Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021

Sandomierz, 08.01.2021r.

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, Część I: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi,

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami

2.Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk

3.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

4.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych , postępowanie znak sprawy: RZP. 271.1.13.2020.JPA.

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób.: 

 

Dot. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz
i jednostek organizacyjnych

 

Pytanie 1. „Zwracam się z prośba o zmianą zapisu SIWZ:

-Wykupiony udział własny (dotyczy również przypadków, kiedy pojazdem kieruje osoba poniżej 26 roku życia) i amortyzacja.

na

-Wykupiony udział własny (dotyczy również przypadków, kiedy pojazdem kieruje osoba poniżej 26 roku życia) i amortyzacja (przy ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu lub w elementach układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień ich zużycia eksploatacyjnego)”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty Rozdziału II Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia Część II Zamówienia.

Zapis, którego dotyczy wnioskowana zmiana otrzymuje brzmienie:

Wykupiony udział własny (dotyczy również przypadków, kiedy pojazdem kieruje osoba poniżej 26 roku życia) i amortyzacja, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza, że przy ustalaniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu lub w elementach układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień ich zużycia eksploatacyjnego.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 2. „Zwracam się z prośba o zmianą zapisu SIWZ:

-aktualna wartość rynkowa wg katalogu Info-Ekspert ustalana będzie przez Wykonawcę.

na

-aktualna wartość rynkowa wg katalogu Info-Ekspert lub EURO TAX ustalana będzie przez Wykonawcę (w zależności od systemu wykorzystywanego przez Wykonawcę) ...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i dokonuje korekty Rozdziału II Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Część II Zamówienia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 3. „Wnioskuję o zmianę zapisu w załączniku nr 6 „Projekcie umowy dot. części II”

-Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia do Brokera polis ubezpieczenia, nie później niż jeden dzień przed początkiem okresu ubezpieczenia danego pojazdu.

na

-Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia do Brokera polis ubezpieczenia, nie później niż jeden dzień przed początkiem okresu ubezpieczenia danego pojazdu po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby wystawienia polisy przez Brokera”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i dokonuje korekty Załącznika nr 6 do SIWZ „Projekt umowy dot. części II”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 4. „Zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu z ROZDZIAŁU II: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty Rozdziału II Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Część II Zamówienia.

Zapis, którego dotyczy wnioskowana zmiana otrzymuje brzmienie:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Pytanie 5. „Prosimy o wykreślenie poniższych zapisów dot. AC:

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty Rozdziału II Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Część II Zamówienia.

Zapis, którego dotyczy wnioskowana zmiana otrzymuje brzmienie:

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 6. „Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.01.2021 r.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

 Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 14 stycznia 2021 r. na dzień 20 stycznia 2021 r.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 Pytanie 7. „Prosimy o podanie DMC dla pojazdów ciężarowych”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4_wykaz pojazdów_dot. Części II

Zmiany treści SIWZ :

-Rozdział I SIWZ Pkt. 9 SIWZ – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, PPKT.11:

Było:

Wykonawca:

/nazwa i adres oraz numer telefonu i e-mail (pieczęć)/

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

27-600 Sandomierz; Pl. Poniatowskiego 3

 

Oferta w postępowaniu na:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz

wraz z jednostkami organizacyjnymi Część .....

 

Nie otwierać przed: 14.01.2021 godz. 10:30

 

 

Jest:

Wykonawca:

/nazwa i adres oraz numer telefonu i e-mail (pieczęć)/

 

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

27-600 Sandomierz; Pl. Poniatowskiego 3

 

Oferta w postępowaniu na:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz

wraz z jednostkami organizacyjnymi

Część .....

 

Nie otwierać przed: 20.01.2021 godz. 10:30

 

 

-Rozdział I SIWZ Pkt. 10 SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, PPKT.1:

Było: Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie, oznaczonej jak w punkcie 9.11 niniejszej SIWZ w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3; 27-600 Sandomierz nie później niż do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10:00.

Jest: Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie, oznaczonej jak w punkcie 9.11 niniejszej SIWZ w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3; 27-600 Sandomierz nie później niż do dnia 20.01.2021 r. do godz. 10:00.

-Rozdział I SIWZ Pkt. 10 SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, PPKT.3:

Było: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3; 27-600 Sandomierz, pokój nr 11 w dniu 14.01.2021 r. o godz. 10:30.

Jest: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3; 27-600 Sandomierz, pokój nr 11 w dniu 20.01.2021 r. o godz. 10:30.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Załącznikami do niniejszych wyjaśnień są:

-Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy dot. części II (wersja po zmianach)

-Rozdział II SIWZ – Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia- dot. części II Zamówienia 

-Rozdział II SIWZ - Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia-  załącznik nr 4- wykaz pojazdów- dot. części II Zamówienia.

 

Zamawiający dołącza dokumenty po zmianach z dn. 08.01.2021r. (dot. załącznik nr 6 do SIWZ- projekt umowy dot. części II zamówienia, Rozdział II SIWZ – Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia- dot. części II Zamówienia , Rozdział II SIWZ - Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia-  załącznik nr 4- wykaz pojazdów- dot. części II Zamówienia) na stronie internetowej Zamawiającego.

XLSXWersja po zmianach z dn.08.01.2021 rozdz. II SIWZ zał. nr 4 wykaz pojazdow cz.II.xlsx
DOCWersja po zmianach z dn.08.01.2021 Rozdz.II SIWZ Szczeg. war. zam. dot. cz.II.doc
DOCXWersja po zmianach z dn.08.01.2021 Zał. nr 6 do SIWZ projekt umowy cz.II.docx
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 08.01.2021.pdf
 

 

 

 

Wersja XML