Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.

Protokół Nr 33

z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 16 marca 2021 roku

Tryb wideokonferencji

Godzina rozpoczęcia sesji: 09:00

Godzina zakończenia sesji: 10:30

Z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 XXVIII sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się w formie wideokonferencji. Sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.).

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwca Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca - Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Pana Marcina Piwnika - Starostę Sandomierskiego;
 3. Pana Janusza Stasiaka – Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza;
 4. Panią Barbarę Rajkowską – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Pana Piotra Paszkiewicza – Naczelnika Wydziału Urbanistyczno – Architektonicznego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 19 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Jerzy Żyła. Radni usprawiedliwieni. 

W związku z tym stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i poprosił o zgłaszanie uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.
 4. Zamknięcie obrad.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jako wnioskodawca sesji nie ma uwag do porządku obrad. Dodał, że w pkt. 3 porządku obrad będzie zgłaszał autopoprawki do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego  i map ryzyka powodziowego.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusje w tym punkcie porządku obrad.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział że jako wnioskodawca pragnie przedstawić treść apelu oraz zaproponować do niego poprawki, które będą tożsame z ustaleniami Komisji Praworządności, który ten projekt opiniowała.

Na wstępie Burmistrz wyraził nadzieję, że rada będzie jednomyślna, co do przyjęcia przedstawionego projektu uchwały. Stwierdził, że apel dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza po prawej stronie Wisły ale również możliwości rozwoju, inwestowania w latach następnych. Dodał, że objęcie znacznej części terenów miasta faktycznym zakazem budowy i określeniem tych terenów jako powodziowe jest katastrofą dla tych terenów i żyjących tam mieszkańców. Decyzja władz państwowych w tym zakresie jest niezrozumiała w kontekście kończących się prac związanych z ochroną przeciwpowodziową wartą blisko 200.000.000,00 zł. Burmistrz Miasta Sandomierza podkreślił, że podobny apel podjęła już Rada Powiatu Sandomierskiego i podejmą w najbliższym czasie Gminy: Łoniów, Samborzec, Dwikozy i Zawichost. Ideą tego apelu jest wspólne działanie o to, żeby niezwłocznie rząd Polski podjął działania zmierzające do aktualizacji tych map, gdyż sandomierskie tereny są atrakcyjne dla inwestorów. Na koniec Burmistrz zaproponował na wniosek Komisji Praworządności dodanie na końcu apelu zapisu, jak niżej:

„Niemniej jednak Rada apeluje do pana premiera i wnosi o wydanie polecenia niezwłocznego rozpoczęcia aktualizacji obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego tak, aby złagodzić obostrzenia inwestycyjne na terenach nimi objętych, a co za tym idzie umożliwić ich rozwój oraz wzrost dobrobytu mieszkańców Królewskiego Miasta Sandomierza i ziemi sandomierskiej”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady odczytał pełną treść proponowanego apelu, jak niżej:

„Apel Rady Miasta Sandomierza w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Miasta Sandomierza przyjmuje się apel w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w celu podjęcia działań legislacyjnych, które zatrzymają proces wyłączenia z możliwości rozwoju terenów objętych wyżej wymienionymi mapami. Apel adresuje się do Prezesa Rady Ministrów, a przekazuje do wiadomości Ministra Infrastruktury, klubów parlamentarnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, parlamentarzystów województwa świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, prezesa Wód Polskich.

Pod koniec 2020 roku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdził mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z art. 169 - 171 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne. Mapy zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w dniu 22 października 2020 roku. Okazuje się, że mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego skutecznie uniemożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych. Pojawiły się pierwsze przypadki odmów uzgodnienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w oparciu mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Problem ten dotyczy Miasta Sandomierz oraz gmin: Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Dwikozy i Zawichost, Na znacznej części wymienionych jednostek samorządu terytorialnego nie będzie możliwe wykonanie jakiegokolwiek zamierzenia inwestycyjnego, nie tylko polegającego na budowie zakładu produkcyjnego, ale również na budowie infrastruktury komunalnej w postaci budynków użyteczności publicznej, szkół, boisk, placów zabaw, budynków wielorodzinnych, domów, a nawet garaży. Spowoduje to obniżenie wartości nieruchomości na przedmiotowym obszarze oraz wyludnienie wyżej wymienionych terenów.

Ziemie, które od wielu pokoleń znajdują się w rękach tych samych rodzin, stanowiąc źródło ich utrzymania, w wyniku założeń stojących u podstaw map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego będą mogły być wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele upraw rolnych i sadowniczych. Nie powstanie na tym terenie żaden zakład pracy, nie zostanie wybudowana żadna szkoła, sala gimnastyczna czy plac zabaw, nie powstanie żaden dom czy nawet budynek gospodarczy. Na przestrzeni ostatniej dekady na terenie powiatu sandomierskiego zrealizowano wiele inwestycji przebudowy wałów przeciwpowodziowych od gminy Łoniów do gminy Zawichost. Obecnie realizowana jest inwestycja pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa – Sandomierz”, mająca na celu zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza i okolicznych miejscowości, która pozwoli również na zwiększenie ochrony życia i mienia żyjących tam społeczności, tym bardziej w tym świetle niezrozumiałe jest wprowadzenie zakazów i ograniczeń w rozwoju społecznym i gospodarczym terenów nadwiślańskich, gdzie po kosztownych inwestycjach przeciwpowodziowych mieszkańcy czują się bezpiecznie.

Mówimy tutaj o miejscowościach zamieszkiwanych od początku państwa polskiego, mówimy tutaj o miejscu zamieszkania dla wielu tysięcy ludzi, którzy z tą ziemią związali życie swoje oraz swoich rodzin, swoje życiowe plany i zamierzenia. Województwo Świętokrzyskie, w tym również teren naszego powiatu, to jeden z regionów najbardziej dotkniętych ucieczką młodych ludzi - ucieczką za wykształceniem, za pracą, za lepszym życiem. Jest to region, który na skutek wieloletnich zaniedbań w budowie między innymi infrastruktury drogowej nie jest w stanie konkurować z sąsiednimi województwami w zakresie terenów inwestycyjnych, ale jest to też rejon pełen twardych, wspaniałych i pracowitych ludzi, których nie była w stanie pokonać tragiczna powódź w 2010 roku, którzy potrafili odbudować swoje domy, gospodarstwa i zakłady pracy, których poziom rolnictwa należy do najwyższych w Europie.

Nie będzie rozwoju gospodarczego sandomierskiej ziemi jeśli w drodze decyzji administracyjnej, podjętej zza biurka w Warszawie uniemożliwimy zabudowę tych terenów, nie będzie tym samym przyszłości dla tej ziemi i jej mieszkańców. W dalszej perspektywie brak możliwości prowadzenia i rozwijania działalności rolniczej i gospodarczej, brak możliwości inwestowania w domy, budynki gospodarcze, infrastrukturę społeczną doprowadzi praktycznie do wywłaszczenia ludzi z tych terenów, za które nie otrzymają odszkodowania.

W dniu 3 marca 2021 roku z inicjatywy u starosty sandomierskiego na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Gospodarstwa Wody Polskie, które nie rozwiało obaw i wątpliwości. Chcemy na tej ziemi żyć, pracować, wychowywać swoje dzieci i wnuki, chcemy budować domy, gospodarstwa i zakłady pracy. Nie pozwólmy na wyludnienie tych terenów, na ich degradację oraz przemysłowe zacofanie.

Na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie www.kzgw.gov.pl czytamy:

„Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego jako dokumenty planistyczne stanowią w praktyce nietechniczny środek ochrony przeciwpowodziowej, mający na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi. Celem powstania tych dokumentów jest właściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, gospodarki. Udostępnienie informacji o obszarach zagrożonych powodzią i poziomie tego zagrożenia, jak również wskazanie jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze z pewnością przyczyni się do podejmowania przez mieszkańców, jak również władze lokalne, świadomych decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji. Każdy obywatel może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to jak bardzo jest zagrożony”.

Rada Miasta Sandomierza docenia potrzebę opracowania oraz znaczenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, które są ważnym narzędziem i stanowią element oceny ryzyka wystąpienia powodzi, niemniej jednak rada wyraża apel, że mapy te nie mogą być podstawą do zakazu rozwoju terenów, których dotyczą jak przedstawiono powyżej, niemniej jednak Rada apeluje do Pana premiera i prosi o wydanie polecenia niezwłocznego rozpoczęcia aktualizacji obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, tak, aby złagodzić obostrzenia inwestycyjne na terenach nimi objętych, co za tym idzie umożliwić ich rozwój oraz wzrost dobrobytu mieszkańców Królewskiego Miasta Sandomierza i ziemi sandomierskiej”.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Praworządności.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że opinia komisji jest pozytywna z uwzględnieniem zaproponowanej autopoprawki Burmistrza.

Radny Piotr Chojnacki zaapelował do Burmistrza Miasta oraz do wszystkich radnych niezależnie od barw politycznych o poparcie przedstawionego apelu i podjęcie wszelkich możliwych działań, które złagodzą konsekwencje opublikowania przedmiotowych map.

Radny dodał, że mapy skutecznie przeszkadzają i blokują wszelki możliwy rozwój na prawobrzeżnej części Sandomierza oraz na jego lewym brzegu w okolicach ul. Przemysłowej, Krakowskiej i Błoni. Pojawiły się już pierwsze decyzje odmowne dot. pozwoleń na budowę na podstawie art. 390, z którego wynika, że oprócz warunków zabudowy przy pozwoleniu na budowę wymagana jest również zgoda Wód Polskich i pozwolenie wodnoprawne na podstawie wcześniej przygotowanego operatu wodnoprawnego. Radny Piotr Chojnacki podkreślił, że wprowadzone obostrzenia są tak wygórowane, że w zasadzie nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i możliwości inwestowania w tej części miasta. Takie działania powodują, że istniejące nieruchomości tracą swoją wartość przynajmniej o 40%. Na koniec stwierdził, że: „Sytuacja jest naprawdę tragiczna i apeluję do Państwa wszystkich i do Pana Burmistrza o podjęcie wszelkich możliwych działań łagodzących skutki tych map”.

Radny Jacek Dybus powiedział, że w dniu 5 marca 2021 roku na ręce przewodniczącego rady wpłynęło pismo Stowarzyszenia Proximus „Inicjatywa dla Sandomierza” od radnych Andrzeja Bolewskiego i Jacka Dybusa o bardzo pilne zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w tym właśnie temacie. Radny dodał, że zaistniała sytuacja będzie miała fatalne skutki dla rozwoju miasta i życia mieszkańców. Te mapy skazują Sandomierz na wegetacje i brak perspektyw na przyszłość. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że podjęcie proponowanego apelu powinno być początkiem pewnego procesu, w którym samorząd opracuje mapę drogową, którego efektem będzie ograniczenie wprowadzonych obostrzeń. Dodał, że samorząd wraz z radnym z merytorycznych komisji, pracownikami urzędu winni przygotować konkretne pismo uwzględniające skutki dla Miasta Sandomierza z wprowadzenia tych map przeciwpowodziowych. Podkreślił, że należy przygotować dane statystyczne dot. strat jakie miasto ponieście w najbliższej przyszłości. Ponadto radny powiedział, że: „Traktuję rzeczywiście ten apel, oczywiście będziemy głosować za nim, że jest to jakby pierwszy sygnał, etap i reakcja na sytuację, która jest bez precedensu. My musimy i Państwo też uwzględnić w swojej analizie sytuacje negatywne, które zaistniały w konsekwencji powodzi”.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości popiera proponowany projekt apelu. Dodał, że na posiedzeniu Komisji Praworządności zaproponował inną wersje przedmiotowego apelu, różniącą się co do pewnych sformułowań i formy. Podkreślił, że sandomierski apel nie powinien być kopią apelu podjętego przez Radę Powiatu Sandomierskiego, gdyż Sandomierz ma swoją specyfikę i uwarunkowania. Wyraził zadowolenie z przyjęcia przez członków komisji i Burmistrza fragmentu zaproponowanego apelu. Dodał, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości opracuje petycję, która będzie zawierać konkretne konsekwencje przyjęcia map w sprawie zagrożenia i ryzyka powodziowego w tym skutki: demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Na koniec wyraził nadzieję na zmianę zaproponowanych map. Dodał, że apel i petycja powinna trafić m.in.: do parlamentarzystów, ministrów i premiera.

Radny Marek Strugała powiedział, że osobiście zamieszkuje na terenach objętych przedstawionymi mapami. Stwierdził, że opracowanie map wynika z dyrektywy 60 WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy pn.: „W sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim” z 2007 roku, która zobligowała państwa członkowskie do określenia terenów zagrożonych powodzią. Dyrektywa zakłada 3 etapy: wstępna ocena ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku, stworzenie map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do końca 2013 roku oraz planowanie zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku. Radny dodał, że ostateczna wersja map została przedstawiona jednostkom samorządu terytorialnego 15 kwietnia 2015 roku i nikt wówczas nie zgłaszał zastrzeżeń.

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że rada miasta powinna jednogłośnie poprzeć apel niezależnie od poglądów i partii politycznych. Radna stwierdziła, że mapy niosą za sobą ryzyko wyludnienia tych terenów, wstrzymania inwestycji. Degradacja tych terenów negatywnie odbije się na kondycji całego miasta. Zauważyła, że zaistniała sytuacja przekreśla możliwości budowy domu dziennego pobytu na ul. Piaski.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że zaistniała sytuacja, o której dzisiaj mowa dotyczy ok 15 mln obywateli, bo tylu mieszkańców Polski mieszka wzdłuż rzeki Wisły. Wyraził nadzieje, że państwo dokona pewnych korekt, likwidacji części obostrzeń. Stwierdził jednak, że Sandomierz leży częściowo na terenach zalewowych i jest to niepodważalny fakt, który mieszkańcy i samorząd muszą brać pod uwagę.

Na koniec stwierdził, że: „Popieramy ten apel jak najbardziej dołożymy wszelkich starań, aby to zdanie końcowe, które zostało zawarte z naszego apelu wcieliło się w życie”.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd powinien opracować dokument podkreślający skutki podjętych decyzji dla Miasta Sandomierza, gdyż każdy samorząd ma swoją specyfikę. Radny podkreślił, że teren prawobrzeżnej części miasta charakteryzuje się gęstą zabudową głównie jednorodzinną ale również wielorodzinną i dużą ilością przemysłu, zakładów pracy. Dodał, że w ciągu ostatnich 10 lat miasto przeprowadziło szereg inwestycji infrastrukturalnych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i Banku Światowego. Przypomniał o realizowanej inwestycji przeciwpowodziowej na kwotę ponad 200.000.000,00 zł. Po raz kolejny podkreślił, że podjęcie niniejszego apelu powinno być początkiem drogi, starań mających na celu cofnięcie podjętych decyzji. Na koniec stwierdził, by nie szukać winnych zaistniałej sytuacji. Dodał, że jako radny już w ubiegłym roku sygnalizował o prowadzonych pracach nad aktualizacją map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Radny Andrzej Lebida powiedział, że realizowana inwestycja przeciwpowodziowa po prawej stronie Wisły powinna być koronnym argumentem w rozmowach z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które przygotowało i opracowało przedmiotowe mapy. Stwierdził, że: „wszystkie siły polityczne, samorządowe, powiatowe powinny działać na rzecz tego, żeby ten Sandomierz obronić i żeby to wszystko szło w dobrym kierunku”.

Radny Marcin Świerkula poprosił Burmistrza Miasta Sandomierza o dokonanie kolejnej autopoprawki w treści proponowanego apelu w ostatnim akapicie i skreślenie wyrażenia „niemniej jednak”. Dodał, że dzięki tej zmianie treść apelu będzie lepiej brzmiała pod względem stylistycznym.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza: „Proszę to potraktować jako autopoprawkę”.

Radny Marek Strugała: Czy tereny objęte planem zagospodarowania przestrzennego a wyłączone przez mapy zagrożenia powodziowego dalej są objęte tymi planami?

Piotr Paszkiewicz Naczelnik Wydziału Urbanistyczno – Architektonicznego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nadal będą obowiązywać. Dodał, że dotychczasowe mapy zagrożenia powodziowego określały teren Huty Szkła Okiennego i pobliskiego osiedla Baczyńskiego jako tereny o szczególnym narażeniu powodzią i podlegające uzgodnieniom z PGW Wody Polskie. Z kolei pozostałe tereny określone były jako zagrożone powodzią w przypadku awarii wału przeciwpowodziowego. Pan Piotr Paszkiewicz podkreślił, że w przedstawionych mapach cała prawobrzeżna cześć miasta została zakwalifikowana jako teren o szczególnym zagrożeniu powodzią i podlegający uzgodnieniom z PGW Wody Polskie.

Radny Piotr Chojnacki odniósł się do słów radnego Marka Strugały.  Radny powiedział, że na stronach internetowych PGW Wody Polskie określony został zakres i czas wprowadzania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Dodał, że opracowywanie map przebiegało w dwóch cyklach planistycznych: pierwszy okres to lata 2010-2016 i drugi okres 2016-2021.

Następnie radny przytoczył informację ze strony internetowej PGW Wody Polskie: „Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zgodnie z art. 171 dyrektywy Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 w sprawie oceny ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji planów sześcioletnich w związku z potrzebą oceny zmian ryzyka powodziowego oraz koniecznością planowania i realizacji działania w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej”. Na koniec radny powiedział, że tereny Trześni i Sokolnik nie są objęte mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego w związku z tym chybiony jest argument powodzi z 2010 roku, gdyż na wspomnianych terenach powódź występowała dwukrotnie. 

Dodał, że: „Z tego, co tutaj wyczytałem to wynika jasno, że uzgodnienia, mapy były przedstawione wojewodom - nie samorządom, nie powiatom, ale do wojewodów i wojewoda uzgadniał te mapy z Wodami Polskimi”.

Radny Marek Strugała: „W planie zagospodarowania na danym terenie, który teraz jest włączony w ryzyko powodziowe, w tym planie zagospodarowania zostały zawarte pewne możliwości inwestowania, czyli one teraz są dalej, te możliwości, czy ich nie ma?

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że możliwość inwestowania zawsze pozostanie ale po uzgodnieniu z PGW Wody Polskie.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że niektórzy właściciele działek posiadają plany zabudowy wraz z warunkami zabudowy. Z kolei aby uzyskać pozwolenie na budowę będą musieli uzyskać operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne uzgodnione wcześniej z PGW Wody Polskie.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że kilka dni temu uczestniczył w sesji Rady Powiatu Sandomierskiego, na którym obecny był m.in. Dyrektor sandomierskiej zlewni PGW Wody Polskie. Na sesji tej była mowa, że wszelkie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących budynków nie będą miały problemu z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Natomiast wszelkie nowe inwestycje będą musiały być skonsultowane z Wodami Polskimi a operat wodnoprawny będzie jednym z warunków otrzymania pozwolenia na budowę.

W posiedzeniu XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze Pan Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego.

Radny Andrzej Bolewski wyraził obawy, że podobnie jak samorząd gminny, wojewódzki tak również przedstawiciele PGW Wody Polskie, które przygotowywały mapy, nie do końca są w stanie przewidzieć skutków podjętych decyzji dla miasta i regionu. Zaistniała sytuacja jest dramatyczna i bardzo niebezpieczna. Dodał, że przedstawiciele Wód Polskich nie byli do końca zorientowani o trwającej inwestycji przeciwpowodziowej w Sandomierzu, która w sposób znaczny zabezpiecza miasto przed skutkami ewentualnych powodzi.

Radny Piotr Chojnacki przeczytał fragment ustawy dot. konsultowania map z jednostkami samorządu terytorialnego: „Projekty map sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i uzgodnione z właściwymi wojewodami, zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo Wodne zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej”. Radny stwierdził, że w przytoczonym przepisie nie ma żadnych uzgodnień z powiatem, burmistrzem ani z marszałkiem województwa.

Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego podziękował za zaproszenie oraz za zaangażowanie radnych miejskich w tej ważnej kwestii. Dodał, że przewodniczący rady razem z Burmistrzem Miasta uczestniczyli w sesji rady powiatu. Na jednym ze spotkań włodarze 6 gmin podjęli decyzje o przyjęciu identycznego apelu gdyż jednomyślność jest istotna wobec tego trudnego zagadnienia.

Starostwa dodał, że przedmiotowe mapy funkcjonują w obiegu prawnym od 11 lat i nikt nie kwestionuje zasadności ich przygotowywania, gdyż są one wskazówką dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów. Niemniej jednak starosta podkreślił, że mapy te nie mogą po prostu wykluczać wszelkiej możliwość rozwoju inwestycji na tych terenach. Dodał, że PGW Wody Polskie dla 8 wniosków wydały decyzje negatywne. Podobna sytuacja jak w powiecie sandomierskim zaistniała w powiecie tarnobrzeskim, w Połańcu i Nowym Korczynie. Starosta zaapelował o jedność w tym temacie niezależnie od poglądów i aspektów politycznych, ponieważ problem dotyczy mieszkańców. Zaapelował o podjęcie wszelkich działań zmierzających do zaktualizowania przedmiotowych map.

Radny Andrzej Bolewski skierował dwa pytania: Czy Burmistrz Miasta i Starostwa widzą możliwość współpracy z innymi gminami i powiatami w tej materii w celu wzmocnienia podejmowanych działań? oraz Czy Burmistrz Miasta będzie poszukiwał wsparcia w Związku Miast Polskich?

Radny Jacek Dybus poprosił Burmistrza Miasta o wprowadzenie kolejnej autopoprawki do treści apelu a mianowicie sformułowanie: „Rada apeluje do Pana Premiera i wnosi o wydanie polecenia”, zastąpić sformułowaniem: „Rada Miasta apeluje do Pana Premiera i wnosi o spowodowanie niezwłocznego rozpoczęcia działań”.

Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego powiedział, że współpraca w tym zakresie między jednostkami samorządu terytorialnego jest niezbędna. Wyraził nadzieję, że gminy z terenów innych powiatów również podejmą podobne apele. Dodał, że im więcej podobnych inicjatyw tym większa szansa na zmianę decyzji Ministra Infrastruktury. Zmiana decyzji będzie niestety trwała co najmniej kilka miesięcy. Podkreślił, że kluczowe jest by PGW Wody Polskie do czasu ponownej aktualizacji map nie podchodziły tak rygorystycznie do wydawania pozwoleń na budowę. Zawieszenie obowiązywania map jest niezbędne w celu dalszego rozwoju miasta i regionu. Jako przykład starosta podał plany budowy kolejnych dwóch bloków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Baczyńskiego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Andrzeja Bolewskiego mówiąc, że samorząd opracuje oddzielne stanowisko, które będzie odnosić się do specyfiki i problemów miasta w kontekście obowiązywania map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Burmistrz Miasta dodał, że stanowisko zostanie zaprezentowane radnym i przesłane do Związku Miast Polskich. Powiedział, że wykonując ukłon w stronę Komisji Praworządności zgodził się na umieszczenie dodatkowego fragmentu w treści projektu apelu. Niemniej jednak zgadza się w ramach autopoprawki na kolejną zmianę zaproponowaną przez radnego Jacka Dybusa.

Rozgorzała dyskusja w wyniku której radny Jacek Dybus wycofał swój wniosek. Burmistrz Miasta nie zgodził się na dokonanie zmiany. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: „Cieszę się, że mówimy jednym głosem, że jesteśmy jednomyślni i miejmy nadzieję, i oczywiście to jest początek naszych starań, jesteśmy z panem starostą umówieni, że jak będziemy tylko mogli to jedziemy do Warszawy do Ministerstwa, tak żeby też osobiście przedstawiać, nie tylko za pośrednictwem apelu w formie papierowej, ale osobiście mówić głosem naszych mieszkańców, apelować, przedstawiać tę sytuację, bo to jest rozwój, to jest przyszłość, i to wybrzmiało dzisiaj również w czasie tej sesji - to jest rozwój i przyszłość naszego pięknego miasta, a wiemy, że inwestycje, które powodują wzrost tego bezpieczeństwa, powinny być wzięte pod uwagę, a myślę, że póki co po prostu nie są wzięte pod uwagę, więc dziękuję za dyskusję, dziękuję za to, że wyrażacie się Państwo bardzo pozytywnie troszcząc się o naszych mieszkańców i o rozwój Sandomierza”.

Więcej głosów w dyskusji nie było

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXIII/346/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Ad. 4.

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXIII sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

Wersja XML