Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1,3,7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, będący szóstą aktualizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza” przyjętego Uchwałą Nr XXIX/321/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 sierpnia 2016r.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019r. w sprawie piątej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

PDFZalacznik1 .pdf

Wersja XML