Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.

Protokół Nr 30/3/2021

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 22 marca 2021 roku

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Sandomierza,

Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu (czyt.: CUW),

Pan Waldemar Gosek- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu (czyt.: SP1),

Pani Elżbieta Sobolewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu (czyt.: SP2),

Pan Grzegorz Socha- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu (czyt.: SP3),

Pani Małgorzata Szuba- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu (czyt.: SP4),

Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (czyt.: MOSiR),

Obecni:

Pan Michał Leszczyński- Telewizja STV.pl

Ad. 1

Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Realizacja punktu z planu pracy komisji pn.  stan obiektów sportowych na terenie miasta   Sandomierza i plany ich przebudowy: stadion miejski, pływalnia kryta „Błękitna Fala”.

4.Realizacja punktu z planu pracy komisji pn. ocena stanu nauki zdalnej w sandomierskich szkołach podstawowych.

5.Rozmowa nt. przyszłości szkolnictwa w mieście- informacje z Centrum Usług Wspólnych dot. wydanej negatywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia SP2 do SP4 przy ul. Mickiewicza 39 w Sandomierzu.

6.Sprawy różne, wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad:

Głosowano -  6 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek.

Ad. 3

Realizacja punktu z planu pracy komisji pn.  stan obiektów sportowych na terenie miasta Sandomierza i plany ich przebudowy: stadion miejski, pływalnia kryta „Błękitna Fala”.

Do obrad komisji dołączył radny Marek Strugała.

Przewodniczący komisji powiedział, że w kolejnym  miesiącu podczas obrad komisji zostanie poruszony temat pozostałych obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR.

Pan Paweł Wierzbicki oznajmił, że gmina w tegorocznym budżecie posiada ujętą kwotę dot. nadbudowy i modernizacji stadionu miejskiego. Obecnie jest to etap uzgodnień dokumentacji. Fachową obsługą inżynieryjną zajmuje się  Referat Techniczno Inwestycyjny Urzędu Miejskiego. MOSiR, jako administrator obiektu jest strona wspierającą. Oprócz projektów dot. nadbudowy są również prace związane z analizą części przyziemia/podłoża utrzymującego nadbudowę. Około miesiąca czerwca powinien zostać ogłoszony przetarg. Istnieje szansa, że powyższa inwestycja zostanie rozpoczęta w bieżącym roku.

Z kolei, dokumentacja modernizacji/przebudowy/rozbudowy krytej pływalni została przygotowana w poprzednich latach. Jednak ze względu na brak środków finansowych zadanie nie zostało zrealizowane.

Obecnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pracuje nad inwentaryzacją obiektów sportowych z aplikacji ministerialnych po to, aby gmina mogła wystąpić z akcesem o środki finansowe w konkursie „Sportowa Polska” na rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Tegoroczny program przewiduje zadania z zakresu modernizacji i remontu obiektów. Problemem jest pozyskanie pieniędzy.

W pozostałym zakresie MOSiR wykonuje na bieżąco drobne naprawy/remonty/przeglądy w obiektach sportowych.

Radny Robert Kurosz rozpoczął dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.

Radny Andrzej Lebida zapytał czy Dyrektor MOSiR-u pozyskuje samodzielnie fundusze zewnętrzne? Kiedy ostatnio były prowadzone rozmowy z Burmistrzem Sandomierza w celu aplikacji o środki zewnętrzne?

Pan Paweł Wierzbicki oznajmił, że tylko raz ośrodek jako jednostka budżetowa gminy pozyskała tzw. „fundusze szwajcarskie”. Jednak MOSiR nie może samodzielnie zabiegać o  programy, ponieważ na każde zadanie musi być zapewniona kwota w budżecie miasta (wkład własny). Ostatnia rozmowa z Panem Marcinem Marcem - Burmistrzem Sandomierza, Panem Piotrem Wójtowiczem - Naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji oraz Panem Krzysztofem Kwiecińskim - Kierownikiem Referatu Techniczno-Inwestycyjnego odbyła się na początku marca i dotyczyła kwestii inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwojem.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Realizacja punktu z planu pracy komisji pn. ocena stanu nauki zdalnej
w sandomierskich szkołach podstawowych.

Radny Robert Kurosz poprosił o wypowiedzi dyrektorów szkół podstawowych, aby przedstawili ocenę nauki zdalnej uczniów.

Każdy z dyrektorów przyznał, że zdalne nauczanie przebiega prawidłowo, a podstawy programowe są realizowane na bieżąco. Rodzice oraz opiekunowie prawni nie zgłaszają zastrzeżeń i uwag. Jednak, uczniowie klas 4-8 są znużeni, przemęczeni taką formą nauki. Widać dużą obojętność wśród młodzieży co w większości przypadków prowadzi do zaburzeń psychologicznych/psychicznych.

Pani Elżbieta Sobolewska powiedziała, że uczeń w SP2 korzystał z niezbędnej pomocy specjalisty - psychiatry. Istotnym problemem jest wydłużony czas oczekiwania na wizytę do lekarza. Dzieci nie radzą sobie z trudnościami oraz brakiem kontaktu z rówieśnikami.

Pani Elżbieta Sobolewska dodała, że zdalne nauczanie nie zastąpi jej tradycyjnej formy bezpośredniego kontaktu z wychowawcą/nauczycielami czy dziećmi.

Pan Grzegorz Socha dodał, że są duże zaległości i braki w edukacji. Trudno rozliczać dzieci za wyniki nauki zdalnej.

Minister Edukacji Narodowej jest w trakcie przygotowywania tzw. zajęć wyrównawczych dla klas 4-8 oraz ponadpodstawowych. W momencie otrzymania rządowych pieniędzy zostaną one prawdopodobnie przeznaczone na realizację „wyrównywania szans w nauce dzieci” w postaci dodatkowych godzin lekcyjnych.

Dyrektor SP3 wyjaśnił, że nauczyciele nie mogą wymagać od ucznia włączenia kamery do zajęć lekcyjnych, gdyż nie wynika to z żadnych zapisów prawnych.

Pani Małgorzata Szuba dodała, że kadra pedagogiczna prowadząca zajęcia w trybie zdalnym zachęca dzieci do włączenie kamery.

Dyrektorzy wspólnie oznajmili, że większość rodziców współpracuje z pedagogami i jest w stałym kontakcie.

Przewodniczący komisji podziękował za wszystkie wypowiedzi.

Ad.5

Rozmowa nt. przyszłości szkolnictwa w mieście - informacje z Centrum Usług Wspólnych dot. wydanej negatywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia SP2 do SP4 przy ul. Mickiewicza 39 w Sandomierzu.

Radny Robert Kurosz przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad komisji i przypomniał, że Centrum Usług Wspólnych co roku przedstawiało kwoty oszczędności wynikające z przekształcenia ww. szkół poprzez zmianę siedziby.

Świętokrzyski Kurator Oświaty wydał negatywną opinię w sprawie przeniesienia SP2 do budynku SP4 przy ul. Mickiewicza 39, od której Burmistrz Sandomierz się nie odwołał.

Przewodniczący komisji poinformował, że wystosował pismo do burmistrza (znak: Or.0012.3.2.2021.ML) z prośbą przedstawienia m.in. informacji, jakie zapisy oraz dokumenty przekazane po podjęciu uchwały intencyjnej
Nr XXXI/333/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. były sprzeczne z ustawą Prawo oświatowe oraz kto opracował i przekazał powyższe dane?

Radny Robert Kurosz zacytował fragment odpowiedzi pisma, znak: SEK.0003.3.2021.APR z dnia 19.03.2021 r. na ww. pytanie: „według naszej oceny żadne z przekazanych dokumentów nie były sprzeczne z ustawą Prawo oświatowe”. Mówca zwrócił się z prośbą do Pani Tamary Sochy o uzupełnienie danych dot. sprzecznych zapisów z ww. ustawą. Ponadto, Przewodniczący komisji skierował do kuratora pisemną prośbę o wyjaśnienie negatywnej opinii. W zwrotnej informacji telefonicznej otrzymał, że głównym powodem wydania negatywnej opinii był plan sieci szkół publicznych: „zgodnie z zapisem art. 88 ust.1 ustawy Prawo oświatowe wynika, że żadna szkoła określonego typu nie miała siedziby tożsamej z siedzibą innej szkoły tego samego typu co potwierdza przepis art.91 ust.1 Prawo oświatowe. Zgodnie
z tą regulacją organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół”.

Pani Tamara Socha powiedziała, że CUW nie jest decyzyjnym organem w sprawie przeniesienia SP2 do budynku SP4. Oszczędności wynikające ww. zmiany siedziby szkoły sięgałyby ok. 200.000 zł/rocznie. W ubiegłym roku ew. oszczędności wyniosłyby ok. 700.000 zł ze względu na odejście pracowników na emeryturę.

Dyrektor CUW-u oświadczyła, że posiłkuje się na opiniach wydanych przez radców prawnych. Według mówczyni uchwała intencyjna była dobrze przygotowana.

Radny Andrzej Lebida zaapelował o pozostawienie SP2 przez kolejne 100 lat w spokoju. Zapytał, czy zależność pełnienia obowiązków Pani Tamary Sochy jako  Dyrektor CUW, a Panem Grzegorzem Sochą – Dyrektor SP3 jest właściwa, mając na względzie podległość służbową?

Pani Tamara Socha odpowiedziała, że ustawa o pracownikach samorządowych nie ma zastosowania w stosunku do osoby Pana Grzegorza Sochy, ponieważ ustawa wyklucza tylko i wyłącznie bezpośrednią podległość. Bezpośrednim pracodawcą jest burmistrz. Praca przebiega w dwóch niezależnych od siebie jednostkach gminy.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zapytała, dlaczego Dyrekcja SP4 musiała w ciągu 2 dni zwolnić dwie klasy na potrzeby budowy monitoringu skoro do tej pory nie widać żadnych działań?

Mówczyni sprzeciwiła się, aby centrum monitoringu znajdował się w szkole. Zasugerowała, aby gmina zaadaptowała inne miejsce na ten cel.

Pani Aneta Przyłucka powiedziała, że od 2016 r. był planowany monitoring wynikający z programu rewitalizacji miasta. Pomieszczenia należy udostępnić firmie, która wygrała przetarg. Szkoła nie traci swojej głównej funkcji nadal jest obiektem oświatowym. SP4 należy do Gminy Sandomierz.

Radny Robert Kurosz wyraził swoją niepewność w kwestii umieszczenia centrum monitoringu w placówce oświatowej. Dodał, że być może należy zaczerpnąć informacji w powyższym temacie u Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek oznajmiła, że brak sal dydaktycznych znacznie utrudni pracę nauczycieli. Roboty budowlane i hałas uniemożliwi nauczanie dzieci. Zapytała, ile osób zostanie zatrudnionych do obsługi monitoringu? Czy zwiększenie zatrudniania osób jest ujęte w budżecie miasta na bieżący rok? 

Pani Aneta Przyłucka powiedziała, że nie można realizować inwestycji na nieruchomościach, które nie są własnością gminy tym bardziej, jeśli środki pochodzą z funduszy unijnych. Program rewitalizacji miasta został przyjęty
w określonej formie. Nikt od 2016 r. nie wniósł zastrzeżeń w kwestii lokalizacji monitoringu.

Pan Grzegorz Socha dodał, że szkoły jak i placówki oświatowe są jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego. Właścicielem tych obiektów jest burmistrz. Natomiast, dyrektorzy szkół mają oddane budynki w trwały zarząd. 

Decyzje o wynajęciu dwóch szkolnych pomieszczeń nie odbędzie się kosztem dzieci i ich nauczania.

Pani Małgorzata Szuba powiedziała, że SP4 wynajmuje pomieszczenia w zamian za pokrycie wydatków placówki. W budynku szkoły przy ul. Cieśli 2 usytuowane jest siedziba CUW-u (nieodpłatnie udostępnione sale na zasadzie porozumienia z burmistrzem).

Dyrektor SP4 oznajmiła, że nie było prowadzonych rozmów w zakresie lokalizacji monitoringu w siedzibie szkoły. Uszczuplenie o dwie sale dydaktyczne placówki oświatowej znacznie utrudni organizację zajęć szkolnych. Pani Małgorzata Szuba dodała, że na podstawie przeprowadzonych konsultacji z Panem Krzysztofem Kwiecińskim – Kierownikiem Referatu Techniczno – Inwestycyjnego prace budowlane mają odbywać się w godzinach popołudniowych oraz w weekend. Zostaną zamontowane podliczniki prądu na czas remontu. Jednak najważniejszym zadaniem będzie dobre zabezpieczenie robót budowlanych przed dziećmi oraz zapewnienie higienicznych warunków pracy kadrze pedagogicznej.

Radny Andrzej Lebida zgodził się wcześniejszą wypowiedzią radnego Roberta Kurosza i zasugerował, aby wystąpić do kuratora oświaty z pytaniem czy zasadnym jest, aby centrala monitoringu znajdowała się w SP4?

Mówca wymienił inne lokalizacje monitoringu, które spełniłyby swoją rolę np. biblioteka oraz stadion.

Radny Robert Kurosz w piśmie zwracającym się do burmistrza nie otrzymał informacji na dwa punkty odnośnie: wykazu szkół prowadzonych w innych gminach w powiecie sandomierskim oraz wydatków szkół w 2020 roku w rozbiciu na paragrafy sprawozdania finansowego Rb28.

Przewodniczący komisji powiadomił wszystkich, że po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi na zadane w piśmie pytania, członkowie komisji otrzymają je do wglądu celem zapoznania z treścią.

Pani Tamara Socha odniosła się do słów Przewodniczącego komisji informując, że CUW nie prowadzi statystyk oraz informacji o sąsiednich gminach. Z kolei, w kwestii Sprawozdania finansowego Rb-28 w rozbiciu na poszczególne paragrafy jest ogólnodostępne na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych (główna księgowa wyśle link).

Pan Grzegorz Socha wyraził swoją aprobatę w kwestii wynajmu szkolnych pomieszczeń dydaktycznych pod warunkiem, że prace nie kolidowałyby z zajęciami dzieci. Jako Dyrektor SP3 nie widzi ku temu zastrzeżeń, jeśli takie działania przyniosłoby korzyści dla gminy bądź oszczędności.

Ad.6 

Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad. 7

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął zdalne posiedzenie komisji.

Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała: Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Wersja XML