku  nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem  na ul. Żydowskiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Numery pokoi i nazwy wydziałów na drzwiach wygrawerowane są na tabliczkach w  powiększeniu dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z wideotelefonu znajdującego się Biurze Obsługi Interesanta - w budynku Pl. Poniatowskiego 3 umożliwiającego kontakt z tłumaczem języka migowego i języka angielskiego w godzinach pracy Urzędu.

Utrudnienia w zakresie braku windy, toalet dla osób niepełnosprawnych i dostępność pomieszczeń na I i II piętrze wynika z zabytkowej architektury budynku i braku możliwości wprowadzenia zmian bez naruszenia konstrukcji budynku

 1. Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, ul. Opatowska 15 (Straż Miejska)

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Żydowskiej.

Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu (platformy) dla wózków. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest dostępny dla wózków.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem na ul. Żydowskiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Numery pokoi i nazwy wydziałów na drzwiach wygrawerowane są na tabliczkach w  powiększeniu dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z wideotelefonu znajdującego się Biurze Obsługi Interesanta - w budynku Pl. Poniatowskiego 3 umożliwiającego kontakt z tłumaczem języka migowego i języka angielskiego w godzinach pracy Urzędu.

Utrudnienia w zakresie braku windy, toalet dla osób niepełnosprawnych i dostępność pomieszczeń na I i II piętrze wynika z zabytkowej architektury budynku i braku możliwości wprowadzenia zmian bez naruszenia konstrukcji budynku

 1. Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, ul. Mariacka 1 (Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego, Stanowisko Pracy ds. Informacji Publicznej).

Do budynku prowadzi jedno wejście ul. Mariackiej.

Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu (platformy) dla wózków. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku,

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku  nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Numery pokoi i nazwy wydziałów na drzwiach wygrawerowane są na tabliczkach w  powiększeniu dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z wideotelefonu znajdującego się Biurze Obsługi Interesanta - w budynku Pl. Poniatowskiego 3 umożliwiającego kontakt z tłumaczem języka migowego i języka angielskiego w godzinach pracy Urzędu.

Utrudnienia w zakresie braku windy, toalet dla osób niepełnosprawnych i dostępność pomieszczeń na I i II piętrze wynika z zabytkowej architektury budynku i braku możliwości wprowadzenia zmian bez naruszenia konstrukcji budynku

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z wideotelefonu znajdującego się Biurze Obsługi Interesanta umożliwiającego kontakt z tłumaczem języka migowego i języka angielskiego w godzinach pracy Urzędu.Wersja XML