Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Protokół Nr 21/4/2021

Komisja Praworządności

w dniu 15 kwietnia 2021 rok

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radna spóźniona- Pani Kazimiera Bednarska

Radna nieobecna- Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (czyt.: UA),

Pan Andrzej Nowiński- Pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (czyt.: ZKOC),

Pan Krzysztof Sobiecki - Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Wody Polskie (czyt.: ZZS),

Pan Dariusz Gorzkiewicz - Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu,

Pan Robert Żurawski - Kierownik Wydziału Planowania w Departamencie Ochrony przed Powodzią i Suszą w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Pan Marcin Gil - Starszy specjalista w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,

Pani Magdalena Gala - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ad. 1

Radny Marek Chruściel stwierdził quorum i otworzył zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza sytuacji dot. publikacji map zagrożenia i planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz informacje o planach utworzenia polderów powodziowych w powiecie sandomierskim.

4.Wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Ad.3
Analiza sytuacji dot. publikacji map zagrożenia i planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz informacje o planach utworzenia polderów powodziowych w powiecie sandomierskim.

Radny Marek Chruściel poprosił o wypowiedź Pana Krzysztofa Sobieckiego.

Mówca oznajmił, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (czyt.: PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja poprzednich, pierwszych PZRP. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r.

Dyrektor ZZS w Sandomierzu dodał, że celem aktualizacji jest ograniczenie negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska oraz działalności gospodarczej. Aby zminimalizować ryzyko i obniżyć straty powodziowe są budowane np. zbiorniki retencyjne.

Pan Krzysztof Sobiecki omówił mapy :

- wariantów przerwania wałów,

- lokalizacji polderów:

1. wynikających z obowiązującego PZRP przyjętym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły,

2. zadanie zaproponowane w aktualizacji PZRP „W_GZW_661” Budowa polderów wzdłuż brzegów Wisły od ujścia Dunajca do Sandomierza wraz z uwzględnieniem retencji w dolinie Potoku Strumień oraz poprawa parametrów hydraulicznych międzywala – I Etap koncepcja,

3. zadanie zaproponowane w aktualizacji PZRP „W_GZW_662” Budowa polderów wzdłuż brzegów Wisły od ujścia Dunajca do Sandomierza oraz poprawa parametrów hydraulicznych międzywala – II Etap budowa.

Z kolei, Pan Robert Żurawski powiedział, że wszystkim zależy na tym, aby dokonać wyborów oraz działań technicznych, które będą skuteczne. Należy pamiętać, że Sandomierz leży w dorzeczu Wisły dlatego PZRP są ściśle skorelowane z obszarami leżącymi na zachód, północ i  wschód. Mówca pokazał na mapie sieć polderów od górnej Wisły, okolic Krakowa aż do Gdańska oraz mniejszych dopływach Wisły, których zadaniem jest zmagazynowanie i retencjonowanie nadmiarowej wody.

Poldery wynikające z aktualizacji PZRP są polderami suchymi, sterowanymi z wlotem i wylotem wody. Obecnie powyższy pomysł jest konsultowany społecznie.

Pan Robert Żurawski wraz z Panem Krzysztofem Sobieckim zachęcili wszystkich do wzięcia udziału w czynnych konsultacjach społecznych, ponieważ każda uwaga będzie rozpatrywana. Mówcy wskazali stronę internetową „stoppowodzi.pl”, za pomocą której można wypełnić stosowny formularz w wersji papierowej lub elektronicznej.

Na zakończenie powyższych konsultacji, Minister Infrastruktury publicznie ustosunkuje się do zbiorczych uwag.

Ponadto, Pan Krzysztof Sobiecki poinformował, że w zakładce „Konsultacje społeczne projektów aPZRP” wymienionej strony internetowej znajdują się  pliki do pobrania dot. mapy działań w ramach PZRP.

Zarząd Zlewni w Sandomierzu zadeklarował zgłoszenie szeregu uwag w sprawie aktualizacji map zagrożenia ryzyka powodziowego.

Pan Robert Żurawski dodał, że podczas przygotowania PZRP brano pod uwagę projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy i zidentyfikowanie obszarów, w których zjawisko suszy zostało stwierdzone. W aktualizacji PZRP uwzględnia się próbę skutecznego ograniczenia ryzyka powodzi oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia suszy.

Radny Piotr Chojnacki zapytał czy planowane inwestycje w Sandomierzu mają wpływ na wygląd  map PZRP? Mówca dodał, że rzędne głębokości na terenie prawobrzeżnego miasta kształtują się od 2 do 4 metrów. 

Pan Krzysztof Sobiecki odpowiedział, że publikacja map w październiku zeszłego roku pokazuje stan na rok 2018 i nie uwzględniają budowy oraz funkcjonowania czterech przepompowni, modernizacji wałów Koprzywianki, bramy portowej, która zostanie dokończona w bieżącym roku, czy modernizacji wału opaskowego po prawej stronie Sandomierza.    

Wygląd powyższych map ulegnie zmianom, ponieważ zostaną wprowadzone do modelu map PZRP wszystkie aktualne dane.

Dodał, że na jednej z sesji Rady Powiatu oraz na spotkaniach z samorządem lokalnym podkreślał, że nadal obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 2016 roku i na mocy prawa powinno funkcjonować przez 6 lat.
Na ww. spotkaniach Zarząd Zlewni w Sandomierzu zadeklarował przygotowanie dla terenu Sandomierza wykonanie do I kwartału przyszłego roku szybszej aktualizacji map z uwzględnieniem efektów realizacji tego projektu.

Pan Robert Żurawski podtrzymał stanowisko Pana Krzysztofa Sobieckiego.

Radny Andrzej Bolewski sprawujący również funkcję Prezesa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” zapytał czy musi być uzyskana zgoda „Wód Polskich” na przeprowadzenie dociepleń i modernizacji obiektów mieszkalnych?

Pan Krzysztof Sobiecki wyraził swoje zdziwienie na pytanie radnego. Powiedział, że jakość decyzji w zakresie budownictwa zależy również od stosownych wydziałów funkcjonujących w starostwie czy też w gminie. Modernizacja domu nie wymaga dodatkowej opinii. Należy się odnieść do map i rozporządzenia.

Z kolei, Pan Dariusz Gorzkiewicz oznajmił, że poprawa warunków bytowania na obiektach już istniejących otrzyma raczej  przychylną opinię.

Radny Marek Chruściel zapytał czy zakończona inwestycja wału opaskowego spowoduje powstanie polderu?

Przedstawiciel Krajowego Zarządu Gospodarstwa Wodnego oznajmił, że polder został zaplanowany od 6 lat. Jednak, prawdopodobnie po zakończeniu przytoczonej wyżej inwestycji, polder zniknie lub zostanie ograniczony.

Pan Robert Żurawski dodał, że cykle 6-letnie pozwalają na dokonanie ponownego przeglądu, analizy, prześledzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz adaptacji zmian nie tylko klimatycznych, ale również
i społecznych.

Radny Andrzej Bolewski zauważył, że budowanie polderów odbywa się wzdłuż dorzecza Wisły kosztem terenów inwestycyjnych i budowlanych. Zapytał, czy w projektach są uwzględnione kroki dot. podnoszenia regularnego dna rzeki? Radny zwrócił się z prośbą o odejście od pomysłu budowy polderu - Zakrzów.

Do obrad komisji dołączyła radna Kazimiera Bednarska.

Pan Krzysztof Sobiecki odpowiedział, że w katalogu działań przeciwpowodziowych zapisane są różne działania inwestycyjne, jak również realne prace w korycie rzeki i międzywalu. Trwają rozmowy, aby przywrócić odcinkowe pogłębienie Wisły oraz zagospodarowanie międzywala, który wpływa na wysokość fali powodziowej.

Radny Piotr Chojnacki zapytał w imieniu mieszkańców prawej części Sandomierza o dalsze kroki działania, ponieważ niektórzy z nich przed październikiem uzyskali pozwolenia warunków zabudowy, zakupili działkę, opracowali projekt  budowlany, ale okazuje się,  że muszą mieć również zgodę operatu wodno-prawnego ze względu na teren zagrożenia powodziowego. Czy mieszkańcy mają szansę uzyskać pozytywną opinię ww. operatu czy muszą czekać na koniec aktualizacji map?

Radny zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt dot. suchego polderu w rejonie miasta Sandomierza, gdzie teren jest już wysoce zurbanizowany. Budzi on duże kontrowersje i emocje. Mieszkańcy obawiają się, że stracą działki. Zapytał, kiedy zostanie usunięty polder z map lub kiedy mieszkańcy zostaną powiadomieni o jego pozostawieniu? Kiedy aktualizacja map wejdzie w życie ? Co z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które określają już warunki zabudowy? Czy będzie odgórny przepis, aby gminy aktualizowały studium i plany zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedzi udzielił Pan Dariusz Gorzkiewicz przyznając rację, że niektórzy mieszkańcy mają wykupione docelowe działki przeznaczone pod zabudowę i dysponują częściowymi decyzjami wykonawczymi (skuteczne zgłoszenia budowlane lub decyzje na budowę), których prawa są nabyte. Te decyzje nie będą kwestionowane.  Na wskutek pojawiających się nowych przepisów prawa przy każdej nadarzającej się okazji zmiany do studium i do planu zagospodarowania przestrzennego należy stosownie uwzględniać.

Mówca powołał się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, które nadal obowiązuje. Na jego podstawie został również zaplanowany polder. Wykwalifikowane osoby wykonujący operat wodno-prawny przedstawiają aktualne dane dot. konkretnego miejsca/ działki oraz określą aktualny poziom wyniesienia terenu.

Pan Dariusz Gorzkiewicz wytłumaczył, że rozpatrując pozwolenia wodno-prawne bada się każdą sprawę indywidualnie w oparciu o materiał przedstawiony w ww. operacie.  Jednym z jego elementów jest określenie możliwości realizowania zadania.

Radny Marek Chruściel zapytał czy wnioski mieszkańców z prawej części Sandomierza z prośbą o wydanie decyzji na budowę rozpatrywane są pozytywnie?

Pan Krzysztof Sobiecki odpowiedział, że wniosków jest sporo, a ww. pozwolenia wydaje Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie. Poza obszarem polderu sytuacje są rozpatrywane indywidualnie. 

Radny Andrzej Bolewski zapytał dlaczego modernizowany jest wał Trześniówki? Dodał, że istniejące przepompownie nie wystarczą, aby uporać się z powodzią. Biorąc pod uwagę teren od wału opaskowego do wału Trześniówka rzędne sięgały 3-4 m. Czy aktualizacja map uwzględnia rewitalizację i odtworzenie poziomu dna rzek, pogłębienia międzywala? Zaznaczył, że należy odtworzyć rowy melioracyjne, uzbrojenie dróg, cieków wodnych, zabezpieczyć obsuwające się brzegi.

Radny Piotr Chojnacki poprosił, aby przedstawiciel krajowego zarządu wyjaśnił jeszcze raz, w jaki sposób wysłać zgłoszenie/uwagi do konsultacji społecznych aPZRP  drogą elektroniczną za pośrednictwem strony „stoppowodzi.pl”.

Przewodniczący komisji podziękował za udział w obradach przedstawicielom Krajowego Zarządu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Zarządowi Zlewni w Sandomierzu.

Radny Piotr Chojnacki zapytał dlaczego przedstawiciele miasta, którzy również zostali zaproszeni na posiedzenie komisji nie zadawali pytań do ww. gości? Mówca uważa, że miasto powinno wyjść z inicjatywą pomocy dla mieszkańców w kwestii uzupełnienia ankiet bądź uwag do aktualizacji map. Dopytał o sytuację Sandomierzan, którzy np. wykupili działkę na ul. Piaski w Koćmierzowie, gdzie ma być usytuowany polder zalewowy.

Zapytał o działkę budowlaną, która została sprzedana przez gminę w drodze przetargu na ul. Piaski w Koćmierzowie gdzie ma być usytuowany polder zalewowy. Mieszkanka nie uzyskała pozytywnego pozwolenia na budowę. Czy miasto odkupi działkę budowlaną od mieszkanki?

Radny Andrzej Bolewski oznajmił, że zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta należy również do obowiązków samorządu. Należy ubiegać się o środki zewnętrzne na powyższy cel.

Pan Janusz Stasiak powiedział, że Burmistrz ogłosił na oficjalnej stronie internetowej Sandomierza możliwość składania wniosków/uwag/opinii do projektów aPZRP drogą elektroniczną lub papierową przez mieszkańców do 31.05 br.

Po tym terminie, włodarz wystąpi w imieniu Mieszkańców i wyrazi wspólną opinię. Temat jest trudny.

Zastępca Burmistrza zaapelował, aby uzbroić się w cierpliwość i poczekać do pierwszego kwartału, ponieważ z informacji przekazanych przez przedstawicieli „Wód Polskich” wynika, że w trybie przyspieszonym chcieliby zmienić dokumentację, a polder może zostać całkowicie zlikwidowany lub znacznie ograniczony. Oznajmił, że sprzedaż działek budowlanych na tych terenach została wstrzymana.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że konsultacjom podlega tylko plan zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy są tylko załącznikiem do projektu. Konsultacje społeczne nie będą miały wpływu na wygląd map tylko zrealizowane inwestycje. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że nie wierzy w całkowite zlikwidowanie suchego polderu. Jego zdaniem dopuszcza się zalanie terenów prawego Sandomierza, a podnoszenie wału opaskowego oraz wiślanego o 2 m służy właśnie temu celowi.

Radny Piotr Chojnacki podzielił częściowo zdanie przedmówcy.

Radny Marek Chruściel zapytał jaki realny wpływ/sens mają złożone wnioski do planu zarządzania ryzykiem powodziowych skoro mapy są ważne jeszcze przez 5 lat i nadal skutkują brakiem zgody pozwolenia na budowę po prawej stronie miasta?

Radny Piotr Chojnacki wymienił kilka alternatyw m.in.:

-odniesienie do inwestycji, które są zaplanowane w tym terenie,

-zaproponowanie nowych inwestycji,

-zaprotestowanie powstania polderu,

-poproszenie o zwiększenie rzędnej wału,

-zweryfikowanie mapy pod kątem rozpoczętych inwestycji w latach 2018-2021.

Mówca z przykrością stwierdził, że na zmniejszenie reperkusji związanych z  wyglądem map nie ma żadnego wpływu.

Radny zaapelował o jak największą ilość głosów/uwag mieszkańców, także Urzędu Miejskiego i Rady Miasta.

Radny Marek Chruściel zwrócił się do Zastępcy Burmistrza z informacją, iż 1 kwietnia Komisja Praworządności wraz z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystosowała pisemną prośbę  o udostępnienie wszelkiej dokumentacji i korespondencji jaka dotarła do Urzędu Miejskiego w sprawie aktualizacji map zagrożenia i planów zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z zagadnieniem związanym z lokalizacją polderów powodziowych w powiecie sandomierskim w okresie od 2014 roku do chwili obecnej.

Pan Piotr Paszkiewicz oznajmił, że prośba komisji została przekazana do merytorycznego Wydziału Nadzoru Komunalnego, ponieważ w Wydziale UA jej nie było.

Pan Janusz Stasiak zadeklarował niezwłocznie zajęciem się powyższą sprawą.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o umieszczenie na oficjalnej stronie miasta stanowiska urzędu przygotowanego przez Pana Piotra Paszkiewicza  

w sprawie map zagrożenia ryzyka powodziowego w celu pokazania mieszkańcom, że samorząd traktuje sprawę bardzo poważnie.

Obrady komisji opuścił radny Marcin Świerkula.

Radny Marek Chruściel zwrócił się do Pana Piotra Paszkiewicza z pytaniem, czy dużo wniosków z prawej części Sandomierza otrzymuje negatywną decyzję o warunkach zabudowy z „Wód Polskich”?

Naczelnik Wydziału UA odparł, że wpłynęło dwie negatywne decyzje dla osiedla Piaski (ul. Szklana oraz ul. Marynarska).

Ponadto, Pan Piotr Paszkiewicz podsumowując dyskusję w trakcie komisji powiedział, że istotnym jest, aby w sposób stanowczy wykazać „Wodom Polskim”, że lokalizacja polderu jest błędna, gdyż znajduje się w znacznej części na terenie przepompowni.  

Przewodniczący komisji zapytał Pana Andrzeja Nowińskiego o stanowisko w  ww. punkcie porządku obrad.

Mówca oznajmił, że jeśli wszystkie inwestycje zostaną zakończone będzie przeprowadzona aktualizacja tzw. plan operacyjny ochrony przed powodzią Sandomierza.

Ad.4                                                                  

Wnioski komisji.

Brak wniosków.

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął zdalne posiedzenie komisji.

Marek Chruściel - Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

Wersja XML