Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021

Sandomierz, 12.01.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, Część I:Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi,

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami 2.Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk 3.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych , postępowanie znak sprawy: RZP. 271.1.13.2020.JPA.

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

Dotyczy CZĘŚCI I Zamówienia: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Pytanie 1. „Odnośnie terminu wykonania zamówienia: od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. – tj. 24 miesięcy z rocznym okresem polisowania

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia przez obydwie strony umowy po 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia i wprowadzenie klauzuli dodatkowej o treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych  warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje     się poniżej określone sytuacje:

1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 11 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 60%,

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.”

Odpowiedź: Nie dotyczy – przedmiotowe postępowanie dotyczy ubezpieczenia w okresie 12 miesięcy: od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Pytanie 2. „Z uwagi na warunki reasekuracji na 2021 rok wnioskujemy o włączenie do ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli chorób zakaźnych.

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1.   W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody oraz utratę Zysku w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności.

2.   Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:

2.1.       w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2.       wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.

3.   Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:

3.1.       substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz

3.2.       sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz

3.3.       choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4.   Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

5.   Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty Rozdziału II Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia Część I Zamówienia i – w odniesieniu do ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego – wprowadza treść klauzuli w proponowanym brzmieniu jako Klauzule i postanowienia inne.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 3. „Czy w porównaniu do SIWZ z zeszłego roku  Zamawiający w aktualnym SIWZ wprowadził istotne różnice  w zakresie ubezpieczenia, limitach odpowiedzialności, franszyzach, udziałach własnych?  Prosimy o ich wskazanie.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zostały wprowadzone pewne modyfikacje do zakresu wnioskowanej ochrony, wysokości limitów, czy franszyz lub udziałów własnych. Aktualne wymagania określone zostały w SIWZ.

Pytanie 4. „Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Części I zamówienia nie obejmuje się ochroną mienia i OC działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie typu składowisko odpadów, spalarnia, sortownia. Żadna z jednostek organizacyjnych zgłoszona do ubezpieczenia nie prowadzi również działalności w tym zakresie. Do obowiązków/zadań Gminy należy jednak zapewnienie usług w tym zakresie – są one zlecane podmiotom zewnętrznym.

Pytanie 5. „Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania i nie podlegają automatycznemu odtworzeniu.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6. „Prośba o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 7. „Odnośnie Limitu odpowiedzialności wspólnego dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi  dotyczącego wszystkich grup mienia i sprzętu objętych ochroną prosimy o potwierdzenie, że jest to wspólny limit dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limit 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, tj. limit minimalny wymagalny przez Zamawiającego, dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi, jest limitem wspólnym dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie 8. „Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN” Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dot. wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi w sposób następujący:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 9. „Prosimy o podanie jaka wartość przedmiotu ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) aktualnie znajduje się w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza i jakie to adresy lokalizacji?” 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w prawobrzeżnej części miasta znajduje się między innymi następujące mienie zgłaszane do ubezpieczenia w systemie sum stałych:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

2 627 237,03

12 775 860,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

166 571,74

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

933 612,53

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

378 290,17

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

135 371,89

 

RAZEM

17 016 943,36

 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

4 455 544,81

0,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

226 658,20

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

102 936,02

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

17 692,24

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

5 338,99

 

RAZEM

4 808 170,26

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

74 250,00

 0,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

0,00

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

48 110,95

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

600,00

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

2 000,00

 

RAZEM

124 960,95

 

 

 

Nr inwentarzowy

Budynek/Budowla - lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Wartość

NK.011-1.10.107.122

Budynek świetlicy w Koćmierzowie

668 039,80

Księgowa brutto

 

Wiaty przystankowe

49 479,83

Księgowa brutto

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna

ok. 6 200 000

Księgowa brutto

38/2005

Miejsca postojowe ul. Baczyńskiego

101 478,45

Księgowa brutto

38/2007

Chodniki oraz parkingi ul. Baczyńskiego

228 547,12

Księgowa brutto

1/2009

Skate Park ul. Baczyńskiego

366 807,03

Księgowa brutto

290/2016/155

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Ostrówek

15 613,01

Księgowa brutto

290/2016/157

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Hutnicza

24 073,56

Księgowa brutto

290/2016/170

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Trześniowska

3 501,00

Księgowa brutto

OR.2017.011.290.32

Plac zabaw ul. Wielowiejska, Wałowa, Sielecka

220 117,30

Księgowa brutto

290/2016/156

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Powiśle

39 932,27

Księgowa brutto

OR.2017.011.291.26

Osłona śmietnikowa Bartek premium VI, ul. Portowa 22, 24

15 110,24

Księgowa brutto

 

W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wyjaśnia, że powodzią w roku 2010 dotknięte były także tereny znajdujące się w lewobrzeżnej części Sandomierza przede wszystkim terenu Bulwaru Piłsudskiego:

Nr inwentarzowy

Budynek/Budowla - lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Wartość

NK.011-1.10.107.125

Budynek sportów wodnych Bulwar

Bulwar Piłsudskiego

4 077 602,97

Księgowa brutto

249/2015

Trasa rowerowa

Bulwar Piłsudskiego

54 168,00

Księgowa brutto

51/2005

Bulwar Piłsudskiego

Bulwar Piłsudskiego

6 859 061,83

Księgowa brutto

72/2011

Trawniki Bulwar- zieleń

Bulwar Piłsudskiego

878 270,86

Księgowa brutto

71/2011

Mała architektura Bulwar Piłsudskiego

Bulwar Piłsudskiego

3 967 380,37

Księgowa brutto

67/2011

Przyłącze energii elektrycz. oraz oświetlenie Bulwar

Bulwar Piłsudskiego

530 344,64

Księgowa brutto

 

W powyższych zestawieniach nie zostało uwzględnione mienie zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko tj. drogi, chodniki, oświetlenie.

Pytanie 10. „Odnośnie kosztów dodatkowych prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności  na koszty utraty wody: 5.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że limit na koszty utraty wody wynosi 5.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 11. „Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa majątku w ramach przedmiotowego programu ubezpieczeniowego dotyczy wyłącznie zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 12. „Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach deklarowanego do ubezpieczenia mienia gminy oraz jednostek organizacyjnych nie ma wysypisk, składowisk odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe (vide odpowiedź na Pytanie 4).

Pytanie 13. „Czy przedmiotem ubezpieczenia są jakiś budynki wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, to jakie to budynki i jaka jest ich wartość? Jak są zabezpieczone w zakresie ppoż.? Czy są dozorowane? czy w obiektach tych zostały wyłączone media?” Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że za „wyłączone z eksploatacji” nie uważa się budynków, które nie są okresowo normalnie użytkowane np. ze względu na przerwy wakacyjne, czy też ograniczenia w funkcjonowaniu ze względu na sytuację epidemiczną.

Pytanie 14 „Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki w trakcie budowy/przebudowy/modernizacji?

Jeżeli tak, to prosimy o informacje:

1.   Jakie to budynki i jaka jest ich wartość?

2.   Co jest przedmiotem prac budowlano-montażowych w poszczególnych budynkach? Jaka jest wartość prac budowlano-montażowych w poszczególnych budynkach?

3.   Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy prac posiadania zawartego ubezpieczenie OC?” Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy w żadnym z budynków zgłaszanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona budowa/przebudowa/modernizacja. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że w trakcie okresu ubezpieczenia, tego rodzaju prace, mogą być prowadzone.

Pytanie 15. „W odniesieniu do budynków w trakcie budowy/przebudowy/modernizacji/remontu wnioskujemy o wprowadzenie zmiany  klauzuli dodatkowej wg następującej treści:

KLAUZULA - ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE

1.   Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w związku z prowadzonymi w obrębie miejsca ubezpieczenia:

1.1.       robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

1.2.       robotami związanymi z montażem maszyn i urządzeń (roboty montażowe).

2.   W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roboty budowlane lub montażowe związane z naprawą lub odbudową mienia po Szkodzie.

3.   Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje – do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – wartość wykonywanych robót budowlanych i montażowych oraz materiałów do nich wykorzystywanych będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczającego.

4.   Przez wyżej wymienione roboty budowlane i roboty montażowe rozumie się wyłącznie roboty wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość – przez którą rozumie się łączny koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanych z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów, maszyn, urządzeń itp. będących przedmiotem robót – nie przekracza określonej powyżej kwoty, pod warunkiem, że:

4.1.       ich realizacja nie narusza konstrukcji nośnej budynku lub dachu;

4.2.       prace prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania lub eksploatacji w miejscu ubezpieczenia wskazanym w Polisie;

4.3.       obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

5.   Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub robót montażowych, są ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli Zdarzenie Ubezpieczeniowe powodujące Szkodę nie jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie jednak zachodzić pod warunkiem, że prowadzone roboty nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, które Ubezpieczający zadeklarował.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie 16. „Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 17. „Na szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN w każdej szkodzie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 18. „Na szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.500 PLN w każdej szkodzie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 19. „Jaka jest największa wartość mienia w jednej lokalizacji (wartość budynku, maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych itp.)? jaka to lokalizacja – prosimy o podanie adresu?” Odpowiedź: Najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji dotyczy mienia Szkoły podstawowej nr 4 w lokalizacji przy ul. Cieśli. Łączna wartość mienia w tej lokalizacji: ok. 19.500.000 PLN

Pytanie 20. „Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia są drony lub jednostki pływające to wnioskujemy dla tego rodzaju mienia wprowadzenie zakresu ochrony na ryzykach nazwanych tj.  zakresem ochrony objęte są szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń:

1.   Deszcze nawalny – opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.

2.   Dym i sadza – niszczące oddziaływanie dumy i sadzy powstałych w procesie spalania.

3.   Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,

4.   Kolizja – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektronicznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.

5.   Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczania ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni skał lub błota.

6.   Napór lodu i śniegu – niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.

7.   Osunięcie się ziemi – ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.

8.   Pękanie rur – uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczanego budynku.

9.   Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:

9.1 nadmiernych opadów atmosferycznych,

9.2 spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych,

9.3 topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,

9.4 sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

10.     Pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

11.     Trzęsienie ziemi – naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 21. „Odnośnie ubezpieczenia dronów i jednostek pływających –  wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia nie obejmuje szkód powstałych w trakcie użytkowania tego mienia tj. podczas latania i pływania (jak w produktach dedykowanych Aerocasco dronów lub Casco jednostek pływających). Natomiast zakres ochrony obejmuje szkody powstałe podczas magazynowania/przechowywania tego mienia.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i jednocześnie doprecyzowuje, że za szkody „powstałe podczas magazynowania/przechowania tego mienia” uważa się także szkody wyrządzone w mieniu, które jest przechowywane na zewnątrz – Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia m.in. kajaki, pływające łabądki i kaczuszki, które w sezonie są przechowywane na wolnym powietrzu (cumowane w przystani wodnej).

Pytanie 22. „Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ze względów reasekuracyjnych wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli: WYŁĄCZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 

  1.  
  2.  
 1.  
  1.  
  2.  
  3.  
 2. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i w odniesieniu do wymogów dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wprowadza modyfikację SIWZ o poniższej treści: Klauzule i postanowienia inne WYŁĄCZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 
  1.  
  2.  
 3.  
 4.  

(a) choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy: (i) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz (ii) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz (iii) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy;

(b) epidemia oznacza stan wystąpienia choroby zakaźnej u dużej liczby osób w danej społeczności, regionie lub populacji potwierdzony przez jakiekolwiek uprawniony organ międzynarodowy, krajowy lub lokalny;

(c) pandemia oznacza epidemię, która wystąpiła lub rozprzestrzeniła się na więcej niż jeden kraj lub kontynent, a także stan zagrożenia międzynarodowego zdrowia publicznego (Public Health Emergency of International Concern) ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia.

 1.  

Ograniczenie odpowiedzialność Ubezpieczyciela wprowadzone przedmiotową klauzulą dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy choroba zakaźna ma związek z pandemią (przesłanka wystąpienia choroby zakaźnej i pandemii musi zachodzić łącznie). W szczególności, ograniczenie odpowiedzialność Ubezpieczyciela wynikające z treści niniejszej klauzuli, nie ma zastosowania do chorób zakaźnych i zakażeń spowodowanych przez produkt lub wykonaną usługę, które tym samym pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 23. „Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także związanej stricte z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. Niemniej jednak świadczenia medyczne mogą być udzielane np. w ramach działalności gabinetów lekarskich czy stomatologicznych działających w szkołach, przedszkolach, Środowiskowego Domu Samopomocy. Wnioskowany zakres ubezpieczenia OC musi obejmować działalność w ww. zakresie. Zakres ubezpieczenia OC musi obejmować również ewentualne roszczenia związane z udzielaniem przez Ubezpieczonego pierwszej pomocy.

Pytanie 24. „Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.” Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Gmina i żadna z jednostek organizacyjnych, zgłaszanych do ubezpieczenia nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Niemniej jednak, organizacja i zapewnienie mieszkańcom, tego typu usług jest jednym z zadań Gminy. Ww. usługi są w całości zlecane podmiotom zewnętrznym. Ubezpieczenie OC nie może jednak wyłączać odpowiedzialności Gminy w związku z ww. działalnością w zakresie, w jakim – na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – odpowiedzialność tę ponosi Gmina.

Pytanie 25. „Prosimy o informację w jaki sposób Ubezpieczony zarządza drogami (jaki jest czas reakcji na stwierdzone zagrożenie na drodze, np. konar na jezdni, ubytek, jak często wykonywane są objazdy, na podstawie których kontroluje się stan dróg, czy Ubezpieczony powierza zarządzanie drogami niezależnemu podwykonawcy).”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że objazdy dróg prowadzone są co miesiąc, w przypadku zgłoszeń nagłych reakcja na zagrożenie jest niezwłoczna.

Pytanie 26. „Czy utrzymanie dróg jest zlecane firmom zewnętrznym, a jeżeli tak to czy wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC i na jaką wartość?” Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie remonty utrzymania dróg zlecane są firmom zewnętrznym, które w umowach zawartych z zarządcą drogi mają zapis o przedstawieniu polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze

Pytanie 27. „Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w szczególności Czystych szkód majątkowych  wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 28. „Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności o szkody z tytułu zarządzania drogami (OC za szkody z tytułu zarządzania drogami) wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

1.   Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.).

2.   Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1)   kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi;

2)   szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;

3)   szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach;

3.   Ubezpieczony zobowiązany jest do:

1)   niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda;

2)   prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;

3)   usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości;

4)   stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 29. „Odnośnie OC prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN w każdej szkodzie rzeczowej związanej z posiadaniem i zarządzaniem drogami.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 30. „Prosimy o podanie wykazu dróg będących w zarządzaniu Ubezpieczonego, z podziałem na kategorie poszczególnych dróg i ich długości.” Odpowiedź: Łączna długość dróg będących w zarządzaniu Ubezpieczonego to 79.595 metrów. Wykaz dróg zgodnie z Załącznikiem nr 2_Wykaz dróg

Pytanie 31. „Prosimy o podanie wysokości funduszu remontowego w 2020 roku w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.” Odpowiedź: Wysokość funduszu remontowego w 2020 roku wynosiła 516.000 zł

Pytanie 32. „Prosimy o podanie wysokości planowanego funduszu remontowego na 2021 i 2022 rok w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.” Odpowiedź: Wysokość planowanego funduszu remontowego na rok 2021: 550.000 zł, na 2022: 550.000 zł

Pytanie 33. „Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC łącznego limitu odpowiedzialności 1.800.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki. Łączny limit określa maksymalną kwotę wszystkich świadczeń, które Ubezpieczyciel może wypłacić w Okresie ubezpieczenia (zarówno tych objętych sumą ubezpieczenia jak i Kosztów pomocy prawnej).” Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację o treści jak niżej: Łączny limit określający maksymalną kwotę wszystkich świadczeń, które Ubezpieczyciel może wypłacić w Okresie ubezpieczenia (zarówno tych objętych sumą ubezpieczenia, jak i Kosztów pomocy prawnej) w ubezpieczeniu OC nie może być niższy niż 1.800.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 34. „Odnośnie UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK wnioskujemy o wprowadzenie dla sprzętu przenośnego franszyzy redukcyjnej 300 PLN w każdej szkodzie” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 35. „Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.01.2021 r.” Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający – zgodnie z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ opublikowanymi dnia 08.01.2021 r. – przedłużył termin składania ofert do dnia 20.01.2021r.

Pytanie 36. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 37. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a)      ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16, Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 38. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie 39. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a)      przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b)      sprzętu przeciwpożarowego;

c)       instalacji elektrycznej i odgromowej;

d)      instalacji gazowej;

e)      przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

g)      instalacji ciśnieniowych;

h)      urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.”

Pytanie 40. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zostały wprowadzone pewne stosunkowo drobne modyfikacje do zakresu, wysokości limitów, czy franszyz lub udziałów własnych w stosunku do zakresu ubezpieczenia posiadanego w okresie 01/03/2020-28/02/2021) . Aktualne wymagania określone zostały w SIWZ.

Najistotniejsza zmiana w stosunku do lat wcześniejszych dotyczy sumy ubezpieczenia części budynków i budowli (zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik do SIWZ), która została określona jako wartość odtworzeniowa, tj. odpowiadająca iloczynowi powierzchni budynku/budowli oraz stawki 3.000 PLN.

Pytanie 41. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a.       Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b.       Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.” 

Odpowiedź: Gmina Sandomierz na usuwanie strat w wyniku klęsk żywiołowych w roku 2010, 2011 oraz 2019 wydała kwotę ok. 31.401.000 PLN. Zamawiający nie ma możliwości przekazania szczegółowych informacji na temat otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi w okresie ostatnich 20 lat.

Pytanie 42. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.” Odpowiedź: Informacja na temat szkodowości podana w SIWZ uwzględnia szkody zgłoszone i zlikwidowane przez Ubezpieczycieli.

Pytanie 43. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:

a)      Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

b)      Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie,

c)       Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

d)      Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?

e)      Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone

f) Prosimy  o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że za „wyłączone z eksploatacji” nie uważa się budynków, które nie są okresowo normalnie użytkowane np. ze względu na przerwy wakacyjne, czy też ograniczenia w funkcjonowaniu ze względu na sytuację epidemiczną.

Pytanie 44. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:

a)   pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;

b)   huraganu lub gradu;

c)   powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;

d)   zalania;

e)   upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;

f) uderzenia pojazdu;

g)   dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Nie dotyczy, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia.

Pytanie 45. „Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wyłącznie w odniesieniu do linii przesyłowych doprowadzających energię do budynków.W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że w systemie na pierwsze ryzyko z limitem odpowiedzialności (wspólnym z drogami, chodnikami): 1.000.000 PLN zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej (głównie oświetleniowe) zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Pytanie 46. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej lokalizacji. W celu możliwości określenia przez Wykonawcę łącznej wartości najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia (PML).”Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19, najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji dotyczy mienia Szkoły podstawowej nr 4 w lokalizacji przy ul. Cieśli. Łączna wartość mienia w tej lokalizacji to ok. 19.500.000 PLN

Pytanie 47. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 48. „Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości , bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.” Odpowiedź: Na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami. Straty poniesione w roku 2011 na skutek ulewnego deszczu: 8.429.120 PLN.

Straty poniesione w roku 2016 na skutek ulewnego deszczu: 374.000 PLN.

Pytanie 49. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, osuwania się i zapadania ziemi, deszczu nawalnego: 10% wartości szkody nie mniej niż  10.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8, Zamawiający modyfikuje zapisy dot. wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi w sposób następujący:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 50. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w stosunku do tego mienia. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, o którym powyżej, w szczególności drogi (gminne), przepusty, kładki – szczegółowy wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zgodnie z Załącznikami do SIWZ. Jeśli chodzi o mosty, to Zamawiający  zgłasza do ubezpieczenia małe mosty nad strumykami i małymi ciekami wodnymi, w tym:

 

Lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Most gruntowy - Wąwóz Piszczele

ul. Piszczele

110.151,07

Most nad strumykiem w ul. Staromiejskiej

ul. Staromiejska

138.235,25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu odpowiedzialności 200.000 PLN.  Zgodnie z zapisami SIWZ: budowle (w tym drogi, chodniki, oświetlenie) zostały zgłoszone do ubezpieczeniem w systemie na pierwsze ryzyko – limit: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 51. „W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,

b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuje Zamawiający,

c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SIWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia

d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,

e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.

f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację  w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:

g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:

Odpowiedź:

Ad. a) Wartość księgowa brutto dróg zgłoszonych do ubezpieczenia to ok. 57.000.000 PLN (wszystkie drogi objęte ubezpieczeniem w ramach limitu wspólnego z przepustami, chodnikami, oświetleniem: 1.000.000 PLN na pierwsze ryzyko)

Wartość przepustów zgłoszonych do ubezpieczenia: 145.264,60 PLN (wszystkie przepusty objęte ubezpieczeniem ramach limitu wspólnego z drogami, chodnikami, oświetleniem: 1.000.000 PLN na pierwsze ryzyko)

Wartość mostów (wyłącznie nad strumykami i małymi ciekami wodnymi) zgłoszonych do ubezpieczenia: 248.386,32 PLN

Ad. b) Mienie typu drogi, chodniki, oświetlenie, przepusty zgłoszone do ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko – limit wspólny dla ww. mienia: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad. c) Szczegółowy wykaz przedmiotowego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia został załączony do SIWZ.

Ad. d)W poprzednim okresie ubezpieczenia przedmiotowe mienie było objęte ubezpieczeniem na warunkach analogicznych do wnioskowanych aktualnie.

Ad. e)Do ubezpieczenia zgłoszono drogi gminne o łącznej długości ok. 80 km, w większości (ponad 80%) są to drogi o nawierzchni asfaltowej.

Ad. f) Wartość przedmiotowego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia zgodnie z odpowiedzią w ppunkcie a.

Konstrukcja dróg – zgodnie z odpowiedzią w ppunkcie e.

Brak możliwości przedstawienia informacji na temat daty wybudowania i terminów przeprowadzanych remontów poszczególnych dróg – remonty są wykonywane na bieżąco.

Część dróg zgłaszanych do ubezpieczenia znajduje się w prawobrzeżnej części miasta i była dotknięta powodzią w roku 2010.

Ad. g) Wszelkie remonty wykonywane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wiaduktów.

Niniejsza odpowiedź doprecyzowuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 52. „Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r. zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.”

Odpowiedź: Po roku 2010 zostały poniesione zostały następujące nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego, na terenach których dotyczy przedmiotowe zamówienie:

Na terenie gminy Sandomierz oraz w jej okolicy realizowany jest projekt: „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, który obejmuje realizację sześciu zadań:

Zadanie 1 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

Zadanie 2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.

Zadanie 3 - Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

Zadanie 4 - Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

Zadanie 5 - Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

Zadanie 6 - Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Zrealizowanie tej inwestycji to koszt ok. 300 mln złotych.

Większość prac objętych Projektem została już wykonana.

Dokładniejsze informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem: http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/sprawy-miejskie/ochrona-przeciw-powodziowa

Sukcesywnie wykonywane są prace związane z oczyszczaniem międzywala z zadrzewień i zakrzaczeń. Podjęte działania, ich zakres i skala, w sposób istotny wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mienia będącego własnością Zamawiającego.

Pytanie 53. „Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffitti, dewastacji itp.” Odpowiedź: Roczne nakłady na bieżące naprawy, remonty: ok. 500.000 zł.

Pytanie 54. „Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 55. „Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

Pytanie 56. „Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 57. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i częściowej.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 58. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli reprezentantów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula reprezentantów:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie”Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 59. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli Leeway’a.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula Leeway’a:  Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: W przypadku mienia dla którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej, zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 60. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli swobodnego transferu mienia między lokalizacjami. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia między zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 61. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula katastrofy budowlanej:

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa Budowlanego.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

3.1. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany;

3.2.uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku;

3.3.awarii instalacji.

4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

5. Limit odpowiedzialności: 1.000.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała w następstwie jakiegokolwiek Zdarzenia Ubezpieczeniowego, niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia, nie stosuje się limitu odpowiedzialności, a odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona jest zgodnie z OWU.

7. Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych niniejszą klauzulą wynosi: 5 000,00 PLN na każde zdarzenie

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 62. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji:

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

2) w mieniu będącym  przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności 500.000 PLN, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót (materiały, maszyny) oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia”

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie 63. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczony nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany). Ochroną objęty jest również sprzęt, który znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak przez dłuższy okres nie jest eksploatowany i/lub tymczasowo magazynowany poza stanowiskiem pracy. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod następującymi warunkami spełnionymi jednocześnie:

 1. Mienie to jest składowane nie niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie gruntu lub poniżej poziomu gruntu.
 2. Mienie to jest składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z wymogami producenta.
 3. Okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do zakończenia testów i uruchomienia nie przekracza 6 miesięcy

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego mienia. W razie przekroczenia sześciomiesięcznego okresu składowania od daty dostawy do włączenia mienia lub jego części do planowej eksploatacji Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o takim przekroczeniu pod rygorem nieważności ochrony ubezpieczeniowej w przedłużonym okresie składowania.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 64. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie tj. również na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii,

Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:

-   pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),

-   w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy,

-   kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 (bez ograniczeń czasowych, jeżeli pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

-   sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku).

Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz 2) powstałych w wyniku upuszczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do SIWZ modyfikację o treści jak niżej: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie tj. również na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:

-   pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),

-   w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy,

-   kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 (bez ograniczeń czasowych, jeżeli pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

-   sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy redukcyjnej.

Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 65. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest automatycznie przywracana do pierwotnej wysokości. Postanowienie to nie dotyczy:

1. Przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powodującego wypłatę odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia.

2.       Ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza odpowiednio sumę ubezpieczenia lub limit o wypłaconą kwotę.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 66. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest automatycznie przywracana do pierwotnej wysokości. Postanowienie to nie dotyczy:

1. Przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powodującego wypłatę odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia.

2.       Ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza odpowiednio sumę ubezpieczenia lub limit o wypłaconą kwotę.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65.

Pytanie 67. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenia poniższych zapisów: „Z ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe w:

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 68. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?”

Odpowiedź: TAK część mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się w strefie konserwatorskiej „A”. Ścisłą ochroną konserwatorską objęto obszar w granicach brzegu Wisły, ul. Żwirki i Wigury, Zacisze, Kościuszki, Mickiewicza, Koseły, Kazimierza Wielkiego, Słonecznej, Leszka Czarnego, do ul. Krakowskiej i dalej do brzegu Wisły. Zakres ochrony strefy „A” dotyczy układu urbanistycznego miasta lokacyjnego wraz ze skarpą i jej bezpośrednim podnóżem oraz obszary otaczające miasto lokacyjne o różnym stopniu zachowania zabytkowej struktury przestrzennej, ale o wysokiej wartości historycznej i artystycznej poszczególnych obiektów architektonicznych i zespołów zabudowy.

Obszar strefy konserwatorskiej przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień: Strefa konserwatorska A (źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/419/ 2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014 r.).

Pytanie 69. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?”

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszony jest:

W odniesieniu do w/w budynków brak informacji na temat zabezpieczenia ogniochronnego elementów drewnianych.

Pytanie 70. „Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.” Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4: Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie typu wysypiska śmieci, składowiska odpadów, spalarnia, sortownia. Żadna z jednostek organizacyjnych zgłoszona do ubezpieczenia nie prowadzi również działalności w tym zakresie. Do obowiązków/zadań Gminy należy jednak zapewnienie usług w tym zakresie – są one zlecane podmiotom zewnętrznym. Ubezpieczenie OC nie może wyłączać odpowiedzialności Gminy w związku z ww. działalnością w zakresie, w jakim – na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – odpowiedzialność tę ponosi Gmina.

Pytanie 71. „Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

a) Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?

b) Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.

c) Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?

d) Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?

e) Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.

f) Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie  (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).

g) Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK lub PSZOS.

Pytanie 72. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód dotyczących publicznej infrastruktury drogowo-mostowej (ulice, oświetlenie, inna przydrogowa infrastruktura, wiadukty, kładki, estakady itd.)

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Limit wspólny 1.000.000 PLN dotyczy wyłącznie ulic, chodników, oświetlenia. Pozostała infrastruktura drogowo-mostowa zgłoszona do ubezpieczenia w systemie sum stałych według wartości księgowych brutto.

Pytanie 73. „Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści: Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych. Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ wprowadzając klauzulę o treści, jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 74. „Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia łącznie dla wszystkich jednostek.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 75. „Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 5 000.000,00 PLN. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Załącznikami do niniejszych wyjaśnień są:

Zamawiający dołącza dokumenty po zmianach z dn. 12.01.2021 r. (dot. Rozdział II SIWZ – Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia – dot. części I Zamówienia) na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Sandomierz, 12.01.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, Część I:Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi,

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami 2.Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk 3.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych , postępowanie znak sprawy: RZP. 271.1.13.2020.JPA.

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

Dotyczy CZĘŚCI I Zamówienia: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Pytanie 1. „Odnośnie terminu wykonania zamówienia: od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. – tj. 24 miesięcy z rocznym okresem polisowania

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia przez obydwie strony umowy po 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia i wprowadzenie klauzuli dodatkowej o treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych  warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje     się poniżej określone sytuacje:

1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 11 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 60%,

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.”

Odpowiedź: Nie dotyczy – przedmiotowe postępowanie dotyczy ubezpieczenia w okresie 12 miesięcy: od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Pytanie 2. „Z uwagi na warunki reasekuracji na 2021 rok wnioskujemy o włączenie do ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli chorób zakaźnych.

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1.   W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody oraz utratę Zysku w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności.

2.   Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:

2.1.       w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2.       wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.

3.   Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:

3.1.       substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz

3.2.       sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz

3.3.       choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4.   Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

5.   Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty Rozdziału II Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia Część I Zamówienia i – w odniesieniu do ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego – wprowadza treść klauzuli w proponowanym brzmieniu jako Klauzule i postanowienia inne.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 3. „Czy w porównaniu do SIWZ z zeszłego roku  Zamawiający w aktualnym SIWZ wprowadził istotne różnice  w zakresie ubezpieczenia, limitach odpowiedzialności, franszyzach, udziałach własnych?  Prosimy o ich wskazanie.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zostały wprowadzone pewne modyfikacje do zakresu wnioskowanej ochrony, wysokości limitów, czy franszyz lub udziałów własnych. Aktualne wymagania określone zostały w SIWZ.

Pytanie 4. „Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Części I zamówienia nie obejmuje się ochroną mienia i OC działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie typu składowisko odpadów, spalarnia, sortownia. Żadna z jednostek organizacyjnych zgłoszona do ubezpieczenia nie prowadzi również działalności w tym zakresie. Do obowiązków/zadań Gminy należy jednak zapewnienie usług w tym zakresie – są one zlecane podmiotom zewnętrznym.

Pytanie 5. „Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania i nie podlegają automatycznemu odtworzeniu.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6. „Prośba o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 7. „Odnośnie Limitu odpowiedzialności wspólnego dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi  dotyczącego wszystkich grup mienia i sprzętu objętych ochroną prosimy o potwierdzenie, że jest to wspólny limit dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limit 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, tj. limit minimalny wymagalny przez Zamawiającego, dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi, jest limitem wspólnym dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie 8. „Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN” Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dot. wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi w sposób następujący:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 9. „Prosimy o podanie jaka wartość przedmiotu ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) aktualnie znajduje się w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza i jakie to adresy lokalizacji?” 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w prawobrzeżnej części miasta znajduje się między innymi następujące mienie zgłaszane do ubezpieczenia w systemie sum stałych:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

2 627 237,03

12 775 860,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

166 571,74

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

933 612,53

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

378 290,17

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

135 371,89

 

RAZEM

17 016 943,36

 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

4 455 544,81

0,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

226 658,20

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

102 936,02

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

17 692,24

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

5 338,99

 

RAZEM

4 808 170,26

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

74 250,00

 0,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

0,00

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

48 110,95

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

600,00

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

2 000,00

 

RAZEM

124 960,95

 

 

 

Nr inwentarzowy

Budynek/Budowla - lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Wartość

NK.011-1.10.107.122

Budynek świetlicy w Koćmierzowie

668 039,80

Księgowa brutto

 

Wiaty przystankowe

49 479,83

Księgowa brutto

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna

ok. 6 200 000

Księgowa brutto

38/2005

Miejsca postojowe ul. Baczyńskiego

101 478,45

Księgowa brutto

38/2007

Chodniki oraz parkingi ul. Baczyńskiego

228 547,12

Księgowa brutto

1/2009

Skate Park ul. Baczyńskiego

366 807,03

Księgowa brutto

290/2016/155

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Ostrówek

15 613,01

Księgowa brutto

290/2016/157

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Hutnicza

24 073,56

Księgowa brutto

290/2016/170

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Trześniowska

3 501,00

Księgowa brutto

OR.2017.011.290.32

Plac zabaw ul. Wielowiejska, Wałowa, Sielecka

220 117,30

Księgowa brutto

290/2016/156

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Powiśle

39 932,27

Księgowa brutto

OR.2017.011.291.26

Osłona śmietnikowa Bartek premium VI, ul. Portowa 22, 24

15 110,24

Księgowa brutto

 

W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wyjaśnia, że powodzią w roku 2010 dotknięte były także tereny znajdujące się w lewobrzeżnej części Sandomierza przede wszystkim terenu Bulwaru Piłsudskiego:

Nr inwentarzowy

Budynek/Budowla - lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Wartość

NK.011-1.10.107.125

Budynek sportów wodnych Bulwar

Bulwar Piłsudskiego

4 077 602,97

Księgowa brutto

249/2015

Trasa rowerowa

Bulwar Piłsudskiego

54 168,00

Księgowa brutto

51/2005

Bulwar Piłsudskiego

Bulwar Piłsudskiego

6 859 061,83

Księgowa brutto

72/2011

Trawniki Bulwar- zieleń

Bulwar Piłsudskiego

878 270,86

Księgowa brutto

71/2011

Mała architektura Bulwar Piłsudskiego

Bulwar Piłsudskiego

3 967 380,37

Księgowa brutto

67/2011

Przyłącze energii elektrycz. oraz oświetlenie Bulwar

Bulwar Piłsudskiego

530 344,64

Księgowa brutto

 

W powyższych zestawieniach nie zostało uwzględnione mienie zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko tj. drogi, chodniki, oświetlenie.

Pytanie 10. „Odnośnie kosztów dodatkowych prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności  na koszty utraty wody: 5.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że limit na koszty utraty wody wynosi 5.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 11. „Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa majątku w ramach przedmiotowego programu ubezpieczeniowego dotyczy wyłącznie zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 12. „Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach deklarowanego do ubezpieczenia mienia gminy oraz jednostek organizacyjnych nie ma wysypisk, składowisk odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe (vide odpowiedź na Pytanie 4).

Pytanie 13. „Czy przedmiotem ubezpieczenia są jakiś budynki wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, to jakie to budynki i jaka jest ich wartość? Jak są zabezpieczone w zakresie ppoż.? Czy są dozorowane? czy w obiektach tych zostały wyłączone media?” Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że za „wyłączone z eksploatacji” nie uważa się budynków, które nie są okresowo normalnie użytkowane np. ze względu na przerwy wakacyjne, czy też ograniczenia w funkcjonowaniu ze względu na sytuację epidemiczną.

Pytanie 14 „Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki w trakcie budowy/przebudowy/modernizacji?

Jeżeli tak, to prosimy o informacje:

1.   Jakie to budynki i jaka jest ich wartość?

2.   Co jest przedmiotem prac budowlano-montażowych w poszczególnych budynkach? Jaka jest wartość prac budowlano-montażowych w poszczególnych budynkach?

3.   Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy prac posiadania zawartego ubezpieczenie OC?” Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy w żadnym z budynków zgłaszanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona budowa/przebudowa/modernizacja. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że w trakcie okresu ubezpieczenia, tego rodzaju prace, mogą być prowadzone.

Pytanie 15. „W odniesieniu do budynków w trakcie budowy/przebudowy/modernizacji/remontu wnioskujemy o wprowadzenie zmiany  klauzuli dodatkowej wg następującej treści:

KLAUZULA - ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE

1.   Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w związku z prowadzonymi w obrębie miejsca ubezpieczenia:

1.1.       robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

1.2.       robotami związanymi z montażem maszyn i urządzeń (roboty montażowe).

2.   W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roboty budowlane lub montażowe związane z naprawą lub odbudową mienia po Szkodzie.

3.   Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje – do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – wartość wykonywanych robót budowlanych i montażowych oraz materiałów do nich wykorzystywanych będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczającego.

4.   Przez wyżej wymienione roboty budowlane i roboty montażowe rozumie się wyłącznie roboty wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość – przez którą rozumie się łączny koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanych z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów, maszyn, urządzeń itp. będących przedmiotem robót – nie przekracza określonej powyżej kwoty, pod warunkiem, że:

4.1.       ich realizacja nie narusza konstrukcji nośnej budynku lub dachu;

4.2.       prace prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania lub eksploatacji w miejscu ubezpieczenia wskazanym w Polisie;

4.3.       obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

5.   Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub robót montażowych, są ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli Zdarzenie Ubezpieczeniowe powodujące Szkodę nie jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie jednak zachodzić pod warunkiem, że prowadzone roboty nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, które Ubezpieczający zadeklarował.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie 16. „Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 17. „Na szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN w każdej szkodzie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 18. „Na szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.500 PLN w każdej szkodzie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 19. „Jaka jest największa wartość mienia w jednej lokalizacji (wartość budynku, maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych itp.)? jaka to lokalizacja – prosimy o podanie adresu?” Odpowiedź: Najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji dotyczy mienia Szkoły podstawowej nr 4 w lokalizacji przy ul. Cieśli. Łączna wartość mienia w tej lokalizacji: ok. 19.500.000 PLN

Pytanie 20. „Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia są drony lub jednostki pływające to wnioskujemy dla tego rodzaju mienia wprowadzenie zakresu ochrony na ryzykach nazwanych tj.  zakresem ochrony objęte są szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń:

1.   Deszcze nawalny – opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.

2.   Dym i sadza – niszczące oddziaływanie dumy i sadzy powstałych w procesie spalania.

3.   Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,

4.   Kolizja – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektronicznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.

5.   Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczania ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni skał lub błota.

6.   Napór lodu i śniegu – niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.

7.   Osunięcie się ziemi – ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.

8.   Pękanie rur – uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczanego budynku.

9.   Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:

9.1 nadmiernych opadów atmosferycznych,

9.2 spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych,

9.3 topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,

9.4 sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

10.     Pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

11.     Trzęsienie ziemi – naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 21. „Odnośnie ubezpieczenia dronów i jednostek pływających –  wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia nie obejmuje szkód powstałych w trakcie użytkowania tego mienia tj. podczas latania i pływania (jak w produktach dedykowanych Aerocasco dronów lub Casco jednostek pływających). Natomiast zakres ochrony obejmuje szkody powstałe podczas magazynowania/przechowywania tego mienia.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i jednocześnie doprecyzowuje, że za szkody „powstałe podczas magazynowania/przechowania tego mienia” uważa się także szkody wyrządzone w mieniu, które jest przechowywane na zewnątrz – Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia m.in. kajaki, pływające łabądki i kaczuszki, które w sezonie są przechowywane na wolnym powietrzu (cumowane w przystani wodnej).

Pytanie 22. „Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ze względów reasekuracyjnych wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli: WYŁĄCZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 

  1.  
  2.  
 1.  
  1.  
  2.  
  3.  
 2. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i w odniesieniu do wymogów dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wprowadza modyfikację SIWZ o poniższej treści: Klauzule i postanowienia inne WYŁĄCZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 
  1.  
  2.  
 3.  
 4.  

(a) choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy: (i) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz (ii) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz (iii) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy;

(b) epidemia oznacza stan wystąpienia choroby zakaźnej u dużej liczby osób w danej społeczności, regionie lub populacji potwierdzony przez jakiekolwiek uprawniony organ międzynarodowy, krajowy lub lokalny;

(c) pandemia oznacza epidemię, która wystąpiła lub rozprzestrzeniła się na więcej niż jeden kraj lub kontynent, a także stan zagrożenia międzynarodowego zdrowia publicznego (Public Health Emergency of International Concern) ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia.

 1.  

Ograniczenie odpowiedzialność Ubezpieczyciela wprowadzone przedmiotową klauzulą dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy choroba zakaźna ma związek z pandemią (przesłanka wystąpienia choroby zakaźnej i pandemii musi zachodzić łącznie). W szczególności, ograniczenie odpowiedzialność Ubezpieczyciela wynikające z treści niniejszej klauzuli, nie ma zastosowania do chorób zakaźnych i zakażeń spowodowanych przez produkt lub wykonaną usługę, które tym samym pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 23. „Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także związanej stricte z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. Niemniej jednak świadczenia medyczne mogą być udzielane np. w ramach działalności gabinetów lekarskich czy stomatologicznych działających w szkołach, przedszkolach, Środowiskowego Domu Samopomocy. Wnioskowany zakres ubezpieczenia OC musi obejmować działalność w ww. zakresie. Zakres ubezpieczenia OC musi obejmować również ewentualne roszczenia związane z udzielaniem przez Ubezpieczonego pierwszej pomocy.

Pytanie 24. „Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.” Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Gmina i żadna z jednostek organizacyjnych, zgłaszanych do ubezpieczenia nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Niemniej jednak, organizacja i zapewnienie mieszkańcom, tego typu usług jest jednym z zadań Gminy. Ww. usługi są w całości zlecane podmiotom zewnętrznym. Ubezpieczenie OC nie może jednak wyłączać odpowiedzialności Gminy w związku z ww. działalnością w zakresie, w jakim – na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – odpowiedzialność tę ponosi Gmina.

Pytanie 25. „Prosimy o informację w jaki sposób Ubezpieczony zarządza drogami (jaki jest czas reakcji na stwierdzone zagrożenie na drodze, np. konar na jezdni, ubytek, jak często wykonywane są objazdy, na podstawie których kontroluje się stan dróg, czy Ubezpieczony powierza zarządzanie drogami niezależnemu podwykonawcy).”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że objazdy dróg prowadzone są co miesiąc, w przypadku zgłoszeń nagłych reakcja na zagrożenie jest niezwłoczna.

Pytanie 26. „Czy utrzymanie dróg jest zlecane firmom zewnętrznym, a jeżeli tak to czy wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC i na jaką wartość?” Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie remonty utrzymania dróg zlecane są firmom zewnętrznym, które w umowach zawartych z zarządcą drogi mają zapis o przedstawieniu polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze

Pytanie 27. „Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w szczególności Czystych szkód majątkowych  wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 28. „Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności o szkody z tytułu zarządzania drogami (OC za szkody z tytułu zarządzania drogami) wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

1.   Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.).

2.   Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1)   kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi;

2)   szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;

3)   szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach;

3.   Ubezpieczony zobowiązany jest do:

1)   niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda;

2)   prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;

3)   usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości;

4)   stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 29. „Odnośnie OC prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN w każdej szkodzie rzeczowej związanej z posiadaniem i zarządzaniem drogami.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 30. „Prosimy o podanie wykazu dróg będących w zarządzaniu Ubezpieczonego, z podziałem na kategorie poszczególnych dróg i ich długości.” Odpowiedź: Łączna długość dróg będących w zarządzaniu Ubezpieczonego to 79.595 metrów. Wykaz dróg zgodnie z Załącznikiem nr 2_Wykaz dróg

Pytanie 31. „Prosimy o podanie wysokości funduszu remontowego w 2020 roku w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.” Odpowiedź: Wysokość funduszu remontowego w 2020 roku wynosiła 516.000 zł

Pytanie 32. „Prosimy o podanie wysokości planowanego funduszu remontowego na 2021 i 2022 rok w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.” Odpowiedź: Wysokość planowanego funduszu remontowego na rok 2021: 550.000 zł, na 2022: 550.000 zł

Pytanie 33. „Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC łącznego limitu odpowiedzialności 1.800.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki. Łączny limit określa maksymalną kwotę wszystkich świadczeń, które Ubezpieczyciel może wypłacić w Okresie ubezpieczenia (zarówno tych objętych sumą ubezpieczenia jak i Kosztów pomocy prawnej).” Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację o treści jak niżej: Łączny limit określający maksymalną kwotę wszystkich świadczeń, które Ubezpieczyciel może wypłacić w Okresie ubezpieczenia (zarówno tych objętych sumą ubezpieczenia, jak i Kosztów pomocy prawnej) w ubezpieczeniu OC nie może być niższy niż 1.800.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 34. „Odnośnie UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK wnioskujemy o wprowadzenie dla sprzętu przenośnego franszyzy redukcyjnej 300 PLN w każdej szkodzie” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 35. „Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.01.2021 r.” Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający – zgodnie z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ opublikowanymi dnia 08.01.2021 r. – przedłużył termin składania ofert do dnia 20.01.2021r.

Pytanie 36. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 37. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a)      ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16, Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 38. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie 39. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a)      przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b)      sprzętu przeciwpożarowego;

c)       instalacji elektrycznej i odgromowej;

d)      instalacji gazowej;

e)      przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

g)      instalacji ciśnieniowych;

h)      urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.”

Pytanie 40. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zostały wprowadzone pewne stosunkowo drobne modyfikacje do zakresu, wysokości limitów, czy franszyz lub udziałów własnych w stosunku do zakresu ubezpieczenia posiadanego w okresie 01/03/2020-28/02/2021) . Aktualne wymagania określone zostały w SIWZ.

Najistotniejsza zmiana w stosunku do lat wcześniejszych dotyczy sumy ubezpieczenia części budynków i budowli (zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik do SIWZ), która została określona jako wartość odtworzeniowa, tj. odpowiadająca iloczynowi powierzchni budynku/budowli oraz stawki 3.000 PLN.

Pytanie 41. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a.       Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b.       Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.” 

Odpowiedź: Gmina Sandomierz na usuwanie strat w wyniku klęsk żywiołowych w roku 2010, 2011 oraz 2019 wydała kwotę ok. 31.401.000 PLN. Zamawiający nie ma możliwości przekazania szczegółowych informacji na temat otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi w okresie ostatnich 20 lat.

Pytanie 42. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.” Odpowiedź: Informacja na temat szkodowości podana w SIWZ uwzględnia szkody zgłoszone i zlikwidowane przez Ubezpieczycieli.

Pytanie 43. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:

a)      Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

b)      Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie,

c)       Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

d)      Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?

e)      Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone

f) Prosimy  o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że za „wyłączone z eksploatacji” nie uważa się budynków, które nie są okresowo normalnie użytkowane np. ze względu na przerwy wakacyjne, czy też ograniczenia w funkcjonowaniu ze względu na sytuację epidemiczną.

Pytanie 44. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:

a)   pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;

b)   huraganu lub gradu;

c)   powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;

d)   zalania;

e)   upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;

f) uderzenia pojazdu;

g)   dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Nie dotyczy, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia.

Pytanie 45. „Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wyłącznie w odniesieniu do linii przesyłowych doprowadzających energię do budynków.W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że w systemie na pierwsze ryzyko z limitem odpowiedzialności (wspólnym z drogami, chodnikami): 1.000.000 PLN zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej (głównie oświetleniowe) zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Pytanie 46. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej lokalizacji. W celu możliwości określenia przez Wykonawcę łącznej wartości najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia (PML).”Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19, najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji dotyczy mienia Szkoły podstawowej nr 4 w lokalizacji przy ul. Cieśli. Łączna wartość mienia w tej lokalizacji to ok. 19.500.000 PLN

Pytanie 47. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 48. „Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości , bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.” Odpowiedź: Na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami. Straty poniesione w roku 2011 na skutek ulewnego deszczu: 8.429.120 PLN.

Straty poniesione w roku 2016 na skutek ulewnego deszczu: 374.000 PLN.

Pytanie 49. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, osuwania się i zapadania ziemi, deszczu nawalnego: 10% wartości szkody nie mniej niż  10.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8, Zamawiający modyfikuje zapisy dot. wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi w sposób następujący:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 50. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w stosunku do tego mienia. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, o którym powyżej, w szczególności drogi (gminne), przepusty, kładki – szczegółowy wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zgodnie z Załącznikami do SIWZ. Jeśli chodzi o mosty, to Zamawiający  zgłasza do ubezpieczenia małe mosty nad strumykami i małymi ciekami wodnymi, w tym:

 

Lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Most gruntowy - Wąwóz Piszczele

ul. Piszczele

110.151,07

Most nad strumykiem w ul. Staromiejskiej

ul. Staromiejska

138.235,25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu odpowiedzialności 200.000 PLN.  Zgodnie z zapisami SIWZ: budowle (w tym drogi, chodniki, oświetlenie) zostały zgłoszone do ubezpieczeniem w systemie na pierwsze ryzyko – limit: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 51. „W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,

b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuje Zamawiający,

c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SIWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia

d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,

e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.

f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację  w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:

g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:

Odpowiedź:

Ad. a) Wartość księgowa brutto dróg zgłoszonych do ubezpieczenia to ok. 57.000.000 PLN (wszystkie drogi objęte ubezpieczeniem w ramach limitu wspólnego z przepustami, chodnikami, oświetleniem: 1.000.000 PLN na pierwsze ryzyko)

Wartość przepustów zgłoszonych do ubezpieczenia: 145.264,60 PLN (wszystkie przepusty objęte ubezpieczeniem ramach limitu wspólnego z drogami, chodnikami, oświetleniem: 1.000.000 PLN na pierwsze ryzyko)

Wartość mostów (wyłącznie nad strumykami i małymi ciekami wodnymi) zgłoszonych do ubezpieczenia: 248.386,32 PLN

Ad. b) Mienie typu drogi, chodniki, oświetlenie, przepusty zgłoszone do ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko – limit wspólny dla ww. mienia: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad. c) Szczegółowy wykaz przedmiotowego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia został załączony do SIWZ.

Ad. d)W poprzednim okresie ubezpieczenia przedmiotowe mienie było objęte ubezpieczeniem na warunkach analogicznych do wnioskowanych aktualnie.

Ad. e)Do ubezpieczenia zgłoszono drogi gminne o łącznej długości ok. 80 km, w większości (ponad 80%) są to drogi o nawierzchni asfaltowej.

Ad. f) Wartość przedmiotowego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia zgodnie z odpowiedzią w ppunkcie a.

Konstrukcja dróg – zgodnie z odpowiedzią w ppunkcie e.

Brak możliwości przedstawienia informacji na temat daty wybudowania i terminów przeprowadzanych remontów poszczególnych dróg – remonty są wykonywane na bieżąco.

Część dróg zgłaszanych do ubezpieczenia znajduje się w prawobrzeżnej części miasta i była dotknięta powodzią w roku 2010.

Ad. g) Wszelkie remonty wykonywane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wiaduktów.

Niniejsza odpowiedź doprecyzowuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 52. „Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r. zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.”

Odpowiedź: Po roku 2010 zostały poniesione zostały następujące nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego, na terenach których dotyczy przedmiotowe zamówienie:

Na terenie gminy Sandomierz oraz w jej okolicy realizowany jest projekt: „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, który obejmuje realizację sześciu zadań:

Zadanie 1 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

Zadanie 2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.

Zadanie 3 - Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

Zadanie 4 - Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

Zadanie 5 - Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

Zadanie 6 - Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Zrealizowanie tej inwestycji to koszt ok. 300 mln złotych.

Większość prac objętych Projektem została już wykonana.

Dokładniejsze informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem: http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/sprawy-miejskie/ochrona-przeciw-powodziowa

Sukcesywnie wykonywane są prace związane z oczyszczaniem międzywala z zadrzewień i zakrzaczeń. Podjęte działania, ich zakres i skala, w sposób istotny wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mienia będącego własnością Zamawiającego.

Pytanie 53. „Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffitti, dewastacji itp.” Odpowiedź: Roczne nakłady na bieżące naprawy, remonty: ok. 500.000 zł.

Pytanie 54. „Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 55. „Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

Pytanie 56. „Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 57. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i częściowej.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 58. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli reprezentantów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula reprezentantów:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie”Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 59. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli Leeway’a.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula Leeway’a:  Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: W przypadku mienia dla którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej, zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 60. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli swobodnego transferu mienia między lokalizacjami. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia między zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 61. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula katastrofy budowlanej:

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa Budowlanego.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

3.1. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany;

3.2.uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku;

3.3.awarii instalacji.

4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

5. Limit odpowiedzialności: 1.000.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała w następstwie jakiegokolwiek Zdarzenia Ubezpieczeniowego, niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia, nie stosuje się limitu odpowiedzialności, a odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona jest zgodnie z OWU.

7. Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych niniejszą klauzulą wynosi: 5 000,00 PLN na każde zdarzenie

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 62. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji:

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

2) w mieniu będącym  przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności 500.000 PLN, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót (materiały, maszyny) oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia”

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie 63. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczony nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany). Ochroną objęty jest również sprzęt, który znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak przez dłuższy okres nie jest eksploatowany i/lub tymczasowo magazynowany poza stanowiskiem pracy. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod następującymi warunkami spełnionymi jednocześnie:

 1. Mienie to jest składowane nie niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie gruntu lub poniżej poziomu gruntu.
 2. Mienie to jest składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z wymogami producenta.
 3. Okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do zakończenia testów i uruchomienia nie przekracza 6 miesięcy

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego mienia. W razie przekroczenia sześciomiesięcznego okresu składowania od daty dostawy do włączenia mienia lub jego części do planowej eksploatacji Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o takim przekroczeniu pod rygorem nieważności ochrony ubezpieczeniowej w przedłużonym okresie składowania.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 64. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie tj. również na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii,

Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:

-   pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),

-   w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy,

-   kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 (bez ograniczeń czasowych, jeżeli pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

-   sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku).

Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz 2) powstałych w wyniku upuszczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do SIWZ modyfikację o treści jak niżej: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie tj. również na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:

-   pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),

-   w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy,

-   kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 (bez ograniczeń czasowych, jeżeli pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

-   sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy redukcyjnej.

Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 65. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest automatycznie przywracana do pierwotnej wysokości. Postanowienie to nie dotyczy:

1. Przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powodującego wypłatę odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia.

2.       Ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza odpowiednio sumę ubezpieczenia lub limit o wypłaconą kwotę.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 66. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest automatycznie przywracana do pierwotnej wysokości. Postanowienie to nie dotyczy:

1. Przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powodującego wypłatę odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia.

2.       Ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza odpowiednio sumę ubezpieczenia lub limit o wypłaconą kwotę.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65.

Pytanie 67. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenia poniższych zapisów: „Z ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe w:

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 68. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?”

Odpowiedź: TAK część mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się w strefie konserwatorskiej „A”. Ścisłą ochroną konserwatorską objęto obszar w granicach brzegu Wisły, ul. Żwirki i Wigury, Zacisze, Kościuszki, Mickiewicza, Koseły, Kazimierza Wielkiego, Słonecznej, Leszka Czarnego, do ul. Krakowskiej i dalej do brzegu Wisły. Zakres ochrony strefy „A” dotyczy układu urbanistycznego miasta lokacyjnego wraz ze skarpą i jej bezpośrednim podnóżem oraz obszary otaczające miasto lokacyjne o różnym stopniu zachowania zabytkowej struktury przestrzennej, ale o wysokiej wartości historycznej i artystycznej poszczególnych obiektów architektonicznych i zespołów zabudowy.

Obszar strefy konserwatorskiej przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień: Strefa konserwatorska A (źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/419/ 2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014 r.).

Pytanie 69. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?”

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszony jest:

W odniesieniu do w/w budynków brak informacji na temat zabezpieczenia ogniochronnego elementów drewnianych.

Pytanie 70. „Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.” Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4: Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie typu wysypiska śmieci, składowiska odpadów, spalarnia, sortownia. Żadna z jednostek organizacyjnych zgłoszona do ubezpieczenia nie prowadzi również działalności w tym zakresie. Do obowiązków/zadań Gminy należy jednak zapewnienie usług w tym zakresie – są one zlecane podmiotom zewnętrznym. Ubezpieczenie OC nie może wyłączać odpowiedzialności Gminy w związku z ww. działalnością w zakresie, w jakim – na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – odpowiedzialność tę ponosi Gmina.

Pytanie 71. „Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

a) Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?

b) Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.

c) Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?

d) Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?

e) Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.

f) Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie  (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).

g) Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK lub PSZOS.

Pytanie 72. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód dotyczących publicznej infrastruktury drogowo-mostowej (ulice, oświetlenie, inna przydrogowa infrastruktura, wiadukty, kładki, estakady itd.)

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Limit wspólny 1.000.000 PLN dotyczy wyłącznie ulic, chodników, oświetlenia. Pozostała infrastruktura drogowo-mostowa zgłoszona do ubezpieczenia w systemie sum stałych według wartości księgowych brutto.

Pytanie 73. „Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści: Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych. Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ wprowadzając klauzulę o treści, jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 74. „Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia łącznie dla wszystkich jednostek.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 75. „Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 5 000.000,00 PLN. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Załącznikami do niniejszych wyjaśnień są:

Zamawiający dołącza dokumenty po zmianach z dn. 12.01.2021 r. (dot. Rozdział II SIWZ – Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia – dot. części I Zamówienia) na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Sandomierz, 12.01.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, Część I:Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi,

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami 2.Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk 3.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych , postępowanie znak sprawy: RZP. 271.1.13.2020.JPA.

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

Dotyczy CZĘŚCI I Zamówienia: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Pytanie 1. „Odnośnie terminu wykonania zamówienia: od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. – tj. 24 miesięcy z rocznym okresem polisowania

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia przez obydwie strony umowy po 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia i wprowadzenie klauzuli dodatkowej o treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych  warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje     się poniżej określone sytuacje:

1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 11 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 60%,

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.”

Odpowiedź: Nie dotyczy – przedmiotowe postępowanie dotyczy ubezpieczenia w okresie 12 miesięcy: od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Pytanie 2. „Z uwagi na warunki reasekuracji na 2021 rok wnioskujemy o włączenie do ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli chorób zakaźnych.

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1.   W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody oraz utratę Zysku w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności.

2.   Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:

2.1.       w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2.       wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.

3.   Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:

3.1.       substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz

3.2.       sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz

3.3.       choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4.   Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

5.   Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty Rozdziału II Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia Część I Zamówienia i – w odniesieniu do ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego – wprowadza treść klauzuli w proponowanym brzmieniu jako Klauzule i postanowienia inne.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 3. „Czy w porównaniu do SIWZ z zeszłego roku  Zamawiający w aktualnym SIWZ wprowadził istotne różnice  w zakresie ubezpieczenia, limitach odpowiedzialności, franszyzach, udziałach własnych?  Prosimy o ich wskazanie.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zostały wprowadzone pewne modyfikacje do zakresu wnioskowanej ochrony, wysokości limitów, czy franszyz lub udziałów własnych. Aktualne wymagania określone zostały w SIWZ.

Pytanie 4. „Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Części I zamówienia nie obejmuje się ochroną mienia i OC działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie typu składowisko odpadów, spalarnia, sortownia. Żadna z jednostek organizacyjnych zgłoszona do ubezpieczenia nie prowadzi również działalności w tym zakresie. Do obowiązków/zadań Gminy należy jednak zapewnienie usług w tym zakresie – są one zlecane podmiotom zewnętrznym.

Pytanie 5. „Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania i nie podlegają automatycznemu odtworzeniu.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6. „Prośba o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 7. „Odnośnie Limitu odpowiedzialności wspólnego dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi  dotyczącego wszystkich grup mienia i sprzętu objętych ochroną prosimy o potwierdzenie, że jest to wspólny limit dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limit 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, tj. limit minimalny wymagalny przez Zamawiającego, dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi, jest limitem wspólnym dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie 8. „Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN” Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dot. wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi w sposób następujący:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 9. „Prosimy o podanie jaka wartość przedmiotu ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) aktualnie znajduje się w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza i jakie to adresy lokalizacji?” 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w prawobrzeżnej części miasta znajduje się między innymi następujące mienie zgłaszane do ubezpieczenia w systemie sum stałych:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

2 627 237,03

12 775 860,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

166 571,74

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

933 612,53

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

378 290,17

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

135 371,89

 

RAZEM

17 016 943,36

 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

4 455 544,81

0,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

226 658,20

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

102 936,02

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

17 692,24

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

5 338,99

 

RAZEM

4 808 170,26

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

WKB

WO

Budynki i budowle od wszystkich ryzyk

74 250,00

 0,00

Maszyny i urządzenia  z wyłączeniem komunikacji od wszystkich ryzyk

0,00

 

Pozostałe wyposażenie od wszystkich ryzyk

48 110,95

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

600,00

 

Sprzęt elektroniczny przenośny

2 000,00

 

RAZEM

124 960,95

 

 

 

Nr inwentarzowy

Budynek/Budowla - lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Wartość

NK.011-1.10.107.122

Budynek świetlicy w Koćmierzowie

668 039,80

Księgowa brutto

 

Wiaty przystankowe

49 479,83

Księgowa brutto

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna

ok. 6 200 000

Księgowa brutto

38/2005

Miejsca postojowe ul. Baczyńskiego

101 478,45

Księgowa brutto

38/2007

Chodniki oraz parkingi ul. Baczyńskiego

228 547,12

Księgowa brutto

1/2009

Skate Park ul. Baczyńskiego

366 807,03

Księgowa brutto

290/2016/155

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Ostrówek

15 613,01

Księgowa brutto

290/2016/157

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Hutnicza

24 073,56

Księgowa brutto

290/2016/170

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Trześniowska

3 501,00

Księgowa brutto

OR.2017.011.290.32

Plac zabaw ul. Wielowiejska, Wałowa, Sielecka

220 117,30

Księgowa brutto

290/2016/156

Plac zabaw wraz z wyposażeniem ul. Powiśle

39 932,27

Księgowa brutto

OR.2017.011.291.26

Osłona śmietnikowa Bartek premium VI, ul. Portowa 22, 24

15 110,24

Księgowa brutto

 

W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wyjaśnia, że powodzią w roku 2010 dotknięte były także tereny znajdujące się w lewobrzeżnej części Sandomierza przede wszystkim terenu Bulwaru Piłsudskiego:

Nr inwentarzowy

Budynek/Budowla - lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Wartość

NK.011-1.10.107.125

Budynek sportów wodnych Bulwar

Bulwar Piłsudskiego

4 077 602,97

Księgowa brutto

249/2015

Trasa rowerowa

Bulwar Piłsudskiego

54 168,00

Księgowa brutto

51/2005

Bulwar Piłsudskiego

Bulwar Piłsudskiego

6 859 061,83

Księgowa brutto

72/2011

Trawniki Bulwar- zieleń

Bulwar Piłsudskiego

878 270,86

Księgowa brutto

71/2011

Mała architektura Bulwar Piłsudskiego

Bulwar Piłsudskiego

3 967 380,37

Księgowa brutto

67/2011

Przyłącze energii elektrycz. oraz oświetlenie Bulwar

Bulwar Piłsudskiego

530 344,64

Księgowa brutto

 

W powyższych zestawieniach nie zostało uwzględnione mienie zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko tj. drogi, chodniki, oświetlenie.

Pytanie 10. „Odnośnie kosztów dodatkowych prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności  na koszty utraty wody: 5.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że limit na koszty utraty wody wynosi 5.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 11. „Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa majątku w ramach przedmiotowego programu ubezpieczeniowego dotyczy wyłącznie zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 12. „Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach deklarowanego do ubezpieczenia mienia gminy oraz jednostek organizacyjnych nie ma wysypisk, składowisk odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe (vide odpowiedź na Pytanie 4).

Pytanie 13. „Czy przedmiotem ubezpieczenia są jakiś budynki wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, to jakie to budynki i jaka jest ich wartość? Jak są zabezpieczone w zakresie ppoż.? Czy są dozorowane? czy w obiektach tych zostały wyłączone media?” Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że za „wyłączone z eksploatacji” nie uważa się budynków, które nie są okresowo normalnie użytkowane np. ze względu na przerwy wakacyjne, czy też ograniczenia w funkcjonowaniu ze względu na sytuację epidemiczną.

Pytanie 14 „Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki w trakcie budowy/przebudowy/modernizacji?

Jeżeli tak, to prosimy o informacje:

1.   Jakie to budynki i jaka jest ich wartość?

2.   Co jest przedmiotem prac budowlano-montażowych w poszczególnych budynkach? Jaka jest wartość prac budowlano-montażowych w poszczególnych budynkach?

3.   Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy prac posiadania zawartego ubezpieczenie OC?” Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy w żadnym z budynków zgłaszanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona budowa/przebudowa/modernizacja. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że w trakcie okresu ubezpieczenia, tego rodzaju prace, mogą być prowadzone.

Pytanie 15. „W odniesieniu do budynków w trakcie budowy/przebudowy/modernizacji/remontu wnioskujemy o wprowadzenie zmiany  klauzuli dodatkowej wg następującej treści:

KLAUZULA - ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE

1.   Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w związku z prowadzonymi w obrębie miejsca ubezpieczenia:

1.1.       robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

1.2.       robotami związanymi z montażem maszyn i urządzeń (roboty montażowe).

2.   W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roboty budowlane lub montażowe związane z naprawą lub odbudową mienia po Szkodzie.

3.   Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje – do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – wartość wykonywanych robót budowlanych i montażowych oraz materiałów do nich wykorzystywanych będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczającego.

4.   Przez wyżej wymienione roboty budowlane i roboty montażowe rozumie się wyłącznie roboty wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość – przez którą rozumie się łączny koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanych z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów, maszyn, urządzeń itp. będących przedmiotem robót – nie przekracza określonej powyżej kwoty, pod warunkiem, że:

4.1.       ich realizacja nie narusza konstrukcji nośnej budynku lub dachu;

4.2.       prace prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania lub eksploatacji w miejscu ubezpieczenia wskazanym w Polisie;

4.3.       obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

5.   Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub robót montażowych, są ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli Zdarzenie Ubezpieczeniowe powodujące Szkodę nie jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie jednak zachodzić pod warunkiem, że prowadzone roboty nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, które Ubezpieczający zadeklarował.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie 16. „Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 17. „Na szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN w każdej szkodzie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 18. „Na szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.500 PLN w każdej szkodzie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 19. „Jaka jest największa wartość mienia w jednej lokalizacji (wartość budynku, maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych itp.)? jaka to lokalizacja – prosimy o podanie adresu?” Odpowiedź: Najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji dotyczy mienia Szkoły podstawowej nr 4 w lokalizacji przy ul. Cieśli. Łączna wartość mienia w tej lokalizacji: ok. 19.500.000 PLN

Pytanie 20. „Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia są drony lub jednostki pływające to wnioskujemy dla tego rodzaju mienia wprowadzenie zakresu ochrony na ryzykach nazwanych tj.  zakresem ochrony objęte są szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń:

1.   Deszcze nawalny – opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.

2.   Dym i sadza – niszczące oddziaływanie dumy i sadzy powstałych w procesie spalania.

3.   Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,

4.   Kolizja – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektronicznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.

5.   Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczania ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni skał lub błota.

6.   Napór lodu i śniegu – niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.

7.   Osunięcie się ziemi – ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.

8.   Pękanie rur – uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczanego budynku.

9.   Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:

9.1 nadmiernych opadów atmosferycznych,

9.2 spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych,

9.3 topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,

9.4 sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

10.     Pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

11.     Trzęsienie ziemi – naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 21. „Odnośnie ubezpieczenia dronów i jednostek pływających –  wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia nie obejmuje szkód powstałych w trakcie użytkowania tego mienia tj. podczas latania i pływania (jak w produktach dedykowanych Aerocasco dronów lub Casco jednostek pływających). Natomiast zakres ochrony obejmuje szkody powstałe podczas magazynowania/przechowywania tego mienia.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i jednocześnie doprecyzowuje, że za szkody „powstałe podczas magazynowania/przechowania tego mienia” uważa się także szkody wyrządzone w mieniu, które jest przechowywane na zewnątrz – Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia m.in. kajaki, pływające łabądki i kaczuszki, które w sezonie są przechowywane na wolnym powietrzu (cumowane w przystani wodnej).

Pytanie 22. „Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ze względów reasekuracyjnych wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli: WYŁĄCZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 

  1.  
  2.  
 1.  
  1.  
  2.  
  3.  
 2. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i w odniesieniu do wymogów dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wprowadza modyfikację SIWZ o poniższej treści: Klauzule i postanowienia inne WYŁĄCZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 
  1.  
  2.  
 3.  
 4.  

(a) choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy: (i) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz (ii) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz (iii) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy;

(b) epidemia oznacza stan wystąpienia choroby zakaźnej u dużej liczby osób w danej społeczności, regionie lub populacji potwierdzony przez jakiekolwiek uprawniony organ międzynarodowy, krajowy lub lokalny;

(c) pandemia oznacza epidemię, która wystąpiła lub rozprzestrzeniła się na więcej niż jeden kraj lub kontynent, a także stan zagrożenia międzynarodowego zdrowia publicznego (Public Health Emergency of International Concern) ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia.

 1.  

Ograniczenie odpowiedzialność Ubezpieczyciela wprowadzone przedmiotową klauzulą dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy choroba zakaźna ma związek z pandemią (przesłanka wystąpienia choroby zakaźnej i pandemii musi zachodzić łącznie). W szczególności, ograniczenie odpowiedzialność Ubezpieczyciela wynikające z treści niniejszej klauzuli, nie ma zastosowania do chorób zakaźnych i zakażeń spowodowanych przez produkt lub wykonaną usługę, które tym samym pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 23. „Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także związanej stricte z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. Niemniej jednak świadczenia medyczne mogą być udzielane np. w ramach działalności gabinetów lekarskich czy stomatologicznych działających w szkołach, przedszkolach, Środowiskowego Domu Samopomocy. Wnioskowany zakres ubezpieczenia OC musi obejmować działalność w ww. zakresie. Zakres ubezpieczenia OC musi obejmować również ewentualne roszczenia związane z udzielaniem przez Ubezpieczonego pierwszej pomocy.

Pytanie 24. „Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.” Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Gmina i żadna z jednostek organizacyjnych, zgłaszanych do ubezpieczenia nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Niemniej jednak, organizacja i zapewnienie mieszkańcom, tego typu usług jest jednym z zadań Gminy. Ww. usługi są w całości zlecane podmiotom zewnętrznym. Ubezpieczenie OC nie może jednak wyłączać odpowiedzialności Gminy w związku z ww. działalnością w zakresie, w jakim – na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – odpowiedzialność tę ponosi Gmina.

Pytanie 25. „Prosimy o informację w jaki sposób Ubezpieczony zarządza drogami (jaki jest czas reakcji na stwierdzone zagrożenie na drodze, np. konar na jezdni, ubytek, jak często wykonywane są objazdy, na podstawie których kontroluje się stan dróg, czy Ubezpieczony powierza zarządzanie drogami niezależnemu podwykonawcy).”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że objazdy dróg prowadzone są co miesiąc, w przypadku zgłoszeń nagłych reakcja na zagrożenie jest niezwłoczna.

Pytanie 26. „Czy utrzymanie dróg jest zlecane firmom zewnętrznym, a jeżeli tak to czy wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC i na jaką wartość?” Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie remonty utrzymania dróg zlecane są firmom zewnętrznym, które w umowach zawartych z zarządcą drogi mają zapis o przedstawieniu polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze

Pytanie 27. „Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w szczególności Czystych szkód majątkowych  wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.”Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 28. „Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności o szkody z tytułu zarządzania drogami (OC za szkody z tytułu zarządzania drogami) wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

1.   Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.).

2.   Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1)   kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi;

2)   szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;

3)   szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach;

3.   Ubezpieczony zobowiązany jest do:

1)   niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda;

2)   prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;

3)   usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości;

4)   stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 29. „Odnośnie OC prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN w każdej szkodzie rzeczowej związanej z posiadaniem i zarządzaniem drogami.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 30. „Prosimy o podanie wykazu dróg będących w zarządzaniu Ubezpieczonego, z podziałem na kategorie poszczególnych dróg i ich długości.” Odpowiedź: Łączna długość dróg będących w zarządzaniu Ubezpieczonego to 79.595 metrów. Wykaz dróg zgodnie z Załącznikiem nr 2_Wykaz dróg

Pytanie 31. „Prosimy o podanie wysokości funduszu remontowego w 2020 roku w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.” Odpowiedź: Wysokość funduszu remontowego w 2020 roku wynosiła 516.000 zł

Pytanie 32. „Prosimy o podanie wysokości planowanego funduszu remontowego na 2021 i 2022 rok w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.” Odpowiedź: Wysokość planowanego funduszu remontowego na rok 2021: 550.000 zł, na 2022: 550.000 zł

Pytanie 33. „Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC łącznego limitu odpowiedzialności 1.800.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki. Łączny limit określa maksymalną kwotę wszystkich świadczeń, które Ubezpieczyciel może wypłacić w Okresie ubezpieczenia (zarówno tych objętych sumą ubezpieczenia jak i Kosztów pomocy prawnej).” Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację o treści jak niżej: Łączny limit określający maksymalną kwotę wszystkich świadczeń, które Ubezpieczyciel może wypłacić w Okresie ubezpieczenia (zarówno tych objętych sumą ubezpieczenia, jak i Kosztów pomocy prawnej) w ubezpieczeniu OC nie może być niższy niż 1.800.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 34. „Odnośnie UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK wnioskujemy o wprowadzenie dla sprzętu przenośnego franszyzy redukcyjnej 300 PLN w każdej szkodzie” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 35. „Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.01.2021 r.” Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający – zgodnie z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ opublikowanymi dnia 08.01.2021 r. – przedłużył termin składania ofert do dnia 20.01.2021r.

Pytanie 36. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 37. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a)      ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16, Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 38. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie 39. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a)      przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b)      sprzętu przeciwpożarowego;

c)       instalacji elektrycznej i odgromowej;

d)      instalacji gazowej;

e)      przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

g)      instalacji ciśnieniowych;

h)      urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.”

Pytanie 40. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zostały wprowadzone pewne stosunkowo drobne modyfikacje do zakresu, wysokości limitów, czy franszyz lub udziałów własnych w stosunku do zakresu ubezpieczenia posiadanego w okresie 01/03/2020-28/02/2021) . Aktualne wymagania określone zostały w SIWZ.

Najistotniejsza zmiana w stosunku do lat wcześniejszych dotyczy sumy ubezpieczenia części budynków i budowli (zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik do SIWZ), która została określona jako wartość odtworzeniowa, tj. odpowiadająca iloczynowi powierzchni budynku/budowli oraz stawki 3.000 PLN.

Pytanie 41. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a.       Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b.       Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.” 

Odpowiedź: Gmina Sandomierz na usuwanie strat w wyniku klęsk żywiołowych w roku 2010, 2011 oraz 2019 wydała kwotę ok. 31.401.000 PLN. Zamawiający nie ma możliwości przekazania szczegółowych informacji na temat otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi w okresie ostatnich 20 lat.

Pytanie 42. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.” Odpowiedź: Informacja na temat szkodowości podana w SIWZ uwzględnia szkody zgłoszone i zlikwidowane przez Ubezpieczycieli.

Pytanie 43. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:

a)      Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

b)      Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie,

c)       Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

d)      Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?

e)      Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone

f) Prosimy  o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że za „wyłączone z eksploatacji” nie uważa się budynków, które nie są okresowo normalnie użytkowane np. ze względu na przerwy wakacyjne, czy też ograniczenia w funkcjonowaniu ze względu na sytuację epidemiczną.

Pytanie 44. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:

a)   pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;

b)   huraganu lub gradu;

c)   powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;

d)   zalania;

e)   upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;

f) uderzenia pojazdu;

g)   dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Nie dotyczy, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia.

Pytanie 45. „Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wyłącznie w odniesieniu do linii przesyłowych doprowadzających energię do budynków.W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że w systemie na pierwsze ryzyko z limitem odpowiedzialności (wspólnym z drogami, chodnikami): 1.000.000 PLN zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej (głównie oświetleniowe) zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Pytanie 46. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej lokalizacji. W celu możliwości określenia przez Wykonawcę łącznej wartości najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia (PML).”Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19, najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji dotyczy mienia Szkoły podstawowej nr 4 w lokalizacji przy ul. Cieśli. Łączna wartość mienia w tej lokalizacji to ok. 19.500.000 PLN

Pytanie 47. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 48. „Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości , bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.” Odpowiedź: Na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami. Straty poniesione w roku 2011 na skutek ulewnego deszczu: 8.429.120 PLN.

Straty poniesione w roku 2016 na skutek ulewnego deszczu: 374.000 PLN.

Pytanie 49. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, osuwania się i zapadania ziemi, deszczu nawalnego: 10% wartości szkody nie mniej niż  10.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8, Zamawiający modyfikuje zapisy dot. wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania lub obsunięcia się ziemi w sposób następujący:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 50. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w stosunku do tego mienia. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, o którym powyżej, w szczególności drogi (gminne), przepusty, kładki – szczegółowy wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zgodnie z Załącznikami do SIWZ. Jeśli chodzi o mosty, to Zamawiający  zgłasza do ubezpieczenia małe mosty nad strumykami i małymi ciekami wodnymi, w tym:

 

Lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Most gruntowy - Wąwóz Piszczele

ul. Piszczele

110.151,07

Most nad strumykiem w ul. Staromiejskiej

ul. Staromiejska

138.235,25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu odpowiedzialności 200.000 PLN.  Zgodnie z zapisami SIWZ: budowle (w tym drogi, chodniki, oświetlenie) zostały zgłoszone do ubezpieczeniem w systemie na pierwsze ryzyko – limit: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 51. „W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,

b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuje Zamawiający,

c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SIWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia

d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,

e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.

f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację  w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:

g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:

Odpowiedź:

Ad. a) Wartość księgowa brutto dróg zgłoszonych do ubezpieczenia to ok. 57.000.000 PLN (wszystkie drogi objęte ubezpieczeniem w ramach limitu wspólnego z przepustami, chodnikami, oświetleniem: 1.000.000 PLN na pierwsze ryzyko)

Wartość przepustów zgłoszonych do ubezpieczenia: 145.264,60 PLN (wszystkie przepusty objęte ubezpieczeniem ramach limitu wspólnego z drogami, chodnikami, oświetleniem: 1.000.000 PLN na pierwsze ryzyko)

Wartość mostów (wyłącznie nad strumykami i małymi ciekami wodnymi) zgłoszonych do ubezpieczenia: 248.386,32 PLN

Ad. b) Mienie typu drogi, chodniki, oświetlenie, przepusty zgłoszone do ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko – limit wspólny dla ww. mienia: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad. c) Szczegółowy wykaz przedmiotowego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia został załączony do SIWZ.

Ad. d)W poprzednim okresie ubezpieczenia przedmiotowe mienie było objęte ubezpieczeniem na warunkach analogicznych do wnioskowanych aktualnie.

Ad. e)Do ubezpieczenia zgłoszono drogi gminne o łącznej długości ok. 80 km, w większości (ponad 80%) są to drogi o nawierzchni asfaltowej.

Ad. f) Wartość przedmiotowego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia zgodnie z odpowiedzią w ppunkcie a.

Konstrukcja dróg – zgodnie z odpowiedzią w ppunkcie e.

Brak możliwości przedstawienia informacji na temat daty wybudowania i terminów przeprowadzanych remontów poszczególnych dróg – remonty są wykonywane na bieżąco.

Część dróg zgłaszanych do ubezpieczenia znajduje się w prawobrzeżnej części miasta i była dotknięta powodzią w roku 2010.

Ad. g) Wszelkie remonty wykonywane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wiaduktów.

Niniejsza odpowiedź doprecyzowuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 52. „Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r. zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.”

Odpowiedź: Po roku 2010 zostały poniesione zostały następujące nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego, na terenach których dotyczy przedmiotowe zamówienie:

Na terenie gminy Sandomierz oraz w jej okolicy realizowany jest projekt: „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, który obejmuje realizację sześciu zadań:

Zadanie 1 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

Zadanie 2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.

Zadanie 3 - Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

Zadanie 4 - Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

Zadanie 5 - Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

Zadanie 6 - Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Zrealizowanie tej inwestycji to koszt ok. 300 mln złotych.

Większość prac objętych Projektem została już wykonana.

Dokładniejsze informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem: http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/sprawy-miejskie/ochrona-przeciw-powodziowa

Sukcesywnie wykonywane są prace związane z oczyszczaniem międzywala z zadrzewień i zakrzaczeń. Podjęte działania, ich zakres i skala, w sposób istotny wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mienia będącego własnością Zamawiającego.

Pytanie 53. „Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffitti, dewastacji itp.” Odpowiedź: Roczne nakłady na bieżące naprawy, remonty: ok. 500.000 zł.

Pytanie 54. „Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 55. „Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

Pytanie 56. „Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej: Franszyza integralna: 400 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 57. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i częściowej.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 58. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli reprezentantów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula reprezentantów:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie”Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 59. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli Leeway’a.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula Leeway’a:  Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: W przypadku mienia dla którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej, zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 60. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli swobodnego transferu mienia między lokalizacjami. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia między zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 61. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula katastrofy budowlanej:

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa Budowlanego.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

3.1. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany;

3.2.uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku;

3.3.awarii instalacji.

4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

5. Limit odpowiedzialności: 1.000.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała w następstwie jakiegokolwiek Zdarzenia Ubezpieczeniowego, niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia, nie stosuje się limitu odpowiedzialności, a odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona jest zgodnie z OWU.

7. Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych niniejszą klauzulą wynosi: 5 000,00 PLN na każde zdarzenie

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 62. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji:

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

2) w mieniu będącym  przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności 500.000 PLN, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót (materiały, maszyny) oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia”

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie 63. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczony nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany). Ochroną objęty jest również sprzęt, który znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak przez dłuższy okres nie jest eksploatowany i/lub tymczasowo magazynowany poza stanowiskiem pracy. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod następującymi warunkami spełnionymi jednocześnie:

 1. Mienie to jest składowane nie niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie gruntu lub poniżej poziomu gruntu.
 2. Mienie to jest składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z wymogami producenta.
 3. Okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do zakończenia testów i uruchomienia nie przekracza 6 miesięcy

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego mienia. W razie przekroczenia sześciomiesięcznego okresu składowania od daty dostawy do włączenia mienia lub jego części do planowej eksploatacji Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o takim przekroczeniu pod rygorem nieważności ochrony ubezpieczeniowej w przedłużonym okresie składowania.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 64. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie tj. również na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii,

Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:

-   pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),

-   w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy,

-   kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 (bez ograniczeń czasowych, jeżeli pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

-   sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku).

Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz 2) powstałych w wyniku upuszczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do SIWZ modyfikację o treści jak niżej: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie tj. również na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:

-   pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),

-   w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy,

-   kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 (bez ograniczeń czasowych, jeżeli pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

-   sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy redukcyjnej.

Zamawiający zmienia wysokość franszyzy integralnej:

Franszyza integralna: 400 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 65. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest automatycznie przywracana do pierwotnej wysokości. Postanowienie to nie dotyczy:

1. Przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powodującego wypłatę odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia.

2.       Ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza odpowiednio sumę ubezpieczenia lub limit o wypłaconą kwotę.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 66. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest automatycznie przywracana do pierwotnej wysokości. Postanowienie to nie dotyczy:

1. Przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powodującego wypłatę odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia.

2.       Ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza odpowiednio sumę ubezpieczenia lub limit o wypłaconą kwotę.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65.

Pytanie 67. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenia poniższych zapisów: „Z ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe w:

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie 68. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?”

Odpowiedź: TAK część mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się w strefie konserwatorskiej „A”. Ścisłą ochroną konserwatorską objęto obszar w granicach brzegu Wisły, ul. Żwirki i Wigury, Zacisze, Kościuszki, Mickiewicza, Koseły, Kazimierza Wielkiego, Słonecznej, Leszka Czarnego, do ul. Krakowskiej i dalej do brzegu Wisły. Zakres ochrony strefy „A” dotyczy układu urbanistycznego miasta lokacyjnego wraz ze skarpą i jej bezpośrednim podnóżem oraz obszary otaczające miasto lokacyjne o różnym stopniu zachowania zabytkowej struktury przestrzennej, ale o wysokiej wartości historycznej i artystycznej poszczególnych obiektów architektonicznych i zespołów zabudowy.

Obszar strefy konserwatorskiej przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień: Strefa konserwatorska A (źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/419/ 2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014 r.).

Pytanie 69. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?”

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszony jest:

W odniesieniu do w/w budynków brak informacji na temat zabezpieczenia ogniochronnego elementów drewnianych.

Pytanie 70. „Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.” Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4: Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie typu wysypiska śmieci, składowiska odpadów, spalarnia, sortownia. Żadna z jednostek organizacyjnych zgłoszona do ubezpieczenia nie prowadzi również działalności w tym zakresie. Do obowiązków/zadań Gminy należy jednak zapewnienie usług w tym zakresie – są one zlecane podmiotom zewnętrznym. Ubezpieczenie OC nie może wyłączać odpowiedzialności Gminy w związku z ww. działalnością w zakresie, w jakim – na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – odpowiedzialność tę ponosi Gmina.

Pytanie 71. „Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

a) Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?

b) Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.

c) Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?

d) Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?

e) Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.

f) Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie  (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).

g) Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK lub PSZOS.

Pytanie 72. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód dotyczących publicznej infrastruktury drogowo-mostowej (ulice, oświetlenie, inna przydrogowa infrastruktura, wiadukty, kładki, estakady itd.)

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Limit wspólny 1.000.000 PLN dotyczy wyłącznie ulic, chodników, oświetlenia. Pozostała infrastruktura drogowo-mostowa zgłoszona do ubezpieczenia w systemie sum stałych według wartości księgowych brutto.

Pytanie 73. „Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści: Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych. Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.” Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ wprowadzając klauzulę o treści, jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 74. „Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia łącznie dla wszystkich jednostek.” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 75. „Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 5 000.000,00 PLN. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Załącznikami do niniejszych wyjaśnień są:

Zamawiający dołącza dokumenty po zmianach z dn. 12.01.2021 r. (dot. Rozdział II SIWZ – Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia – dot. części I Zamówienia) na stronie internetowej Zamawiającego.

DOCAKTUALIZACJA 2_Rozdział II_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Informacje dot. Część I Zamówienia.doc
DOCformat. AKTUALIZACJA 2_Rozdział II_Szczeg. opis przedm. zamówienia_Informacje dot. Część I Zam..doc
PDFwyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 12.01.2021.pdf
DOCXWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 12.01.2021 (1).docx
PDFZałącznik nr 2_Wykaz dróg.pdf
PDFZałącznik nr 3_Strefa konserwatorska A.pdf
 

Wersja XML