Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.

Protokół Nr 32

z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 24 lutego 2021 roku

Tryb wideokonferencji

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 13:30

Z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 XXXII sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się w formie wideokonferencji.

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Panią Anetę Przyłucką – Sekretarz Miasta Sandomierza
 3. Panią Barbarę Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza;
 4. Panią Barbarę Rajkowską Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Panią Agatę Król Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Panią Dorotę Tarnawską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 7. Pana Adama Piskora p. o. Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 8. Panią Małgorzatę Bęczkowską Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 19 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Andrzej Lebida. Radni usprawiedliwieni.

W związku z tym stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo”;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021 – 2027;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020;
 15. Przyjęcie protokołu z XXVIII, XXIX i XXX sesji Rady Miasta Sandomierza;
 16. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 18. Zamknięcie obrad.

Następnie radny Wojciech Czerwiec przewodniczący rady odczytał pismo Burmistrza Miasta Sandomierza, jak niżej:

„W związku z przejęciem przez Radę Miasta Sandomierza w dniu 10 lutego 2021 roku uchwały nr XXXI/333/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu zamierzam powołać zespół do spraw opracowania koncepcji przekształcenia tej placówki przez zmianę jej siedziby. W związku z powyższym proszę pana przewodniczącego o oddelegowanie przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do prac w tym zespole w terminie do 22 lutego 2021 roku”.

W związku z powyższym przewodniczący rady poprosił o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu zespołu do spraw opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. Dodał, że projekt uchwały został przesłany radnym drogą elektroniczną.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały zakłada wybór przedstawiciela rady miasta do składu zespołu, którego celem będzie opracowanie koncepcji przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 2. Dodał, że w przypadku nie podjęcia przedmiotowej uchwały radni nie będą mieć swojego reprezentanta w tym zespole.

Więcej głosów i uwag nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu zespołu do spraw opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu do projektu uchwały.

Wynik głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 8;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu zespołu do spraw opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. Dodał, że wprowadzony projekt uchwały będzie pkt 15 porządku obrad.

Radny Jacek Dybus powiedział, że chciałby widzieć na monitorze wszystkich radnych, którzy biorą udział w głosowaniach.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że jest to kwestia dokonania ustawień na urządzeniu. Dodał, że jako przewodniczący widzi wszystkich radnych biorących udział w głosowaniu.

Radny Marcin Świerkula poprosił o ponowne zaprezentowanie protokołu z wyników głosowania. Dodał, że głosów przeciw było 9 a nie 8.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zaprezentował ponowie protokół z głosownia na którym głosów „przeciw” było 8 tj.: Andrzej Bolewski, Jacek Dybus, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Janusz Poński, Mariusz Prezgot, Marek Strugała, Krzysztof Szatan i Marcin Świerkula.

Radny Marcin Świerkula nie miał dalszych uwag.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał całość projektu porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 13;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 5;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w dniu 18 lutego 2021 roku, czyli po przekazaniu projektów uchwał, ukazał się nowy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych. W ramach autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza poprosiła o zmianę w podstawie prawnej projektu uchwały. Nowy tekst jednolity to: “Dz. U. z 2021r., poz. 305”. Na koniec dodała, że we wszystkich uchwałach okołobudżetowych procedowanych na dzisiejszej sesji rady będzie występować ta autopoprawka.

Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w projekcie uchwały zwiększa się dochody w budżecie gminy na kwotę 5.578.278,00 zł z tytułu rekompensaty ze strony budżetu państwa z niepobierania opłaty targowej. Z kolei zmniejsza się dochody w budżecie gminy na kwotę 6.102.854,00 zł z tytułu braku środków z pobierania opłaty targowej oraz ze zmniejszenia oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na kwotę 823.081,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych, z tytułu zmiany kwoty spłaty pożyczki wyliczonej w wysokości proporcjonalnej do udziału w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz z tytułu zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej. Na koniec skarbnik powiedziała, że zwiększa się wydatki w budżecie gminy na kwotę 298.505,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo” oraz rozbudowę parkingu miejskiego przy ul. Browarnej.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o szczegółowe informacje dot. zmiany kwoty spłaty pożyczki w ramach Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała że ze względu na dokonanie nadpłaty przez związek kredytu w wysokości 500.000,00 zł to poręczenia dla poszczególnych gmin również uległy zmniejszeniu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/334/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

Ad.4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dodała, że wszystkie zmiany w budżecie muszą mieć swoje odbicie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto podkreśliła o konieczności zmiany tekstu jednolitego ustawy o finansach publicznych w podstawie prawnej projektu uchwały w ramach autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/335/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo”;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o informacje dot. terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że inwestycja rozpocznie i zakończy się w 2021 roku.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza przypomniała o autopoprawce Burmistrza Miasta Sandomierza w podstawie prawnej projektu uchwały dot. tekstu jednolitego ustawy o finansach publicznych.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/336/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo”

Ad. 6

Podjęcie uchwały w spawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Ponadto przypomniała o autopoprawce Burmistrza Miasta Sandomierza dot. Podstawie prawnej projektu uchwały.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że mając na uwadze sytuację budżetu miasta, oraz sytuację związaną z pandemią i związanymi z tym ograniczeniami, miasto powinno pozostawić na swoim rachunku przedmiotową dywidendę.

Radny Jacek Dybus poprosił o bliższe informacje dot. procedowanego projektu uchwały.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w 2021 rok gmina nie może pobierać opłaty targowej w związku z tym zakład budżetowy pozbawiony jest również prowizji, która w tym roku miała wynieść 750.000,00 zł. W zamian za brak tej prowizji gmina pozostawi w budżecie zakładu część wypracowanej nadwyżki operacyjnej w kwocie 130.000,00 zł.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że z tytułu strat wynikających z niepobierania opłaty targowej, gmina otrzyma rekompensatę.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że rekompensatę otrzyma gmina a nie zakład budżetowy. Ponadto od rekompensaty nie ma możliwości przekazania prowizji zakładowi.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że radny Andrzej Bolewski i radny Jacek Dybus są wieloletnimi radnymi mylą pojęcia. Burmistrz powiedział, że w projekcie uchwały nie ma mowy o dywidendzie, gdyż Targowiska Miejskie są zakładem budżetowym a nie spółką.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały użyte jest pojęcie dywidendy.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 12;

„przeciw” – 7;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/337/2021

Rady Miasta Sandomierza

w spawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu, działki oznaczonej numerem 1094/2 o powierzchni 115 m2 na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości zabudowanej budynkiem. Naczelnik dodała, że sprzedaż nastąpiłaby na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej w celu poprawienia warunków zagospodarowania tejże nieruchomości. Dotychczas działka jest przedmiotem dzierżawy przez tego właściciela.

Radny Andrzej Bolewski zaproponował, by urząd zlecał wycenę nieruchomości, którą zamierza sprzedać w postępowaniu bezprzetargowym. Dodał, że wycena nie gwarantuje ani sprzedaży ani uzyskanych dochodów ale stanowił pewnego rodzaju podgląd na sprzedawaną nieruchomość.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że urząd nie zleca wycen nieruchomości przed podjęciem stosownej uchwały o sprzedaży. Niemniej jednak dodała, że wartość tej nieruchomości to około 34.500,00 zł, gdyż na terenie Starego Miasta 1 metr2 szacowany jest na 300,00 zł. Ponadto dodał, że wyceny nie można scedować na nabywcę nieruchomości.

Radny Jacek Dybus: Kto jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1084/6, która jest działką sąsiednią do omawianej w projekcie uchwały?

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że jest to działka gminy.

Radny Jacek Dybus powiedział, że sprzedaż działki o nr 1094/2 spowoduje zmniejszenie wartości działki nr 1084/6, której właścicielem jest gmina. Stwierdził, że jako radny nie będzie głosował za projektem uchwały.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że na działce o nr 1084/6 znajdują się schody łączące ul. Żydowską z ul. Podwale oraz altana śmietnikowa. W związku z tym jest ona już zagospodarowana.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że kwota jaką uzyska gmina ze sprzedaży tej nieruchomości jest zbyt mała by zmniejszać zasób gminy. Dodał, że teren Starego Miasta jest wpisany na listę pomników historii i każda sprzedaż gruntu lub nieruchomości powinna być poprzedzona dokładną analizą i podparta konkretną argumentacją. Dodał, że jako radny będzie głosował przeciw projektowi uchwały.

Radny Marek Chruściel: Jakiej wysokości jest roczny czynsz z tytułu dzierżawy tej działki?

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 276,00 zł miesięcznie, czyli 3.320,00 zł rocznie.

Radny Marek Chruściel powiedział, że biorąc pod uwagę wysokość dzierżawy nie ma sensu dokonywać sprzedaży przedmiotowej działki. Dodał, że gmina powinna wybudować na niej parking i z tego tytułu czerpać korzyści. Stwierdził, że będzie głosował przeciw projektowi.

Radny Marek Strugała zgodził się ze słowami radnego Marka Chruściela. Dodał, że również będzie głosował przeciw projektowi ze względu na fakt, że teren Starego Miasta jest pomnikiem historii i wymaga szczególnej opieki ze strony samorządu. Na koniec zaznaczył, że przewidywane zyski ze sprzedaży gruntu są zbyt małe.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że przedmiotowa działka jest wąska i leży w większości na skarpie. Dodała, że na tej nieruchomości istnieją wyłącznie dwa miejsca parkingowe. Ponadto przez teren tej działki biegnie wodociąg. Grunt ten może być przeznaczony wyłącznie jako teren zielony.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że inwestor nie przedstawił konkretnych argumentów, które potwierdzałyby konieczność odsprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Radny dodał, że teren Starego Miasta jest szczególny, dlatego wszystkie decyzje, co do sprzedaży powinny być bardzo roztropnie podejmowane. Na koniec zaznaczył, że dotychczasowa dzierżawa z punktu widzenia samorządu i inwestora jest zadowalająca.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że skoro na działce nr 1094/2 nie można nic wybudować, gdyż leży ona w większości na skarpie to dlaczego samorząd chce ją sprzedać? oraz poprosiła o bliższe informacje dot. właściciela działki nr 1094/1 w kontekście „przejęcia” tej nieruchomości.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że nie jest rolą samorządu pytanie właścicieli nieruchomości w jaki sposób wchodzą w posiadanie swojego majątku.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że skoro działka o której jest mowa w projekcie uchwały jest tak nieatrakcyjna to dlaczego samorząd chce się jej pozbyć?

Ponadto dodała, że Stare Miasto jest dziedzictwem narodowym i wspólnym dobrem wszystkich sandomierzan.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że o sprzedaży decyduje ostatecznie rada gminy a nie Urząd Miejski. Dodała, że potencjalny nabywca chce zagospodarować na nowo wspomniany teren wraz z istniejącym budynkiem, który jest w fatalnym stanie a który przejął w postępowaniu sądowym.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wielokrotnie radni podkreślają, że miasto musi się rozwijać. Projekt uchwały dot. działki o powierzchni 115 m2. Inwestor chce na nowo zagospodarować cały ten teren, stworzyć nowe miejsca pracy. To jest właśnie rozwój. Podkreślił, że projekt uchwały jest pokłosiem wniosku samego inwestora. Urząd Miejski przychyla się do tego i przedstawia radzie projekt uchwały w tej sprawie. Ostateczna decyzja należy jednak do rady.

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że jako gmina nie dokonujemy dogłębnej analizy posiadanego majątku w postaci gruntów czy nieruchomości. Dodał, że gmina powinna pozyskiwać nowe tereny, które później mogłaby sprzedawać inwestorom.

Radny Jacek Dybus: Czy na działce o nr 1094/2 został wybudowany parking?

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że na wspominanej działce znajdują się dwa miejsca parkingowe wybudowane przez dzierżawce terenu za zgodą gminy.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby przedłużenie dzierżawy omawianego terenu na dłuższy okres np. 10 lat. Inwestor lokując duże środki finansowe musi mieć gwarancje dzierżawy na znacznie dłuższy okres. Dodał, że z punktu widzenia gminy ta działka może w przyszłości stanowić pewną wartość.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powtórzył, że projekt uchwały jest pokłosiem wniosku właściciela nieruchomości, który chce na nowo zagospodarować fatalnie wyglądający w tym miejscu teren Sandomierza. Dodał, że na działce o powierzchni 115 m2 gmina nie będzie mogła nic wybudować. Podkreślił, że jako burmistrz przedłożył projekt uchwały a ostateczna decyzja należy do rady.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 10;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały dotyczy przekazania w drodze darowizny na rzecz powiatu sandomierskiego nieruchomości gruntowych w obrębie skrzyżowania ulic Różanej, Wojska Polskiego, Kochanowskiego i Gołębickiej. Dodała, że projekt uchwały jest pokłosiem wniosku Starosty Sandomierskiego do Burmistrza Miasta o przekazanie tych fragmentów w drodze darowizny, w celu realizacji remontu dwóch ulic. Na koniec zaznaczyła, że rada powiatu przyjęła już uchwałę o przyjęciu wspomnianej darowizny.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza: „W poprzedniej uchwale sprzedajemy, żeby zarobić, w tej uchwale przekazujemy za darmo i nie ma tutaj głosów sprzeciwu?”.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek przypomniała słowa byłego przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z przed kilku lat: „To jest zbójeckie prawo radnych głosować jak uważają i dyskutować jak uważają”.

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że przedstawiony projekt uchwały ma charakter porządkujący.

Radny Jacek Dybus zgodził się ze słowami radnego Krzysztofa Szatana.  Zaapelował o wzajemną życzliwość i zrozumienie.

Radny Marek Strugała powiedział, że celem procedowanego projektu uchwały jest przeprowadzenie remontu dwóch ważnych ulic w mieście, z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Z kolei poprzednia uchwała dotyczyła sprzedaży nieruchomości na terenie Starego Miasta, czyli miejsca szczególnie chronionego statusem pomnika historii.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/338/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Radny Jacek Dybus sformułował pytanie: Na czyj wniosek Komisja Praworządności przegłosowała nawę ulicy Platanowa?

Radny Marek Chruściel powiedział, że na wniosek mieszkańców. To mieszkańcy zaproponowali taką nazwę. Dodał, że na obecną chwilę ulicę tą zamieszkują 3 rodziny.

Rozgorzała dyskusja na temat proponowanej nawy ulicy.

Radny Krzysztof Szatan zaproponował zakup platanów na koszt radnych i posadzenie wzdłuż nowej ulicy.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że podobna propozycja pojawiła się również na posiedzeniu Komisji Praworządności.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/339/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sandomierz na lata 2021-2027.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień Zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Radny Janusz Poński poprosił autorów projektu uchwały o przybliżenie treści strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027.

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest konsekwencją art. 17 Ustawy o Pomocy Społecznej, w którym czytamy, że do zadań gminy należy opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dodała, że przedstawiona strategia zawiera sytuację demograficzną, społeczną miasta oraz porusza takie zagadnienia jak: edukacja, kultura, sport, gospodarka mieszkaniowa oraz ochrona zdrowia.

Następnie powiedziała, że: „Dokument ten w głównej mierze wskazuje kierunki działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców Sandomierza, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją czy wykluczeniem społecznym”. Na koniec podkreśliła, że strategia kierunkuje się na: współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze polityki społecznej, wsparcie seniorów, zwiększeniu dostępu do informacji o działaniach w zakresie polityki społecznej, wsparciu rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, propagowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek: Jakie samorząd będzie podejmował działania zmierzające do poprawy sytuacji demograficznej w Sandomierzu?

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że „dane demograficzne” dotyczą danych z rejestru prowadzonego przez Burmistrza Sandomierza, czyli rejestru mieszkańców i dot. statystyki urodzin, meldunków w kolejnych latach.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że bardzo istotne jest poznanie przyczyn aktualnej sytuacji demograficznej w Sandomierzu i trendów na najbliższe lata. Dodał, że mieszkańców z roku na rok ubywa, a młodzi wyjeżdżają do miast metropolitalnych za pracą i nauką. Na koniec zaznaczył, że samorząd posiłkuje się opracowaniami, programami i na bieżąco analizuje tą sytuację.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że jedną z przyczyn złej sytuacji demograficznej miasta jest fakt, że koszty życia w Sandomierzu są bardzo wysokie w stosunku do dochodów mieszkańców i innych ościennych gmin miejskich. Dodał, że samorząd musi być przygotowany na pozyskiwanie środków unijnych na rozwój w najbliższych latach według przyjętych dokumentów strategicznych. Następnie zaapelował o szeroką współpracę w zakresie poprawy sytuacji demograficznej i jakości życia mieszkańców zwłaszcza na tych terenach zdegradowanych transformacją gospodarczą i społeczną.

Radny Jacek Dybus powiedział, że dotychczasowa dyskusja jest potrzebna i merytoryczna w aspekcie poprawy sytuacji demograficznej. Zaapelował o organizowanie sesji problemowych, na których radni mogliby wypracowywać wspólne stanowiska w najważniejszych kwestiach i problemach miasta. Stwierdził, że radni nie mogą spotykać się tylko i wyłącznie przy okazji zmian w budżecie gminy. Istotna jest debata problemowa.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że sytuacja demograficzna miasta jest zła i należy się nad nią pochylić i wspólnie podejmować działania zmierzające do jej poprawy. Podkreśliła, że najważniejszym elementem jest zatrzymanie młodych ludzi w Sandomierzu. Dodała, że istotna jest praca, mieszkanie oraz zabezpieczenie potrzeb kulturalnych. Na koniec stwierdziła, że problemy demograficzne są wspólnym wyzwaniem niezależnie pod podziałów politycznych.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/340/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sandomierz na lata 2021-2027

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień Zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” na 2021 rok. Dodała, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu chce przystąpić do powyższego programu, który jest kontynuacją, ponieważ opieka wytchnieniowa na terenie Sandomierza jest realizowana od 2019 roku. Na koniec zaznaczyła, że program skierowany jest do 6 rodzin niepełnosprawnych i będzie realizowany w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania uczestnika.

Radny Jacek Dybus powiedział, że jest zadowolony z realizacji wspomnianego programu na terenie Miasta Sandomierza. Dodał, że jest to „bardzo dobra inicjatywa i bardzo mądre przedsięwzięcie”. Na koniec wyraził obawy, że uczestników może być znacznie więcej a wówczas nie wystarczy środków, które są przeznaczone na realizację tego programu.

Radny Andrzej Bolewski wyraził słowa uznania i podziękowania dla kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej i Burmistrza Miasta Sandomierza za troskę i pomoc osobom niepełnosprawnym. Dodał, że społeczeństwo się starzeje, a to generuje nowe wyzwania i potrzeby, o które samorząd musi rozmawiać i odpowiednio reagować, korzystając z rządowych programów w tym zakresie.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że: „Ja myślę, że to jest bardzo dobra uchwała i gratuluję inicjatorom, gratuluję radnym, którzy ją podejmą. Zachęcam do szerszego korzystania z tych możliwości, jest ich coraz więcej. Razem będziemy mogli zrobić dużo, dużo więcej”.

Radny Janusz Poński: Jakie są faktyczne potrzeby w zakresie realizacji wspomnianego programu, gdyby gmina otrzymała zacznie większe środki?

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że informacja o programie „Opieka Wytchnieniowa” była umieszczona na stronie internetowej ośrodka, a pracownicy socjalni informowali podopiecznych o możliwości przystąpienia do programu. Udział w nim zadeklarowało jedynie 6 rodzin. Na koniec zaznaczyła, że ośrodek będzie realizował również program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz pozyskiwał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/341/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień Zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że: „zawsze z uwagą śledzę wszelkie sprawozdania i programy związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych”. Dodał, że w 2018 roku rada miasta pojęła uchwałę ograniczającą sprzedaż napojów alkoholowych w mieście w czasie nocnym. Radny podkreślił, że z przedstawionego sprawozdania wynika, iż wpływy z tzw. kapslowego, czyli podatku, który pochodzi od sprzedanego alkoholu, wzrosły o ponad 100.000,00 zł, wzrosła liczba punktów, które uzyskały zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie. Na koniec stwierdził, że uchwała prohibicyjna nie przełożyła się na sprzedaż alkoholu w mieście, a spowodowała wzrost sprzedaży alkoholu w okolicznych gminach.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził się ze słowami radnego Piotra Chojnackiego. Dodał, że z sprawozdania jasno wynika, że pomimo wprowadzenia ograniczeń, ilość sprzedawanego alkoholu wzrasta. Dodał, że na etapie procedowania uchwały w poprzedniej kadencji specjaliści pozytywnie odnosili się do wprowadzenia tego typu ograniczeń.

Radny Jacek Dybus powiedział, że każde ograniczenie w sprzedaży alkoholu powoduje rozwój nielegalnych punktów produkcji i sprzedaży, co negatywnie odbija się na zdrowiu mieszkańców i kondycji budżetu.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odniosła się do słów radnego Piotra Chojnackiego mówiąc, że ilość wniosków dot. leczenia odwykowego w latach 2018-2020 utrzymuje się na podobnym poziomie, tak samo jak wypływy z tzw. kapslowego. Dodała, że wszystkie przedsięwzięcia, które zostały określone uchwale na 2020 rok zostały zrealizowane. Na koniec stwierdziła, że omawiany program na pewno nie rozwiąże problemu alkoholowego, jeżeli osobiście człowiek nie postanowi przestać go nadużywać.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że nie kwestionuje skuteczności programu rozwiązywania problemów alkoholowych a jedynie przytacza pewne dane statystyczne. Dodał, że pomimo wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży zjawisko alkoholizmu nie zmniejszyło się. Na koniec stwierdził, że program, o którym mowa w projekcie uchwały jest dobrze realizowany.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek odniosła się do słów naczelnik Agaty Król mówiąc, że jeśli człowiek nie będzie miał chęci porzucenia swojego nałogu to żadne, nawet najlepsze, programy profilaktyczne nie będą skuteczne. Dodała, że bardzo istotna jest edukacja młodych ludzi na temat szkodliwości spożywania alkoholu. Na koniec zaproponowałaby uczestnicy spotkań AA (Anonimowych Alkoholików) mogli w szkołach przedstawiać swoje doświadczenia w walce z tym nałogiem.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Adama Piskora p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu.

Adam Piskor p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że jeśli chodzi o ilość interwencji dotyczących zakłócenia spokoju, spożywania alkoholu w miejscach publicznych to utrzymuje się ona względnie na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Większość przypadków dotyczy pory nocnej, czyli po godzinach pracy Straży Miejskiej, co utrudnia działania w tym zakresie. Wówczas sprawy tego typu są kierowane do policji.

Radny Jacek Dybus poprosił o informacje dot. wysokości środków uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że o tym mowa jest w kolejnym projekcie uchwały dot. programu na 2021 rok ale za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku była to kwota 626.950,96 zł, a w 2019 roku 608.439,00 zł.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/342/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień Zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień w zakresie alkoholizmu i narkomanii należy do zadań własnych gminy. Program jest finansowany ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i jest kontynuacją programu z lat ubiegłych. Ogólna kwota na wydatki związane z realizacją tego programu w 2021 roku wyniosą 790.106,00 zł. Na koniec zaznaczyła, że szczegółowe wydatki nie są określane w uchwale, gdyż w przypadku przesunięć w budżecie należałoby podejmować nową uchwałę w tym zakresie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/343/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Mariola Stępień Zastępca przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza w załączniku do projektu uchwały w Tabeli Nr 1 -  jest 2019 rok a winno być 2020 rok.

Małgorzata Bęczkowska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest pokłosiem rozporządzenia w sprawie funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy, które zobowiązuje tego typu placówki do składania, organowi stanowiącemu gminy, rocznego sprawozdania z działalności za rok poprzedni. Szczegółowe elementy sprawozdania również określone są w ww. rozporządzeniu.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w poprzedniej kadencji samorządu odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji, które miało miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodał, że jako radny był pod wrażeniem panującej tam atmosfery życzliwości, fachowości instruktorów oraz opiekunów. Dodał, że po zakończeniu pandemii merytoryczne komisje rady powinny organizować wyjazdowe komisje do jednostek podległych miastu w celu zapoznania się z ich działalnością statutową i pozytywnym wpływem na życie mieszkańców miasta. Na koniec pogratulował Pani Małgorzacie Bęczkowskiej za dotychczasowe sukcesy  w prowadzeniu placówki.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/344/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu zespołu do spraw opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały, który zakłada desygnowanie przedstawiciela rady do zespołu mającego opracować koncepcję przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu. Dodał, że ze względu na fakt, że idea przeniesienia siedziby szkoły została sformułowana na Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, przewodniczący rady zaproponował kandydaturę radnego Roberta Kurosza przewodniczącego komisji.

Radny Robert Kurosz powiedział, że wyraża zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał kandydaturę radnego Roberta Kurosza pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 5;

„wstrzymujących się” – 1;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła kandydaturę radnego Roberta Kurosza jako przedstawiciela rady miasta do zespołu mającego opracować koncepcję przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowania całość projektu uchwały.

Wynik głosowania:

„za” – 9;

„przeciw” – 6;

„wstrzymujących się” – 1;

3 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXXII/345/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu zespołu do spraw opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu

Ad. 16

Przyjęcie protokołu z XXVIII, XXIX i XXX sesji Rady Miasta Sandomierza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że: „protokoły były do wglądu w Biurze Rady Miasta Sandomierza do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna informacja ani żadne zastrzeżenie do tych protokołów”. W związku z powyższym poddał je pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 6;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokoły z XXVIII, XXIX i XXX sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 17

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w 2020 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę w sprawie desygnowania przedstawiciela rady do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego. Wówczas wybrana został radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek, która nie uczestniczyła ani razu na posiedzeniu tej komisji pomimo, że takich spotkań odbyło się już osiem. Na koniec poprosił o wyjaśnienia radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek: „Proszę Pana, nie byłam informowana o spotkaniach, byłam informowana tylko mailem, że mam zawnioskować, zaopiniować przez internet, zaopiniowałam cztery wnioski i byłam u pani wczoraj i mamy wszystko na bieżąco”.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że posiedzenie sesji rady nie jest właściwym miejscem na tego typu rozliczenia pracy radnych. Dodał, że sprawa ta powinna być przedmiotem obrad merytorycznej komisji. Na koniec zaznaczył, że przedstawiciel rady jest zobowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach komisji, rad i działać społecznie na rzecz miasta i mieszkańców.

Radny Marcin Świerkula: skoro odbyło się osiem posiedzeń Komisji Konkursowej to czy przewodniczący rady otrzymał sugestię, że „coś jest nie tak, że Pani Agnieszki brakuje, czy nie mogła pracować ta komisja, bo nie rozumiem, co ta wrzutka miała znaczyć”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady: „Gdybym nie otrzymał takich informacji tobym dzisiaj nie poruszył tego tematu, Panie Marcinie”.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że niebawem przyjdzie czas na ocenę działalności przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. Zaapelował do przewodniczącego o obiektywne traktowanie wszystkich członków rady niezależnie od prezentowanych poglądów czy różnic.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Janusza Stasiaka Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że: „W związku z sytuacją epidemiologiczną Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuuje realizację zakupów dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. W omawianym okresie międzysesyjnym wsparciem objęto 13 osób, którym świadczono pomoc w zakresie zakupu produktów spożywczych, leków, płacenia rachunków mieszkaniowych, wypełnienia deklaracji różnych i tak dalej. W związku z sytuacją atmosferyczną, a więc bardzo wysokimi mrozami w nocy, ale także w dzień, szczególnie w dniach 27-28 styczeń, 2, 3, 4 luty, 8-12 luty oraz od 15 do 19 lutego pracownicy socjalni OPS w Sandomierzu, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu codziennie dokonywali monitoringu miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, takich jak: garaże przy ulicy Portowej, w tym wypadku podczas tych kontroli zastano jedną osobę bezdomną, która jednak nie wyraziła zgody na umieszczenie w placówce zapewniającej odpowiednie schronienie; teren osiedla przy ulicy Baczyńskiego oraz teren wokół sklepu Biedronka - nie zastano osób bezdomnych, otoczenie stacji kolejowej przy ulicy Lwowskiej, szczególnie miejsca za i pomiędzy budynkami PKP i sklepów spożywczych nie zastano osób bezdomnych, śmietniki, place wokół galerii przy ulicy Błonie, Przemysłowej, czyli markety Carrefour, Bricomarché i nie zastano osób bezdomnych. Plac giełdy owocowo-warzywnej przy ulicy Przemysłowej - nie zastano osób bezdomnych, kontener na makulaturę przy ulicy Fortecznej - nie zastano osób bezdomnych, altanka przy ulicy Piszczele - nie zastano osób bezdomnych, garaże przy ulicy Browarnej - nie zastano osób bezdomnych. W dniu 18 lutego 2021 roku w godzinach wieczornych w trakcie monitoringu wieczornego miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne zastano jedną osobę na klatce schodowej w bloku przy ulicy Schinzla, która została odpowiednio zabezpieczona przez osoby prowadzące monitoring. Ze względu na te warunki szczególnie trudne w datach, o których wspomniałem wcześniej, odwiedzane były również osoby, które z racji wieku, samotności, nieporadności życiowej, znajdowania się w trudnej sytuacji materialnej mogły stać się ofiarami niskich temperatur. Rozstrzygnięto temat ubezpieczenia majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz w zakresie majątku oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej gminy i jednostek organizacyjnych. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 20 stycznia i w zakresie ubezpieczenia majątku wpłynęła jedna oferta od Konsorcjum Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warszawa, Vienna Insurance Group, ul. Wołoska, Warszawa. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, ta oferta dotyczyła ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej, natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych wpłynęły trzy oferty: z Concordii Polska T.U. S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej. Wybrano ofertę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Solna 3, Kielce. Od 1 lutego 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu rozpoczął przyjmowanie wniosków w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego, tak zwanego świadczenia 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 rok, który rozpoczyna się 1 czerwca 2021 roku i trwa do 31 maja 2022 roku. W okresie do 12 lutego 2021 roku z terenu Sandomierza wpłynęło 1139 wniosków. Wnioski w formie tradycyjnej będzie można składać od 1 kwietnia bieżącego roku. W zakresie gospodarki nieruchomościami sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na ulicy Krukowskiej, dotyczy to dziewięciu działek, zlecono wycenę nieruchomości przeznaczonej sprzedaży, działka 76/7 przy ulicy POW. Wystosowano zaproszenia do czterech rzeczoznawców majątkowych o złożenie ofert cenowych na wycenę nieruchomości położone przy ulicy Marszałka Piłsudskiego celem przekazania w trwały zarząd ustalenia opłaty z tego tytułu - tu chodzi o przekazanie fragmentu działki w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W zakresie gospodarki mieszkaniowej ponadto rozpoczęto procedurę dotyczącą uregulowania kompleksowego spraw dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych. Jeśli chodzi o modernizację miejskiego oświetlenia publicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza, etap I i II, jest to projekt realizowany w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W dniu 9 lutego nastąpiło otwarcie ofert na zadanie jak wyżej, zamawiający mógł przeznaczyć na zadanie kwotę maksymalnej wysokości brutto 8.146.093,80 zł. Wpłynęły cztery oferty, jedna z Radomia z Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast, cena brutto 7.166.388,00 zł, druga z Zakładu Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego z Radomyśla nad Sanem, cena brutto 9.800.201,00 zł, trzecia oferta z Elbudu Gdańsk S.A., wartość 6.877.758,00 zł i oferta Pan Remigiusz Starobrat, Spółka cywilna Odeon S.C., Starobrat, ul. Łowicka, to jest województwo śląskie, wartość oferty 7.602.916,00 zł. Wszyscy oferenci w terminie przedłożyli oświadczenia niezbędne do przedstawienia w postępowaniu przetargowym i w tej chwili trwa sprawdzanie ofert i wszystkich tych szczegółów, które oferenci musieli spełniać. Jeśli chodzi o odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie naszej gminy oraz organizacji i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dniu 10 lutego 2021 wpłynął wniosek dotyczący przygotowania postępowania na zadanie jak wyżej, dokumentacja przetargowa została przygotowana, przekazana do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, w najbliższych dniach, być może w tym tygodniu jeszcze na BIP-ie Gminy Sandomierz zostanie to ogłoszenie przedstawione. Pracownicy Placówki Wsparcia Dziennego i Świetlicy Środowiskowej wzięli udział w konferencji „Zatroskani XXI wiek”, konferencja o zdrowiu psychicznym młodzieży  w czasie nauki zdalnej. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu przygotowało wniosek na realizację projektu: „Sandomierz z historii ludowej we współpracy z miastem partnerskim Ostrowem z Ukrainy” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod tytułem „Kultura Inspirująca”. Partnerami tego projektu oprócz Muzeum Okręgowego jest Urząd Miejski w Sandomierzu, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Sandomierskie Centrum Kultury. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu prowadzi prace nad międzynarodowym projektem wystawą online we współpracy Grupy Wyszehradzkiej o dziejach zamku sandomierskiego, powiązaniach zamku z regionem i związkach Sandomierza z Węgrami. Organizatorami i partnerami projektu grantowego są Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Narodowe na Węgrzech, Twierdza Golubac w Serbii oraz Twierdza w Komarnie na Słowacji. Zakończył się nabór kandydatów na rachmistrzów w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który ma się niebawem zacząć. W wyniku przeprowadzonego naboru do połowy lutego zgłosiło się dwadzieścia pięć osób, rozpoczną oni wkrótce szkolenia i egzaminy dla kandydatów, które będą prowadzone w formie online. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Przeciwko Wirusowi COVID-19 Gmina Sandomierz została zobligowana decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2021, 14 stycznia 2021 i z dnia 12 lutego 2021 do organizacji transportu, czyli dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, to jest posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub odpowiednio pierwszą grupę ze schorzeniami uniemożliwiającymi poruszanie się, a także mających trudności z dostępem do punktu szczepień oraz do organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz podstawowych informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, czyli rodzaj infolinii w Urzędzie Gminy. Wyznaczony został koordynator gminy na potrzeby organizacji transportu osób spełniających kryteria zgodnie z zarządzeniem wojewody i ten koordynator jest dostępny w każdy dzień roboczy pod numerem 815-41-52. Obecnie z transportu zorganizowanego przez Miasto Sandomierz na szczepienia skorzystało 12 osób, przy czym tutaj burmistrz chciałby podziękować Straży Miejskiej i OPS-owi w Sandomierzu za bardzo dobrą współpracę z urzędem w tym zakresie. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko meningokokom dla najmłodszych naszych mieszkańców, dzieci powyżej 12 miesiąca życia. Program zdrowotny szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019-2023 jest finansowany z budżetu gminy, szczepienia odbywają się we wszystkich sandomierskich przychodniach zdrowia. Trwają przygotowania do organizacji Dnia Kobiet w Sandomierzu, w tym roku burmistrz chciałby, aby ten Dzień Kobiet połączyć z taką imprezą czy też akcją honorowego krwiodawstwa dla pań leczących się onkologicznie. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 12 lutego bieżącego roku określił wytyczne dla gminy w zakresie organizacji przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Kwalifikacja wojskowa na terenie Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca bieżącego roku. 31 stycznia 2021 roku miał miejsce XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, finał sandomierski. Sandomierscy wolontariusze kwestowali w sobotę w godzinach 9:00-17:00 w głównych punktach handlowych w Sandomierzu oraz w niedzielę 31 stycznia w godzinach 8:00-17:00 na ulicach miasta. W Sandomierzu kwestowało 20 wolontariuszy, zebrano kwotę łączną 60.212,24 zł. W dniu 7 lutego zakończyły się także licytacje internetowe na Allegro na rzecz sandomierskiego sztabu WOŚP. Od piątku 12 lutego wznowiło działalność Kino Starówka, na seanse filmowe można zgodnie z obowiązującymi przepisami covidowymi udostępniać maksymalnie połowę dostępnych miejsc. Od soboty 13 lutego Sandomierskie Centrum Kultury wznowiło możliwość zwiedzania obiektów turystycznych takich jak: Podziemna Trasa Turystyczna, natomiast od 15 lutego zostały już wznowione zajęcia artystyczno-animacyjne w Ośrodku Promocji i Aktywności Kulturalnej przy Armii Krajowej 1, w Porcie Kultury przy Portowej 24, a także w Dworku Koćmierzów przy ulicy Koćmierzów 33. Powrót do zajęć stacjonarnych odbywać się będzie jednak stopniowo z uwzględnieniem tego reżimu, który wynika z obowiązujących przepisów oraz przy zastosowaniu ograniczeń ilościowych dla poszczególnych grup artystycznych. Na bieżąco prowadzony jest w ramach programu rewitalizacji na zadaniu „Przebudowa z nadbudową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu wraz z wyposażeniem”, aktualnie prowadzone roboty w bibliotece dotyczą ukończenia etapu rozbiórek, przegród, instalacji, budowy szybu windowego oraz wykonania robót murowych wewnątrz budynku wraz z instalacjami. Na bieżąco również prowadzony jest projekt na realizację prac budowlanych na zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sandomierzu”. Z uwagi na warunki, zalegającą jeszcze pokrywę śnieżną, wykonawca w tym ostatnim okresie zrealizował trasy kablowe dla zasilania oświetlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego. Po ustąpieniu zalegającego śniegu przystąpi wykonawca do realizacji dalszych prac związanych na przykład z budową nawierzchni chodników. Wykonano pierwszy etap prac w parku w zakresie zieleni, usunięto gniazda wron i kruków z koron drzew a także jest przygotowany wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na płoszenie ptaków w parku. Odbyły się wstępne ustalenia związane z realizacją w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia bieżącego roku imprezy pod nazwą „Wojewódzka Inauguracja Sezonu Turystycznego”. 14 lutego w Sandomierzu odbyła się akcja „Zakochany Autobus”, która została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców Sandomierza. W ramach tej akcji zainteresowani mieli możliwość w godzinach 13:00-14:00 podróżowania autobusem Nr 2 za darmo, otrzymywali też pamiątkowe naklejki od tajemniczego kontrolera. Na przystanku przy Bramie Opatowskiej funkcjonowała fotobudka dla zakochanych. W dniu 14 lutego uczczono 79 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnych w Armię Krajową”.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek wyraziła oburzenie brakiem informacji w zakresie budowy centrum monitoringu miejskiego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. Dodała, że na potrzeby tego centrum szkoła straci dwie sale lekcyjne. Sytuacja ta jest tym bardziej dziwna, że w dniu 10 lutego 2021 roku na sesji nadzwyczajnej rada podjęła uchwale intencyjną o przeniesieniu siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. Radna powiedział, że pomysł budowy centrum monitoringu w budynku szkoły pojawił się już w poprzedniej kadencji samorządu. Podkreśliła, że takie postępowanie samorządu wprowadza w błąd nauczycieli i rodziców obydwu szkól w kontekście przeniesienia szkoły, gdyż nikt o tym fakcie rzetelnie nie informował. Na koniec radna powiedziała, że zaistniała sytuacja jest skandalem, gdyż tworzy się centrum monitoringu w placówce oświatowej.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że budowa monitoringu miejskiego i centrum w budynku szkoły jest wynikiem szerszego projektu jakim jest rewitalizacja Miasta Sandomierza. Dodał, że o tym, czy i jak to wpłynie na przenosiny szkoły zdecyduje zespół powołany przez Burmistrza Miasta, do którego rada powołała ze swojego grona radnego Roberta Kurosza.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 18

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że: „Do Biura Rady Miasta Sandomierza wpłynęły następujące pisma:

 1. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu zwróciła się z pismem w sprawie przesłania obowiązujących uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Sandomierza, stosowne uchwały zostały przekazane w dniu 29 stycznia 2021 roku.
 2. Do Biura Rady wpłynął też protest właścicieli sklepów w sprawie planowanej budowy supermarketu na działkach leżących w obrębie „Osiedla Mickiewicza”.
 3. Państwo radni Piotr Chojnacki i Jerzy Żyła złożyli pismo w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zadania pod nazwą „Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77”.
 4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał odpis zarządzenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem dotyczącym zwrotu opłaty za wpis od skargi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Sandomierz.
 5. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, zwrócił się z pismem do Burmistrza Miasta w sprawie informacji dotyczącej zaległości czynszowych z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za wodę, ścieki i ogrzewanie. Do tej pory nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi.
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przesłał uchwałę sejmiku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19, uchwała została przekazana radnym drogą elektroniczną.
 7. Dwie skargi mieszkańców Sandomierza na uchwałę nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta.
 8. Jako przewodniczący Rady Miasta skierowałem pismo do radnego, pana Jacka Dybusa w sprawie wypowiedzi radnego z dnia 14 stycznia 2021 roku na forum Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, z uwagi na to, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na to pismo, skierowałem również pismo w dniu dzisiejszym do Komisji Skarg i Wniosków.
 9. Mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie zweryfikowania metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pismo zostało przekazane do Wydziału Nadzoru Komunalnego.
 10. Mieszkanka Sandomierza złożyła skargę na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznych, skarga została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał akta sprawy dotyczące skargi wojewody świętokrzyskiego na uchwałę nr XIX/241/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 12. Wojewoda świętokrzyski zwrócił się z pismem o udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania na terenie miasta Sandomierskiej Rady Seniorów.
 13. Wpłynęła również anonimowa skarga mieszkańca Sandomierza na zachowanie części radnych na sesjach Rady Miasta Sandomierza. Swoje stanowisko w tej sprawie złożyli radni Robert Kurosz, Agnieszka Frańczak-Szczepanek oraz Marcin Świerkula.
 14. Mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w sprawie naprawy niebezpiecznych dziur na ulicy Tulipanowej.
 15. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu Tamara Socha złożyła pismo z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie zostało wszczęte postępowanie o mobbing w Centrum Usług Wspólnych, odpowiedź w tej sprawie została udzielona. Ponadto dyrektor Centrum Usług Wspólnych złożyła pismo w sprawie udostępnienia zgromadzonej dokumentacji w tej sprawie.
 16. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał pouczenie o możliwości przekazywania pism drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w kontekście skargi Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na tak zwane „uchwały śmieciowe”.
 17. Zwróciłem się również do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z prośbą o wydanie odpisu wyroku sądu z dnia 11 lutego 2021 wraz z uzasadnieniem w sprawie tak zwanych „uchwał śmieciowych”.
 18. Mieszkańcy osiedla Mickiewicza w trybie artykułu 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnieśli skargę na bezczynność Burmistrza Miasta w kontekście sytuacji związanej z planowaną budową sklepu Lidl w Sandomierzu.
 19. Radny Andrzej Bolewski złożył pismo w sprawie podjęcia przez samorząd działań celem uchylenia zakazu ograniczającego realizację przedsięwzięć budowlanych na terenie prawobrzeżnego Sandomierza.
 20. W dniu 27 stycznia 2021 roku została udzielona odpowiedź na interpelację radnego Marcina Świerkuli w sprawie uporządkowania terenu zbiornika retencyjnego Atramentówka przy ulicy Portowej w Sandomierzu.
 21. W dniu 9 lutego 2021 roku została udzielona odpowiedź na interpelację radnych Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana oraz Mariusza Prezgota w sprawie utwardzenia fragmentu drogi ulicy Podmiejskiej bocznej.
 22. 2 lutego 2021 roku radny Marek Chruściel złożył interpelację w sprawie wykazu lokali komunalnych niezamieszkałych, a przygotowanych do ogłoszenia oraz o wykaz lokali komunalnych, na których ciążą zadłużenia z tytułu czynszu, odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 23. 8 lutego 2021 roku radny Marcin Świerkula złożył interpelację w sprawie złożenia przez Gminę Sandomierz wniosku o przyznanie dotacji i odrestaurowanie zabytkowych figur przydrożnych, znajdujących się na terenie miasta, w tym na odnowienie latarni chocimskich, odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 24. 3 lutego 2021 radny Andrzej Bolewski złożył interpelację w sprawie udzielenia informacji dotyczących zaawansowania inwestycji pod nazwą „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów, gmina Iwaniska”, na który Gmina Sandomierz przekazała środki finansowe, odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 25. 3 lutego 2021 radny Andrzej Bolewski złożył interpelację w sprawie możliwości zbierania opłat za parking zlokalizowany przy ulicy Lwowskiej, rejon myjni ekologicznej, odpowiedź jeszcze nie została udzielona.
 26. 23 lutego radny Marek Strugała złożył interpelację w sprawie udrożnienia i wyczyszczenia rowu znajdującego się przy ulic Błonie, Łąkowej i Zamiejskiej, odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona”.

Ponadto Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w Biurze Rady można odebrać PIT-y za 2020 rok, przypomniał o akcji „Się Pomaga” dla Bartusia w ramach jabłkowego challenge’u oraz o tym, że Stowarzyszenie Proximus złożyło deklarację programową.

 

Radny Jacek Dybus na wstępnie odniósł się do wspomnianego anonimu, gdyż również był wymieniany jako radny, który niestosownie zachowuje się na sesjach rady. Stwierdził, że Rada Miasta nie powinna zajmować się anonimami. Dodał, że jako radny ma prawo prezentować swoje poglądy na sesji pomimo, że większość radnych nie akceptuje tych podglądów. Radny powiedział, że: „Nie lubicie Państwo, nie tolerujecie i my nie tolerujemy, ci, którzy po prostu bezmyślnie akceptują wszystko to, co ktoś im nakaże. Czasami to aż smutne jest kiedy się patrzy, jak Państwo po prostu nie chcecie dyskutować w formie opartej na argumentach i na prawdzie, na poprawnych rozumowaniu nawet, i to mnie smuci, ale to jesteście młodzi, jeszcze się nauczycie”.

Ponadto powiedział, że nigdy nie oczerniał i nie obrażał Pani Skarbnik Miasta Sandomierza, gdyż bardzo ceni sobie pracę skarbnika, który ponosi największą odpowiedzialność za stan finansów miasta. Następnie radny powiedział, że wielokrotnie przewodniczący rady straszył go prokuratorem i odbierał prawo głosu na sesjach.

Rady Jacek Dybus powiedział, że dotychczasowe głosowania i sposób prowadzenia sesji jest niezgodny z prawem, gdyż wszyscy radni powinni być „widzialni” podczas głosowania w ramach prowadzenia sesji w trybie zdalnym. Odniósł się również do sytuacji z poprzedniej sesji, na której cześć radnych była niesłyszalna i niewidzialna.

Ponadto odniósł się do spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez gminę na szeroko rozumianą ochronę środowiska czyli: fotowoltaike, termomodernizację budynków, wymianę pieców. Dodał, że Funduszu Ochrony Środowiska dysponuje ogromnymi środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Następnie poruszył problem komunikacji zbiorowej. Podkreślił konieczność podjęcia rozmów z innymi gminami i powiatem o możliwości reaktywowania połączeń komunikacyjnych w ramach dworca PKS w Sandomierzu.

Radny odniósł się również do sytuacji carskich koszar zlokalizowanych przy ul. Zawichojskiej. Zaapelował o podjęcie działań mających na celu wyremontowanie tego budynku, który został wpisany do Rejestru Zabytków.

Ponadto powiedział, że samorząd powinien zainteresować się postępem prac w Parku Miejskim, gdyż trwa okrawężnikowanie chodników niezgodnie ze sztuką budowlaną, gdyż kładzie się chodniki na korzeniach drzew. Z chwilą wzrostu drzewa chodniki te ulegną zniszczeniu.

Na koniec radny skierował słowa podziękowania dla Straży Miejskiej i PGKiM za sprawną akcję czyszczenia i udrażniania ulic zlokalizowanych na sandomierskich osiedlach w okresie zimowym.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że przewodniczący powinien skłaniać się do prowadzenia sesji rady w tradycyjny sposób stacjonarny na terenie Zamku Kazimierzowskiego z uwzględnieniem zasad sanitarnych.

Następnie radny odczytał pismo w kontekście nowych obostrzeń wynikających z aktualizacji map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, które zakładają wprowadzenie zakazu budowy na terenie prawobrzeżnego Sandomierza – jedynych terenach inwestycyjnych miasta. Treść pisma, jak niżej:

„Szanowny Panie, wielokrotnie zarówno na sesjach Rady Miasta czy to jej komisjach merytorycznych, również na naradach i spotkaniach organizowanych przez samorządy miasta i powiatu z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, których tematyką było bezpieczeństwo powodziowe między innymi Miasta Sandomierza, obręb prawobrzeżny, wnioskowałem o podjęcie działań zmierzających do zmiany obowiązujących ich kwalifikacji jako terenów zalewowych, zwracając uwagę na skutki i konsekwencje dla rozwoju miasta i tej części mieszkańców. Argument, który przemawia za zmianą statusu wyżej wymienionego terenu jest zrealizowanie szeregu inwestycji mających na celu zabezpieczenie przed powodzią mieszkańców Sandomierza jak i okolic, w tym w ramach kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej, realizowanego przez Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, również ze środków Unii Europejskiej za kwotę 218.000.000,00 zł. Obawy moje, co do skutków i konsekwencji wynikających z obowiązującego aktualnego statusu terenów, o których mowa, urzeczywistniają się w postaci negatywnych opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydawanej do pozwoleń na budowę. Utrzymanie istniejący status quo tych terenów doprowadzi w konsekwencji do ich degradacji skutkującej na rozwój miasta. Działając w imieniu i na rzecz lokalnej społeczności Sandomierza prawobrzeżnego wnioskuję o podjęcie przez tutejszy urząd zdecydowanych kroków celem rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji z konsekwencją uchylenia zakazu ograniczającego realizację przedsięwzięć budowlanych jak i infrastruktury towarzyszącej”.

Następnie radny powiedział, że: „za chwilę nie będą wydawane żadne pozwolenia na budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą jak również dla potencjalnych inwestorów. Zapomnijmy o dochodach do budżetu z tak zwanych terenów budowlanych na Piaskach i innych. Proszę i apeluję, do Pana burmistrza przede wszystkim, mając na uwadze, że jesteśmy członkami Związku Miast Polskich, pan burmistrz aktywnie tam działa i uczestniczy. Myślę, że powinna być petycja również z powiadomieniem i posłów, żeby rzeczywiście mając na uwadze zaangażowanie środków budżetu państwa, środków banku światowego, jak i unijnych, w tej infrastrukturze, że te tereny już absolutnie są bezpieczne, dążyć do zmienienia statutu, bo inaczej to będzie po prostu na chwilę obecną fikcja”.

Radny Marek Chruściel odniósł się do słów radnego Jacka Dybusa dot. rewitalizacji Parku Miejskiego. Powiedział, że jeśli jest taka możliwość to samorząd powinien dokonać korekty ciągów pieszych, by nie kolidowały one z drzewostanem oraz o możliwość zmiany części nawierzchni tych chodników z granitowych na gładkie, bitumiczne, które są tańsze i dają lepszą możliwość jazdy np. na rolkach czy hulajnodze itd.

Radny Janusz Poński powiedział, że Ministerstwo Sportu ogłosiło kolejną edycję programu rozwoju infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”. Gminy mogą składać wnioski w dniach od 1 do 31 marca między innymi na obiekty sportowe ich modernizacje służącą klubom sportowym jak i na obiekty ogólnodostępne. Dodał, że ukazała się również informacja o drugim programie dot. budowy zadaszeń boisk piłkarskich, w ramach którego można zadaszać istniejące boiska lub budować nowe, pełnowymiarowe boiska piłkarskie wraz z zadaszeniem. Na koniec sformułował pytanie: „Czy urząd prowadził jakąś analizę właśnie tych programów, czy planowane jest aplikowanie na jakieś zadanie?”.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd będzie aplikował do jednego z tych programów w kontekście budowy zadaszenia boiska Orlik zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Radny Janusz Poński powiedział, że jest to dobra wiadomość, natomiast istotna jest również budowa boiska treningowego pełnowymiarowego, gdyż takiego miasto nie posiada, a w którym funkcjonują dwa kluby. Dodał, że za olbrzymie środki miasto wybudowało stadion piłkarski, który po 10 latach nadaje się do kapitalnego remontu. Na koniec radny zaapelował o podjęcie przez samorząd i radę radykalnych działań żeby tą sytuację znormalizować.

Radny Marcin Świerkula sformułował pytanie dot. ubiegania się przez gminę o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ochronę i konserwacje zabytków w tym na figury przydrożne i latarnie chocimskie, które znajdują się na terenie Sandomierza.  Ponadto radny poprosił o informacje czy samorząd podejmuje działania zmierzające do poprawy tzw. „uchwał śmieciowych” i tym samym nienarażania gminy na znaczne straty finansowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że: „intencją burmistrza jest to, aby jak najszybciej załatwić sprawy śmieciowe jakby ku zadowoleniu większości naszych mieszkańców i w najbliższych dniach takie ostateczne propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione przez burmistrza”. Dodał, że w przestrzeni prawnej wiele pojawia się programów z których gmina może korzystać ale to wiąże się z zagwarantowaniem środków własnych niekiedy o znacznych rozmiarach, Samorząd na bieżąco monitoruje i analizuje pojawiające się programy.

Radny Janusz Poński w imieniu mieszkańca Sandomierza sformułował pytanie: „Czy w urzędzie w roku bieżącym została wypłacona trzynasta pensja i jaka była na tę trzynastą pensję wyasygnowana kwota taka całkowita z budżetu?”

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zgodnie z przepisami ustawowymi w tym zakresie trzynasta pensja została wypłacona pod koniec stycznia. Łączna kwota w administracji wyniosła 465.000,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że: „chcę się tylko odnieść do niektórych tutaj zarzutów w stosunku do mnie. Nie przypominam sobie, żebym zabierał Państwu głos jeżeli Państwo radni dyskutują na temat projektu uchwały. Owszem, zdarzało mi się zabierać Państwu głos, gdy Państwo zaczęli dyskutować na całkiem inne tematy niż były procedowane i tutaj tylko w tym wypadku potrafiłem niektórym zabrać głos”.

Ad. 19

Zamknięcie obrad;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXXII sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

Wersja XML