Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.

Sandomierz, 27.04.2021r.

NK.621.1.2021.AKE

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla szóstej aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Na podstawie art. 48 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. , poz. 247 ) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla szóstej aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.  247 ), Burmistrz Miasta Sandomierza w dniu 06.04.2021 r. roku zwrócił się  z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem  nr WOO-III.410.47.2021.AN z dnia 27.04.2021 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla szóstej aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną  nr NZ.9022.5.48.2021 z dnia 26.04.2021 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla szóstej aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla VI aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”.

Podobnie jak pierwotna wersja dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza, co do której uzgodniono brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedłożona VI Aktualizacja nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w art. 49 ust. 1 li a ustawy, jak również w wyniku realizacji jego postanowień  nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko.

Głównym celem zaktualizowanego dokumentu PGN dla miasta Sandomierza jest dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego, redukcja emisji CO2, wzrost udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, zwiększenie efektywności energetycznej.

W planie przewiduje się zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy; ograniczenie zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, zwiększenie efektywności energetycznej działań, modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Założenia w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza” realizowane będą poprzez zaproponowane działania o charakterze inwestycyjny oraz nie inwestycyjnym.

Zaktualizowany „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza” wprowadza nowe inwestycje, m.in. takie jak: termomodernizacja, montaż dachowej i gruntowej instalacji fotowoltaicznej, modernizacja spalarni odpadów oraz modernizacja awaryjnego źródła zabezpieczenia w energię elektryczną w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu; zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej ( z 5,2 kWp do 9,6 kWp) planowanej w ramach projektu partnerskiego pn.”Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” ; docieplenie ścian Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Sandomierz; modernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 15 w Sandomierzu; ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Króla 6 i ul. Króla 8 ; modernizacja instalacji w kotłowniach nr 10 i nr 4 oraz „ Rokitek”,  a także montaż instalacji fotowoltaicznej na kotłowni „ Rokitek” a takie montaż Instalacji fotowoltaicznej na kotłowni „Rokitek” przez PEC Sandomierz Sp. z o.o.; budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Planowane przedsięwzięcia w ramach PGN nie spowodują znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na występujące w granicach Sandomierza formy ochrony przyrody takie jak : obszary Natura 2000 Góry Pieprzowe PLH260022 i Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 oraz pomniki przyrody a także rezerwat przyrody Góry Pieprzowe znajdujący się przy granicach administracyjnych miasta.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1)na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierz;

2)w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sandomierz (http://bip.um.sandomierz.pl/),

3)na stronie internetowej Urzędu Miasta Sandomierz (http://www.sandomierz.pl/).

 

Z up. Burmistrza

Janusz Stasiak

Zastępca Burmistrza

PDFObwieszczenie -odstąpienie od SOOŚ.pdf
 

Wersja XML