Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 29

z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 25 stycznia 2021 roku

Zamek Kazimierzowski

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 13:30

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca - Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Pana Janusza Stasiaka - Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza;
 3. Panią Anetę Przyłucką – Sekretarz Miasta Sandomierza
 4. Panią Barbarę Grębowiec - Skarbnika Miasta Sandomierza;
 5. Pana dr Piotr Sołtyka - Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 6. Pana Rafała Binięde - Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 7. Panią Iwonę Łukawską – p. o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu;
 8. Panią Barbarę Rożek – Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 20 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Radna nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Radny Robert Kurosz obecny na posiedzeniu sesji Rady Miasta Sandomierza w sposób zdalny ale nie bierze udziału w głosowaniach.   

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady dodał, że za pomocą widekonferencji podłączony jest radny Robert Kurosz, który nie bedzie brał udziału w głosowaniach.

W związku z tym stwierdził quorum.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok:
 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
 3. Odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie budżetu;
 4. Odczytanie opinii komisji stałych oraz ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów;
 5. Dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami;
 6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok.
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że do projektu porządku obrad nie ma uwag, ale w trakcie procedowania będzie zgłaszał ewentualne autopoprawki do projektów uchwał.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 8;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad przedstawiciela samorządu.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała m.in., że: „Zgodnie z art. 230 Ustawy o Finansach Publicznych, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący uchwala przed uchwałą budżetową, nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku oraz co najmniej trzech kolejnych lat, a w naszym przypadku jest to rok 2041 z uwagi na fakt, iż do tego momentu planowaliśmy zaciągnięcie obligacji komunalnych. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu, jak również wydatki na gwarancje i poręczenia. Powinna również obejmować dochody majątkowe,  w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki majątkowe, wyniku budżetu, nadwyżkę i sposób przeznaczenia tej nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu, potem długu oraz sposób jego sfinansowania, kwoty wydatków bieżących i majątkowych, stanowiące przedsięwzięcia do realizacji na dany rok, jest to u nas załącznik nr 2, i objaśnienia do przyjętych wartości - załącznik nr 3. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również upoważnienia dla burmistrza do zaciągania zobowiązań w przyjętych przedsięwzięciach, jak również z tytułu zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w kolejnych latach niezbędna jest do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i płatności wynikających poza dany rok budżetowy. Wartości przyjęte w WPF-ie i wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne co do wyniku przychodów, rozchodów i długów. Ponieważ uchwała o wieloletniej prognozie finansowej łączy się nierozerwalnie z uchwałą budżetową, te wszystkie uchwały, te obie uchwały, jak i autopoprawki później przygotowane procedowaliśmy i omawialiśmy szczegółowo na poszczególnych komisjach stałych rady, jak również wielokrotnie spotykaliśmy się na Komisji Budżetu i Finansów. (…)  Projekt został przygotowany na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych, Ustawy o Dochodach Jednostki Samorządu Terytorialnego i Ustawy o Samorządzie Gminnym. Jeżeli chodzi o planowane dochody, jest to kwota 145.466.500,15 zł, natomiast jeżeli chodzi o wydatki – 156.036.865,16 zł. (…) deficyt w wysokości 10.570.365,01 zł. Ten deficyt pokryjemy z obligacji w wysokości 7.500.000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 3.070.365,01 zł. (…). Ażeby zrównoważyć budżet, bo widzą Państwo, że rozchody plus wydatki to kwota 158.536.865 zł, a dochody tylko 145.466.500,15 zł, żeby zrównoważyć ten budżet musimy mieć przychody, wprowadzić do budżetu przychody w wysokości 13.070.365,01 zł. Na kwotę tych przychodów składa się przede wszystkim emisja obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.  przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - kwota 2.607.472,00 zł. są to środki, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszej wersji mieliśmy pokryć, te środki mieliśmy wprowadzić to budżetu, i tak było też w projekcie budżetu, mieliśmy wybudować budynek wielorodzinny. Ponieważ otworzyły się inne możliwości, będziemy mogli pozyskać do 80% środków zewnętrznych na budowę takiego budynku, w związku z tym te środki zaplanowaliśmy, ażeby pokryły wkład własny do inwestycji rewaloryzacji parku – 1.000.000,00 zł, nadbudowa biblioteki – 1.000.000,00 zł i system monitorowania – 607.472,00 zł. Wolne środki jako nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu emisji obligacji komunalnych i przychody wynikające z rozliczeń środków unijnych – 162.893,01 zł. (…) oczywiście rozchody w wysokości 2.500.000,00 zł. Jeżeli chodzi o art. 242, o którym często wspominam, planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe aniżeli dochody bieżące plus wolne środki, nadwyżka środków budżetowych, wtedy organ nie może uchwalić takiego budżetu. Jeżeli chodzi o nasze dochody bieżące – 120.343.925,86 zł, wydatki bieżące – 120.282.817,64 zł. (…) Jeżeli chodzi o emisje obligacji komunalnych 10.000.000,00 zł z tego 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji i wkłady własne do poszczególnych inwestycji, będzie to: termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej nr 4 – 800.000,00 zł. zakup taboru autobusowego – 2.200.000,00 zł, nadbudowa biblioteki – 500.000,00 zł., system monitorowania – 700.000,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego, dwa etapy – 1.800.000,00 zł., i nadbudowa stadionu – 1.500.000,00 zł. Widzą Państwo całkowity koszt na zadłużenia na koniec 2021 roku, w pierwszej wersji w projekcie uchwały przygotowanej w listopadzie była to kwota 48.750.000,00 zł., ale z uwagi na fakt, iż nasze dochody pozwoliły w 2020 roku na nieemitowanie obligacji, taką umowę podpisaliśmy w ostatnich dniach grudnia, ale dochody były na tyle duże, że mogliśmy spłacić te obligacje, w związku z tym nie emitowaliśmy 2.000.000,00 zł i również w tym roku zmniejszyliśmy kwotę emisji z 13.000.000,00 zł do 10.000.000,00 zł Tak jak powiedziałam, na koniec 2021 roku będziemy mieli kwotę zadłużenia w wysokości 43.750.000,00 zł. O tym już mówiłam, że uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa, muszą te dokumenty, ich wartości być zgodne. Zmiany  w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu, zmian wieloletniej prognozy finansowej dokonuje burmistrz, a w przypadkach zmian limitów wydatków wieloletnich i wydatków na przedsięwzięcia jest to w gestii rady gminy. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje rok budżetowy i trzy kolejne lata co najmniej - u nas jest to cztery lata, do 2025 roku, na ten okres przyjęte są limity wydatków wieloletnich, natomiast prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięte bądź planowane są do zaciągnięcia obligacje, czyli u nas 2041 rok”.

Następnie Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza przy wsparciu prezentacji multimedialnej przedstawiła planowane dochody i wydatki przewidziane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sandomierz na 2021 rok.

Ponadto Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zgodnie z przepisami gmina ma zabezpieczone środki na obligatoryjne rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 800.000,00 zł., i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 340.000,00 zł.  Dodała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z uwagami, które zostały uwzględnione w zaproponowanej autopoprawce Burmistrza Miasta Sandomierza. Izba opiniowała listopadowy projekt budżetu, gdzie były większe dochody, większe wydatki, jak również większe przychody o 3.000.000,00 zł.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 13;

„przeciw” – 5;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXIX/324/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021 – 2041.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok:

 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o odczytanie projektu chwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza odczytała projekt uchwały budżetowej Gminy Sandomierz na 2021 rok, jak niżej:

„Uchwała Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sandomierz na 2021 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9, litera c i d Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 145.466.500,15 zł., z tego: pkt. 1 dochody bieżące 120.343.925,86 zł., pkt. 2 dochody majątkowe 25.122.574,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 ust. 1 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 156.036.865,16 zł., z czego: pkt. 1 wydatki bieżące 120.282.817,64 zł., pkt. 2 wydatki majątkowe 35.754.047,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. Ust. 2 Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3. Ust. 3 Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3 ust.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.570.365,01 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: lit. a) obligacji, dla których zbywalność jest ograniczona, nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny w kwocie 7.500.000,00 zł., lit. b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  w odrębnych ustawach w kwocie 2.607.472,00 zł., oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 162.893,01 zł., lit. c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł.

§ 4 Ustala się: ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.070.365,01 zł., ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł., z tytułu wymienionych w załączniku nr 5.

§ 5 W budżecie tworzy się rezerwę: pkt. 1 ogólną w wysokości 800.000,00 zł., pkt. 2 celową w wysokości 340.000,00 zł., z przeznaczeniem na: lit. a) zarządzanie kryzysowe.

§ 6 ust. 1  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. Ust. 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7. Ust. 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7 ust. 1 Ustala się dochody w kwocie 4.820.000,00 zł., z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.820.000,00 zł., na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 roku o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1439). Ust. 2 Ustala się dochody w kwocie 625.000,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł. oraz wydatki w kwocie 790.106,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 roku o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.). Ust. 3 Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 ł., z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 0,00 zł., oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł., na sfinansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). Ust. 4 Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł., z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworców, w tym niewykorzystane dochody z lat poprzednich 0,00 zł., oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł., na zadania  z zakresu transportu publicznego zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o Publicznym Transporcie Zbiorowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1944 z późn. zm.

§ 8 Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie zbiorczo dla samorządowych zakładów budżetowych przychody 2.960.000,00 zł., i koszty 2.900.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9 ust. 1 Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, ust. 2 dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) Ust. 1) na sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł., w tym: pkt. a)z tytułu kredytów i pożyczek 6.000.000,00 zł., ust. 2 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 7.500.000,00 zł., w tym: pkt a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), w kwocie 7.500.000,00 zł., ust. 3 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł., w tym: pkt a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 11 Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: ust. 1 dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, ust. 2 dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, ust. 3 dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym wieloletnie, związane ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Finansach Publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych; ust. 4 dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu za wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, ust. 5 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, ust. 6 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, ust. 7 zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku”.

Na koniec Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała o autopoprawce Burmistrza Miasta Sandomierza do odczytanego projektu uchwały budżetowej. W załączniku nr 11 projektu uchwały pierwsza pozycja: „dotacja dla partnera Doradztwo Szkolenia Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wacław Kruk na realizację zadania w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza” jest kwota: 41.396,73 zł., winno być 62.398,03 zł. I w podsumowaniu zamiast kwoty 1.497.596,73 zł., winno być 1.519.138,03 zł.

 1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił Skarbnika o odczytanie opinii.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak niżej:

 „Uchwała nr 186/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2021 rok.

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

 1. Iwona Kudła - przewodnicząca,
 2. Monika Dębowska-Sołtyk - członek,
 3. Ewa Midura - członek.

Po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2020 roku projektu budżetu Miasta Sandomierza na 2021 rok na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2137) postanawia zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2021 rok. Uzasadnienie: Burmistrz Miasta spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2019 r., poz. 869 z późn. zm.) przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2021 rok wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały budżetowej zgodny jest z art. 211 ust. 5 i art. 212 Ustawy o Finansach Publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej w szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł, paragrafów. Wydatki budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków określonych w art. 236 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej Ustawy o Finansach Publicznych. Jednocześnie wskazać należy, iż z założeń przyjętych w projekcie uchwały budżetowej wynika, że gmina zaplanowała wyższe wydatki od planowanych dochodów na realizację z zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 616.842,00 zł., i w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85501, świadczenia wychowawcze o kwotę 84.600 zł. Zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o Dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1530), jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniające realizację tych zadań. W założeniach projektu budżetu spełniony został wymóg art. 242 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że zaplanowane zostały w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, wydatki na zadania własne obowiązkowe. Część wydatków będzie realizowana w postaci dotacji określonych w załącznikach do uchwały budżetowej. Gmina zaplanowała również wydatki finansowe ze środków unijnych, jednakże zaplanowane wydatki w dziale 900 rozdział 915 z czwartą cyfrą, nie odpowiada kwocie zaplanowanych dochodów z tą cyfrą. Planowane wydatki na 2021 rok, wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów budżetowych, w związku z czym w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowany jest budżet deficytowy w wysokości 13.218.677,37 zł. W projekcie wskazano źródła finansowania deficytu. W projekcie uchwały budżetowej w związku z planowanym deficytem  i koniecznością spłaty zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 13.000.000,00 zł., w tym kwota 10.500.000,00 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu i 2.500.000,00 zł., na rozchody oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 2.718.677,37 zł., i rozchody budżetu przeznaczone na wykup obligacji w wysokości 2.500.000,00 zł. Ustalone zostały limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W projekcie budżetu zaplanowana została rezerwa ogólna, zgodnie z artykułem 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, rezerwa na zarządzanie kryzysowe została prawidłowo określona według art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o Zarządzaniu Kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1856). W projekcie uchwały budżetowej określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono w całości na wydatki, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii. Planowane dochody z tytułu opłat określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1219) przeznaczono na wydatki na realizację zadań określonych w wyżej wymienionej ustawie, zaś dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano przeznaczyć na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jednakże zaplanowany wydatki są wyższe o 22.000,00 zł., od planowanych do uzyskania dochodów z tytułu wyżej wymienionej opłaty. Wskazać należy, iż stosownie do uregulowań wynikających z art. 6r Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.) system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej nie odniesiono się do przyczyny planowanych wyższych wydatków od planowanych do uzyskania dochodów. Zaplanowane zostały również dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, które przeznaczone zostaną na wydatki na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stosownie do uregulowań wynikających z Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o Publicznym Transporcie Zbiorowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1944). Upoważnienia zawarte w projekcie uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi upoważnień, jakich może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale budżetowej, określony w § 13 projektu uchwały budżetowej, tryb ogłaszania uchwały budżetowej jest zgodny z art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o Ogłaszaniu Aktów Normatywnych i Niektórych Innych Aktów Prawnych. Stosownie do art. 229 Ustawy o Finansach Publicznych wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok. Reasumując: powyższe skład orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie: na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: p. mgr Iwona Kudła”.

Następnie Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza dodała, że: “jeżeli chodzi o wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyliśmy tę kwotę, jest zabezpieczona w takiej samej wysokości, dochody jak i wydatki. Ta pomyłka w rozdziale 915, dotycząca ostatniej cyfry 7 i 9, jeżeli chodzi o oświetlenie została oczywiście poprawiona, natomiast jeżeli chodzi o dotacje, które otrzymujemy na zadania zlecone, niestety tej kwoty nie możemy poprawić z uwagi na fakt, iż wydatki zaplanowaliśmy na poziomie prawie 900.000,00 zł., natomiast otrzymujemy kwotę do budżetu tylko 300.000,00 zł. Zważywszy na to, że tymi zadaniami, zadaniami zleconymi zajmuje się dziewięć albo dziesięć osób w urzędzie, nawet najniższa krajowa, która zwiększyła się na 2.800,00 zł., plus pochodne, nie zabezpieczyłaby tej kwoty, kwota 300.000,00 zł., byłaby niestety za mała jeżeli chodzi o tę dotację”.

 1. Odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie budżetu;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o odczytanie nieuwzględnionych wniosków w projekcie budżetu miasta na 2021 rok.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza odczytała wnioski nieuwzględnione w projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2021 rok, jak niżej:

Lp.

Wnioskodawca

Temat wniosku

 1.  

P. Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Dofinansowanie działalności chóru katedralnego.

 1.  

P. Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Kwitnące łąki na trawnikach w Sandomierzu.

 1.  

P. Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Wykonanie oświetlenia między blokami ul. Koseły 16, 18, 20.

 

 1.  

P. Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Armii krajowej, Koseły, Staromiejskiej oraz Kazimierza Wielkiego.

 1.  

P. Agnieszka Frańczak-Szczepanek

P. Robert Kurosz

P. Kazimiera Bednarska

Dodatkowe zajęcia dla dzieci z rozwijania zainteresowań uczniów w szkołach podstawowych.

 

 1.  

P. Kazimiera Bednarska

Poprawa nawierzchni i budowa chodników na ul. Nowej.

 1.  

P. Kazimiera Bednarska

Przedłużenie ul. Jaśminowej do działek znajdujących się na końcu ul. Okrzei oraz wykonanie oświetlenia.

 1.  

P. Kazimiera Bednarska

Modernizacja „dróżki” chodnika łączącego ul. Pallotyńską z ul. Krukowską na wysokości szeregówek między domem 43 a terenem bloków mieszkalnych.

 1.  

P. Kazimiera Bednarska

Budowa Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

 1.  

P. Kazimiera Bednarska  + mieszkańcy ul. Jaśminowej

Remont drogi gminnej nr 374038T – ul. Jaśminowa od km 0+000 do km 0+430.

 

 1.  

P. Kazimiera Bednarska  +  mieszkańcy  ul. Jaśminowej

Oświetlenie ul. Jaśminowej.

 

 1.  

P. Mariola Stępień

Remont nawierzchni drogi od ul. Przedmieście Zawichojskie poprzez ul. Zamiejską wraz z bardzo wąskim wzniesieniem - przejazdem przy ul. Przedmieście Zawichojskie.

 1.  

P. Mariola Stępień

Wykonanie oświetlenia i nawierzchni drogi ul. Długa Boczna.

 1.  

P. Mariola Stępień

Wykonanie dokumentacji oraz montaż oświetlenia ul. Mściowska.

 1.  

P. Mariola Stępień

Wykonanie odcinka drogi ul. Mickiewicza boczna.

 1.  

P. Jacek Dybus

Utwardzenie drogi ul. Klonowej bocznej.

 1.  

P. Jacek Dybus

Doprowadzenie do normalności funkcjonowanie dworca autobusowego.

 1.  

P. Jacek Dybus

Przebudowa ulicy Różanej.

 1.  

P. Jacek Dybus

Budowa wiaty śmietnikowej dla bloków Mickiewicza 27, 29, 31 oraz Słowackiego 16, 20,18, 22.

 1.  

P. Jacek Dybus

Likwidacja osłonowych barier mostu na sandomierskiej Wiśle.

 1.  

P. Jacek Dybus

Remont dywanika asfaltowego ul. Harcerskiej i Batalionów Chłopskich.

 1.  

P. Jacek Dybus

Zamontowanie ławeczek przy chodnikach na ulicach gdzie brak komunikacji miejskiej .

 1.  

P. Jacek Dybus

Oświetlenie ul. Jabłoniowej.

 1.  

P. Jacek Dybus

Budowa rond, dokumentacja + wykonanie:
1. ul. Mickiewicza - 11 Listopada – Koseły,
2. ul. Wojska Polskiego – Cegielniana - 11 Listopada,
3. ul. Staromiejska – Rokitek - Armii Krajowej – Koseły,
4. ul. Mickiewicza – Kwiatkowskiego.

 1.  

P. Jacek Dybus

Budowa ronda ul. Mickiewicza – Armii Krajowej – Wiejska – Mickiewicza.

 1.  

P. Jacek Dybus

P. Andrzej Bolewski

Wykonanie dwu wierceń w celu badania złoży i składu minerałów zdrowotnych wód.

 1.  

P. Jacek Dybu  P. Andrzej Bolewski

Inicjatywa dla Sandomierza PROXIMUS

Bulwar nad Wisłą – sandomierski trakt Wiślany. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej.

 

 1.  

P. Jacek Dybus P. Andrzej Bolewski

Inicjatywa dla Sandomierza PROXIMUS

Park Piszczele – perspektywa zagospodarowania w kierunku ośrodka prozdrowotnego – dokumentacja, charakterystyka oraz koncepcja.

 

 1.  

P. Andrzej Bolewski

Remont nawierzchni ul. Baczyńskiego (rejon Orlika) wraz z wykonaniem odwodnienia.

 1.  

P. Andrzej Bolewski

Zagospodarowanie tzw. Gęsiej Wólki o charakterze prozdrowotnym – wykonanie odwiertów w celu zbadania złoży, składu minerałów zdrowotnych wód.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Utworzenie nowych połączeń autobusowych(linii) do Koćmierzowa, ul. Powiśle, ul. Krakowska.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Ochrona i zabezpieczenie pomników przyrody (ekspertyzy dendrologiczne, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych).

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Dofinansowanie budowy placu zabaw na ul. Baczyńskiego wraz z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego za 2020.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Sandomierza.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Wykonanie oczyszczenia i odmulenia stawu (zbiornik przeciwpowodziowy) w Koćmierzowie.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na łączniku pomiędzy ul. Wałową a Sielecką.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Naprawa i modernizacja nawierzchni na ul. Księcia Henryka Sandomierskiego i II Pułku Piechoty Legionów.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie cmentarza komunalnego.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla Huta na działce nr 1572/53.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zaleśnej.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Wykonanie odwodnienia ul. Marynarskiej w najwyżej położonej części ulicy (skrzyżowanie z ul. Kotwiczną).

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Budowa chodnika na ul. Flisaków (od przystanku do skrzyżowania z ul. Powiśle) oraz przełożenie starej części chodnika od SP nr 3 do skrzyżowania z ul. Powiśle.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamiejskiej wzdłuż ogrodzenia cmentarza  w kierunku krematorium.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Zorganizowanie cyklu pikników rodzinnych w różnych częściach miasta.

 1.  

P. Piotr Chojnacki

Dostosowanie, urealnienie i zmiana MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) terenu pomiędzy ulicami Lwowską, Trześniowską i Holowniczą oraz rzeką Trześniówką.

 1.  

P. Tomasz Malinowski

Ochrona sandomierskich pomników przyrody.

 1.  

P. Tomasz Malinowski

Utworzenie połączeń autobusowych w rejonie ulicy Krakowskiej.

 1.  

P. Tomasz Malinowski

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Krakowskiej.

 1.  

P. Tomasz Malinowski

Remont nawierzchni wraz z wymianą krawężników.

 1.  

P. Tomasz Malinowski

Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Salve Regina.

 1.  

P. Tomasz Malinowski

Budowa pętli autobusowej oraz parkingu dla samochodów osobowych u zbiegu ul. Krakowskiej oraz skrętu na Koćmierzów.

 1.  

P. Tomasz Malinowski

Remont ul. Księcia Henryka Sandomierskiego.

 1.  

P. Mariusz Prezgot

Montaż progów zwalniających na osiedlowej ulicy Żółkiewskiego 7.

 1.  

P. Mariusz Prezgot

Budowa drogi gminnej – ul. Norwida ( połączenie ul. Mickiewicza z ul. Frankowskiego).

 1.  

P. Mariusz Prezgot

Budowa zbiornika retencyjnego na terenie tzw. „Gęsiej wólki” wraz z infrastrukturą – łowisko komercyjne dla wędkarzy, kąpielisko, plaża.

 1.  

P. Mariusz Prezgot

Organizowanie wędkarstwa jako sportu, rekreacji oraz propagowanie wędkarstwa jako rodzaj czynnego wypoczynku nad wodą.

 1.  

P. Marek Strugała

Wykonanie barierki zabezpieczającej oraz montaż na mostku znajdującym się u zbiegu ulic Błonie i Działkowców.

 1.  

P. Marek Strugała

Wykonanie umocowania skarp i dna rowu płytami żelbetowymi ażurowymi typu meba przy ulicy Przedmieście Zawichojskie.

 1.  

P. Marek Strugała + podpisy mieszkańców

Oświetlenie ul. Działkowców - wykonanie projektu.

 

 1.  

P. Robert Kurosz

Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mokoszyn.

 1.  

P. Robert Kurosz

Wymiana piasku w piaskownicach miejskich na piasek kwarcowy.

 1.  

P. Robert Kurosz

Ułożenie kostki brukowej między budynkami garaży Szkoły Podstawowej nr 1, około 300 m2.

 1.  

P. Robert Kurosz

Budowa zadaszenia orlika przy SP nr 1.

 1.  

P. Andrzej Marek Lebida

Wymiana krawężników od ul. Rokitek do ul. Koseły, wykonanie wjazdów do posesji, położenie asfaltu, nawierzchni bitumicznej oraz podniesienie zapadnięć ul. Staromiejskiej.

 1.  

P. Andrzej Marek Lebida

Wykonanie alejek z kostki granitowej na terenie miasta Sandomierza na zabytkowym cmentarzu świętopawelskim przy ulicy Staromiejskiej.

 1.  

P. Andrzej Marek Lebida

Przebudowa ul. Piszczele, wymiana instalacji podziemnych, nawierzchni chodnika, oświetlenie według opracowanej dokumentacji projektowej.

 1.  

P. Andrzej Marek Lebida

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Piszczele do ul. Tatarskiej według opracowanej dokumentacji projektowej znajdującej się w zasobach Urzędu Miasta.

 1.  

P. Janusz Poński

Stworzenie kompleksowego systemu oznakowania dojazdów do parkingów miejskich oraz wykonanie nowych tablic tzw. witaczy na drogach wjazdowych do Sandomierza.

 1.  

P. Janusz Poński

Budowa kompleksu treningowego dla potrzeb szkolenia w zakresie piłki nożnej.

 1.  

P. Jerzy Żyła

Budowa placu zabaw na osiedlu Kruków.

 1.  

P. Jerzy Żyła

Budowa bieżni wraz z piaskownicą do skoku w dal przy SP nr 1.

 1.  

P. Jerzy Żyła

Remont ul. Puławiaków wraz z chodnikami.

 1.  

P. Jerzy Żyła

Rozbudowa ronda ul. 11 Listopada – Wojska Polskiego.

 1.  

P. Jerzy Żyła

Budowa kanalizacji  na ul. Księcia H. Sandomierskiego.

 1.  

P. Jerzy Żyła

Budowa kanalizacji ul. Burka.

 1.  

P. Jerzy Żyła

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Puławiaków obok DPS.

 1.  

P. Jerzy Żyła

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kruczej.

 1.  

P. Marcin Świerkula

Budowa placu zabaw z wyposażeniem przy ul. K. K. Baczyńskiego.

 1.  

P. Marcin Świerkula

Remont budynku siłowni przy ul. Portowej.

 1.  

P. Marcin Świerkula

Wykonanie chodnika na ul. Żaglowej w Sandomierzu.

 1.  

P. Renata Kraska

Budowa progów zwalniających na ul. Staromiejskiej.

 1.  

P. Marek Chruściel

Przedłużenie trasy linii autobusowej ul. Powiśle.

 1.  

P. Marek Chruściel

Pogłębienie starego portu (częściowe).

 1.  

P. Marek Chruściel

Remont budynku siłowni przy ul. Portowej 24.

 1.  

P. Wojciech Czerwiec

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Stara Prochownia.

 1.  

P. Wojciech Czerwiec

Remont ul. Różanej, remont ul. Wojska Polskiego.

 1.  

P. Wojciech Czerwiec

 

Projekt budowy drogi (boczna Westerplatte), wytyczenie, wykorytowanie, utwardzenie.

 1.  

P. Ewa Gracz

Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Obrońców Westerplatte.

 1.  

P. Ewa Gracz

 

Dokończenie budowy chodnika dla pieszych  (ok. 20 m) na ul. Westerplatte obok przychodni medycznej.

 1.  

P. Ewa Gracz

Budowa parkingu wzdłuż ul. Koseły – Pl. 3 Maja.

 1.  

P. Ewa Gracz

G8

Prace remontowe na Miejskim Stadionie Sportowym (modernizacja bieżni itp.)

 1.  

P. Krzysztof Szatan

 

Przebudowa ul. Mokoszyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do internatu – poszerzenie ulicy.

 1.  

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Budowa drogi pomiędzy ul. Mickiewicza (Centrum Chińskie) a ul. Frankowskiego (nowy budynek laboratorium).

 

 1.  

Radni Miasta – Komisja Praworządności

Wykonanie odwodnienia na skrzyżowaniu ulic Marynarskiej i Kotwicznej w Sandomierzu.

 1.  

mieszkańcy

Oświetlenie ul. Apolinarego Knothego.

 

 1.  

mieszkańcy

Oświetlenie ul. Pogodnej.

 

 1.  

mieszkańcy

Oświetlenie ul. Mściowskiej.

 1.  

mieszkańcy

Wykonanie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Salve Regina – koszt realizacji (3 ciągi - od Krętej do Podgórza „bez samego Podgórza”).

 1.  

mieszkańcy

Wykonanie parkingu przy bloku – ul. Słowackiego 15.

 

 1.  

mieszkańcy

Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Schinzla.

 

 1.  

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

Zakup sprzętu medycznego  - stół operacyjny i dwie lampy operacyjne.

 1.  

mieszkańcy

Dokończenie budowy ulicy Panoramicznej.

 1.  

mieszkańcy

Budowa chodnika w ulicy Powiśle od Dębiny w kierunku Zalesia Gorzyckiego do domów przy pompowni wód do rzeki Trześniówki.

 1.  

mieszkańcy

Budowa zbiornika retencyjnego – sztucznego jeziora.

 1.  

mieszkańcy

Nowa sprzyjająca mieszkańcom i ew. turystom koncepcja i projekt  Zielonego Bulwaru i terenu dawnego MOW jako zadanie przepracowane na Komisji Rozwoju i Promocji.

 1.  

mieszkańcy

Ogólnopolski turniej kulturystyki i fitness.

 

 1.  

mieszkańcy

Wykonanie wydawnictwa naukowego o Sandomierzu – Sandomierskie żywoty średniowiecznych władców Polski.

 1.  

mieszkańcy

Ruchome Muzeum Fotografii Miasta Sandomierza.

 1.  

mieszkańcy

Oświetlenie ul. Podgórze.

 1.  

mieszkańcy

Przebudowa ul. Zaleśnej (poszerzenie).

 1.  

mieszkańcy

Odwodnienie ul. Kruczej i terenu przyległego do ul. Zawichojskiej.

 1.  

mieszkańcy

Poszerzenie parkingu przy ul. Ogrodowej 10 od strony „Piszczeli”.

 

 1.  

mieszkańcy

Budowa parkingu przy bloku ul. Mickiewicza 35.

 

 1.  

mieszkańcy

Budowa chodnika od szczytu budynku Schinzla 3 w kierunku Schinzla 11 oraz montaż progu zwalniającego pomiędzy I i II klatką bloku.

 1.  

Biuro Wystaw Artystycznych

Dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w 2021 roku.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego  w Sandomierzu

Cykl konferencji związanych z 100 rocznicą powstania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Zakup nowego, wielofunkcyjnego samochodu do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Zapewnienie wkładów własnych do projektów zewnętrznych.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Uroczystość 100-lecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Konserwacja zabytków przechowywanych w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Fragment zwoju Tory, dokument AK, statut Cechu Krawców z czasów Zygmunta III Wazy oraz 10 przedmiotów metalowych z działu archeologii są w złym stanie i wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Zakup wyposażenia do właściwego przechowywania zbiorów – nawilżacze i osuszacze powietrza oraz klimatyzatory.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Cykl koncertów fortepianowych związanych z 100 rocznicą powstania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Wystawa wraz z publikacją dotycząca Stanisława Szwarc-Bronikowskiego.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Wystawa okolicznościowa na 100 rocznicę powstania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Przygotowania siedziby wraz z otwarciem nowej, literackiej wystawy stałej w Oddziale Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przy ul. Katedralnej 5 w Sandomierzu.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Najnowsze nabytki Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – wystawa. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu od dwóch lat prezentuje najnowsze zbiory, pozyskane do kolekcji.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Cykl warsztatów związanych z 100 rocznicą powstania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Remont drewnianych schodów do Baszty Kurzej Nogi w Zamku.

 

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu muru oporowego wzdłuż ul. Zamkowej.

 

 1.  

Dr Dominik Kacper Płaza Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Wymiana oświetlenia wschodniej, północnej i zachodniej fasady Zamku.

 

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Ławeczki pisarzy Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Patkowskiego.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Instalacja altany z podłogą do tańca.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Środki na organizację Święta Gór Pieprzowych.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Środki na organizację Dookoła Wody Festiwal.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Środki na organizację projektu „Scena dla artystów na Rynku Starego Miasta” – maj-październik.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Zorganizowanie rejsu drewnianymi łodziami z Sandomierza do Gdańska - 450 lat Zgody Sandomierskiej.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Pamiątkowy mural na okoliczność 450-lecia Zgody Sandomierskiej.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Publikacja naukowa o Aleksandrze Patkowskim.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Działania promocyjne na portalu sandomierskie.travel.

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Wizyta studyjna dziennikarzy i blogerów (2 wizyty po 10 osób).

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej

Film promocyjny o Ziemi Sandomierskiej - królestwo zmysłów z dużym udziałem Sandomierza.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Modernizacja Cmentarza Komunalnego przy ul. Lubelskiej.

 1.  

Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Piaski w Sandomierzu.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej w Sandomierzu.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Rewitalizacja zbiorników na wodę pitną zlokalizowanych na terenie hydroforni miejskiej w Sandomierzu - etap I obejmujący remont zbiornika nr 1.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatkowskiego od stacji paliw do ul. Burka oraz w ul. Burka w Sandomierzu.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatkowskiego (od istniejącej sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Sucharzowskiej do granic miasta).

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  w Sandomierzu Sp. z o.o.

Zakup zamiatarki chodnikowej.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  w Sandomierzu Sp. z o.o.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja.

 

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Poniatowskiego 4 – remont kominów, wymiana pokrycia dachowego z dachówki wraz z obróbkami blacharskimi, ocieplenie stropu strychu, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana drzwi zewnętrznych do budynku od podwórza i lokalu użytkowego, renowacja elewacji – malowanie.

 

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 2 – wymiana pokrycia dachowego z dachówki, ocieplenie stropu strychów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, dokończenie wymiany stolarki zewnętrznej, naprawa tynków gzymsowych, renowacja elewacji.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 4 – naprawa kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, ocieplenie stropu strychu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, dokończenie wymiany stolarki zewnętrznej, malowanie elewacji.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 18 - wymiana pokrycia dachowego z dachówki, ocieplenie stropu strychu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa kominów dokończenie wymiany stolarki, malowanie elewacji.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 23 - wymiana pokrycia dachowego z dachówki, ocieplenie stropu strychu, przebudowa kominów ponad dachem, częściowa wymiana łat dachowych, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych, dokończenie wymiany stolarki, renowacja - malowanie elewacji.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 24/25/26- remont kominów, wymiana pokrycia dachowego z dachówki, ocieplenie stropu strychu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, dokończenie wymiany stolarki, renowacja elewacji.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Opatowska 2a - wymiana pokrycia dachowego z dachówki, ocieplenie stropu strychów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, dokończenie wymiany stolarki zewnętrznej, malowanie elewacji.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Opatowska 15 - naprawa kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, ocieplenie stropu strychu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, dokończenie wymiany stolarki zewnętrznej.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Sokolnickiego 1- remont kominów, wymiana pokrycia dachowego z dachówki , ocieplenie stropu strychu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, dokończenie wymiany stolarki zewnętrznej, renowacja elewacji.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny przy ul. Puławiaków 3 - wykonanie konstrukcji okapu przy ścianach szczytowych wraz z obróbkami blacharskimi , uzupełnienie i przecierka tynków zewnętrznych elewacji wraz z malowaniem, remont kominów, konserwacja - malowanie pokrycia dachowego z blachy.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Wymiana chodników na terenie Gminy Sandomierz w obrębie budynków „Starego i Nowego Miasta” od ul. Rynek 23 do ul. Rynek 26 wraz ze schodami do budynku przy ul. Rynek 24/26 od strony wschodniej; przy ul. Rynek 6 od strony zachodniej; przy ul. Żydowskiej 8 od strony południowej, północnej, zachodniej wraz ze schodami i murem oporowym do wejścia do budynku; przy. ul. Długosza 4 od strony północnej; przy ul. Opatowskiej 11 od strony zachodniej; naprawa schodów przy bud. Rynek 15 od zjazdu z ul. Sokolnickiego do budynku ul. Długosza 2; naprawa schodów przy ul. Mickiewicza 19 od strony południowej.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Remonty nawierzchni dróg osiedlowych i placów: wymiana nawierzchni drogi z trylinki przy bloku Mickiewicza 11, wymiana nawierzchni placu Słowackiego 13-15, wymiana nawierzchni drogi i placu Kościuszki 1; wymiana nawierzchni placu pomiędzy budynkami ul. Koseły 4,6,10 za sklepem „BEATA”; remont – przebudowa wjazdu gruntowo- żwirowego na posesji ul. Puławiaków 3.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Wykonanie parkingu na terenie Gminy Sandomierz przed budynkiem ul. Ogrodowa 4.

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Wykonanie oświetlenia terenów  przy budynkach ul. Mickiewicza 17 i 21.

 

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Wykonanie wiat śmietnikowych w rejonie budynków przy ul. Koseły 3 i ul. Mickiewicza 27.

 

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Zamontowanie progów zwalniających na działce nr 934/60 w rejonie budynku przy ul. Schinzla 3.

 

 1.  

Starosta Sandomierski

 

Utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Technicznych w Sandomierzu.

 
 1. Odczytanie opinii komisji stałych oraz ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych rady.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że opinia komisji jest pozytywna.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja opiniowała w działach 400: wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, w dziale 600: transport i łączność, w dziale 700: gospodarka mieszkaniowa, 710, rozdział 71035: cmentarze - to jest jako działalność usługowa i dział 900: gospodarka komunalna i ochrona środowiska. We wszystkich tych działach opinia komisji jest pozytywna.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej i Ochrony Zdrowia powiedziała, że komisja opiniowała w działach: 850: ochrona zdrowia, dział 852: pomoc społeczna i dział 855: rodzina. We wszystkich tych działach opinia komisji jest pozytywna.

Radna Ewa Gracz wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu powiedziała, że komisja opiniowała projekt budżetu w działach: 758: rozliczenia różne, 801: oświata i wychowanie, dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza, dział 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dział 926: kultura fizyczna. Komisja powyższy projekt uchwały budżetowej zaopiniowała pozytywnie.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja opiniowała projekt uchwały budżetowej w działach 010: Rolnictwo, 700: gospodarka mieszkaniowa, 710: działalność usługowa. We wszystkich tych działach zaopiniowała projekt uchwały budżetowej pozytywnie.

Radna Ewa Gracz przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej powiedziała, że komisja opiniowała projekt uchwały budżetowej w działach: 400: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz w dziale 700: gospodarka mieszkaniowa. We wszystkich tych działach zaopiniowała projekt uchwały budżetowej pozytywnie.

Radny Janusz Poński przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji powiedział, że na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 roku komisja zaopiniowała budżet w sposób następujący: w dziale 630: turystyka przy czterech głosach wstrzymujących się, jednym przeciwnym opinia negatywna i w dziale 750, rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego - pięć głosów wstrzymujących się, w tym dziale komisja nie zaopiniowała budżetu.

Następnie radny dodał, że w dziale turystyka od kilku lat jedynym dochodem jest kwota 1.500.000,00 zł., z tytułu ewentualnych odszkodowań z prowadzonych rozpraw sądowych. Stwierdził, że komisja wielokrotnie wnioskowała, by dochody z turystyki zasilały bezpośrednio budżet gminy a nie Sandomierskie Centrum Kultury. Z kolei dział promocja jednostki samorządu terytorialnego został radykalnie zmniejszony budżet na promocję, prawie o 60%, co w kontekście przyjętego dokumentu dot. promocji marki Sandomierza jest posunięciem zbyt radykalnym.

Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała ostateczną opinię komisji, jak niżej:

„Przedmiotowy projekt budżetu zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poszczególne komisje stałe Rady Miasta, które zajmowały się analizą projektu budżetu z zakresu swojego działania, zadaniem Komisji Budżetu i Finansów było zebranie powyższych opinii oraz dokonanie szczegółowej analizy poszczególnych obszarów budżetu. Komisja Budżetu i Finansów kilkakrotnie na swoich posiedzeniach zajmowała się projektem budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok. Przeanalizowano wszystkie dochody i wydatki budżetowe. Ponadto komisja skupiła się na szczegółowej analizie budżetu Urzędu Miasta w działach: 720, 750, 751, 756, 757 i 758. Z uwagi na fakt, że ten zakres nie był analizowany przez żadną z pozostałych komisji Rady Miasta Sandomierza. Komisja zapoznała się również bardzo wnikliwie z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta na 2021 rok, w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2021 rok, w sprawie opinii wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sandomierza na lata 2021-2043. Komisja poddała również starannej analizie autopoprawkę burmistrza, będącą pełną wypadkową wniosków zgłoszonych przez komisje Rady Miasta do projektu budżetu na 2021 rok, sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zmiany, które były konieczne do wprowadzenia z uwagi na fakt, iż budżet nie został uchwalony do końca 2020 roku. Analizując i oceniając projekt budżetu na 2021 rok należy zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych elementów:

1) poziom szeregów dochodów ustalony został z konieczności szacunkowo na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Skarbowego oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów oraz decyzję Wojewody Świętokrzyskiego. Podstawą do ustalania dochodu było także przewidywane wykonanie planów dochodu na 2020 rok. Plan dochodów ogółem na 2021 rok wynosi 145.466.500,15 zł.

2) oceniając wydatki budżetowe na 2021 rok stwierdzić należy, że zabezpieczone zostały środki na wykonanie zadań własnych gminy w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, transport lokalny, drogi publiczne, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna, bieżąca działalność Urzędu Miasta, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Z uwagi na fakt, iż gmina realizuje zadania w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, a wkład własny gmina jest zobowiązana zabezpieczyć w budżecie, wiele zadań inwestycyjnych, przedstawionych we wnioskach do budżetu, złożonych przez Państwa radnych  i mieszkańców Sandomierza nie może być zrealizowanych, nie zostały one bowiem ujęte ani w budżecie ani w obecnie przedstawionej autopoprawce do projektu budżetu. Wydatki budżetu w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 156.036.865,16 zł.

3) deficyt budżetu w wysokości 10.570.365,01 zł., będzie pokryty przychodami z obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł., z przychodami z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu czy też wynikających z rozliczenia środków zewnętrznych w wysokości 3.07.365,01 zł.

4) rozchody na 2021 rok z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych zaplanowano w kwocie 2.500.000,00 zł., które zostaną pokryte przychodami w wysokości 2.500.000,00 zł., pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że budżet Miasta Sandomierza został skonstruowany w sposób prawidłowy. Projekt zabiera wszystkie niezbędne wymagane prawem elementy. Jego konstrukcja, tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym jest poprawna, niemniej jednak na podkreślenie zasługuje fakt, iż w zaprojektowanym budżecie na 2021 rok będą realizowane tylko i wyłącznie obligatoryjne zadania nałożone na gminę przepisami oraz zadania, których realizacja jest wymuszona przez umowy wieloletnie, zawarte z Urzędem Marszałkowskim, do których możemy zaliczyć: termomodernizację, zakup taboru autobusowego, rewitalizację Sandomierza czy modernizację oświetlenia publicznego. Przedmiotowe zadania będą realizowane w większości, jeżeli chodzi o wkład własny, z emisji obligacji komunalnych. Realizacja wyżej wymienionych zadań i spadek dochodów powodują, iż z roku na rok zaciągamy coraz większe zobowiązania. Na koniec 2021 roku dług gminy będzie wynosił 43.750.000,00 zł., a w latach następnych będziemy zmuszeni do zaciągania nowych zobowiązań. W związku z powyższym koniecznym staje się przeanalizowanie przyszłych dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać z posiadanego majątku, jak również przeanalizowanie planowanych nowych inwestycji w latach przyszłych dla naszego miasta, by znaleźć nowe źródła ich finansowania oraz by generowały one dochody, a nie dodatkowe wydatki bieżące, związane z ich późniejszym utrzymaniem. Komisja ocenia projekt budżetu pozytywnie jako realny i zasadny do wykonania. Po uwzględnieniu poprawek zawartych w protokole Komisji Budżetu i Finansów rekomendujemy projekt przedłożony w kształcie i wnioskujemy o jego przyjęcie. Dziękuję członkom Komisji za bardzo duże zaangażowanie w pracę nad budżetem miasta na 2021 rok, dziękuję Pani Skarbnik, która wyczerpująco przedstawiła nam, członkom Komisji projekt budżetu”.

 1. Dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Burmistrza Miasta Sandomierza.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza wyraził podziękowanie pracownikom urzędu zwłaszcza Pani Skarbnik oraz wszystkim radnym za pracę nad tym trudnym, ale bardzo ważnym dokumentem jakim jest budżet miasta na 2021 rok oraz nad przyszłością Sandomierza. Dodał, że projekt budżetu tworzony był w okresie niepewności związanej z trwającą pandemią koronawirusa. Burmistrz dodał, że budżet gminy jest swoistym planem, koncepcją, pomysłem gotowym do realizacji.

Następnie włodarz miasta podkreślił, że wnioskowane przez radnych działania nie znalazły się w projekcie budżetu co nie oznacza, że nie będą one nigdy realizowane, jako przykład burmistrz podał budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej. Dodał, że ta inwestycja będzie realizowana razem z powiatem. Burmistrz Miasta powiedział, że tegoroczny budżet jest bardzo trudny z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na 10-milionowy deficyt, co wymaga zwiększenia zadłużenia miasta a po drugie trwająca pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia i czas niepewności co do przyszłości gospodarki zwłaszcza branży turystycznej i gastronomicznej. Niemniej jednak burmistrz wyraził nadzieję na realizacje wszystkich zamierzeń, które niesie za sobą tegoroczny budżet. Dodał, że z optymizmem patrzy w przyszłość. Podkreślił, że projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto dodał, że: „Faktycznie jest tak w budżecie, w finansach, że żeby zwiększyć gdzieś wydatki to albo musimy zwiększyć dochody albo po prostu poszukać oszczędności. To się dzieje na co dzień. Może i zbyt niski poziom dofinansowania, jeżeli chodzi o promocję miasta, jednak mówię, jak większość z wydziałów, większość z referatów, te oszczędności musiały dotknąć również i promocję, natomiast będziemy, myślę, w trakcie roku szukać takich możliwości, żeby te niedobory uzupełnić i oczywiście promować miasto pod kątem turystycznym”.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że: „Budżet miasta musi trafnie wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkańców artykułowane w trakcie ciągłego dialogu obywatelskiego”. Dodał, że są to słowa zaczerpnięte z deklaracji programowej Stowarzyszenia „Inicjatywa Dla Sandomierza”. Następnie radny Andrzej Bolewski odczytał stanowisko dot. projektu budżetu miasta na 2021 rok Koła Radnych „Inicjatywa Dla Sandomierza”, jak niżej:

„Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Państwo radni, przedstawiam stanowisko Koła Radnych Rady Miasta Sandomierza „Inicjatywa Dla Sandomierza” w sprawie projektu budżetu miasta Sandomierza na rok 2021. Po wnikliwej analizie przedłożonego nam projektu budżetu miasta na 2021 rok mamy mieszane odczucia. Z jednej strony cieszy, że z roku na rok budżet Sandomierza jest coraz większy, cieszy rekordowy poziom wydatków majątkowych na kwotę prawie 36.000.000,00 zł., ale z drugiej strony nie można przejść obojętnie nad drastycznym wzrostem zadłużenia. W tym roku budżetowym poziom zadłużenia wzrośnie o kolejne 7 500 000 złotych, łącznie w roku 2021 miasto zadłużone zostanie na kwotę 43.750.000,00 zł. Zobowiązania, które zostały zaciągnięte w poprzednich kadencjach, zostaną spłacone obligacjami na kwotę 2.500.000,00 zł., czyli po prostu kolejnym kredytem. Czy Państwo radni, czy ktokolwiek bierze kredyt, aby spłacić ten poprzedni? Projekt budżetu na 2021 rok zakłada dochody budżetu na kwotę prawie 145.500.000,00 zł. Pozwalamy sobie zauważyć, że w roku 2019 plan dochodów ustalony na kwotę 132.660.000,00 zł., został zrealizowany na kwotę 118.068.000,00 zł., to jest w 89%. Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku wykonanie planu dochodów wynosiło 95.817.000,00 zł., stąd pytanie: na podstawie jakich danych zakłada się tak radykalnie optymistyczne dochody, w dobie kryzysu epidemiologicznego, w dobie nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, w czasach, w których jedna z głównych gałęzi sandomierskiej gospodarki, to jest turystyka, stoi zamknięta na cztery spusty i oczekuje pomocy i wsparcia w rok po tym, jak spadły nam dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem stawki podatkowej i zwolnieniem osób do dwudziestego szóstego roku życia z podatku zakłada się taki wzrost dochodów? W roku 2019, w roku dobrym dla sandomierskiej gospodarki, roku bez pandemii, dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od rolnego, od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynosiły 15.136.000,00 zł. W roku 2021 zakłada się wzrost do kwoty prawie 16.400.000,00 zł. Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2019 roku osiągnięta została kwota 10.875.000,00 zł., w roku 2021 zakłada się wzrost do kwoty prawie 12.000.000,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 wynosił 24.790.000,00 zł., natomiast od osób prawnych 1.841.000,00 zł. Na jakiej podstawie zakłada się, że w roku 2021 będą te kwoty odpowiednio ponad 25.000.000,00 zł., i ponad 2.300.000,00 zł.? W projekcie zakłada się między innymi kwotę 1.450.000,00 zł., z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości i działek przy ulicy POW, Krukowskiej, Błonie, Piaski, Zarzekowice, lokali mieszkalnych. Szanowni Państwo, część z tych nieruchomości typuje się do sprzedaży co roku. Od kilku lat mimo obniżenia ich ceny wywoławczej nie znajdują nabywcy. Jakież to okoliczności zajdą w roku 2021, że sytuacja zmieni się o 180 stopni? Czy nie jest to zabieg mający na celu zbilansowanie budżetu? Jakie działania zamierza się podjąć, żeby wyegzekwować zaległości z tytułu czynszu za najem lokali na kwotę ponad 2.000.000,00 zł.? O jakich dochodach mówimy z tytułu na przykład ogródków gastronomicznych, jak nie wiadomo jeszcze czy i kiedy będą otwarte restauracje? Zakłada się zwiększenie liczby parkingów na gruntach stanowiących własność gminy. Proszę wskazać w budżecie środki zabezpieczone na ich budowę. Proszę wskazać te działki albo udzielić informacji, ile w przybliżeniu będzie to kosztować. Z niepokojem czytamy, że w dalszej perspektywie planuje się wzrost stałych podatków od nieruchomości oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Czy w ten sposób mamy zachęcać inwestorów i przedsiębiorców, aby zakładali działalność gospodarczą na obszarach miasta, zamiast na terenach gmin ościennych, gdzie stawki podatków i opłat są wyraźnie niższe? Statystycznie miasto nasze zalicza się do jednych z najbogatszych w swojej kategorii w kraju, ale i też najdroższych, na co mają istotny wpływ rosnące z roku na rok koszty utrzymania jednostek organizacyjnych miasta. Dotacje przeznaczone na Sandomierskie Centrum Kultury ma wynieść ponad 700.000,00 zł., w roku 2019 była to kwota ponad 1.200.000,00 zł., ale wszyscy zdajemy sobie sprawę  z tego, że to dopiero początek roku i w czerwcu Pan dyrektor SCK zwróci się o zwiększenie tej kwoty. Wydatki na MOSiR mają 9.700.000,00 zł., z tego ponad 4.600.000,00 zł na same wynagrodzenia i nie ma w tej kwocie dotacji udzielonych klubom sportowym. W 2019 roku kwota przeznaczona na wynagrodzenia wynosi ponad 4.200.000,00 zł. W uzasadnieniu do uchwały w sprawie WPF pisze się między innymi, że nie ujęto tam zadań zakończonych w 2020 roku i wymienia się remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów oraz ulicy Rokitek. Trudno nie zauważyć, że nie było tam wykonanych jakichkolwiek prac remontowych. Pisze się o zakończeniu zadania pn.: „Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej”. Trudno i tutaj również nie zauważyć, żeby cokolwiek było tam robione w ostatnim roku, a jeżeli już to kosmetycznie. Należy ocenić jako kontrowersyjną decyzję zwrotu środków z projektu rozwoju potencjału endogenicznego. Doświadczenie uczy, że nowe źródła dochodu nie zawsze oznaczają wpływy nowych środków do budżetu, natomiast wprowadzenie oszczędności owszem. Zamiast szukać pieniędzy w kieszeniach mieszkańców po prostu należy zacząć oszczędzać. Szanowni Państwo, naszemu miastu potrzebne są zmiany systemowe - zmiany, które spowodują, że stanie się ono tańsze, bardziej dostępne i przyjazne dla jego mieszkańców. Wielokrotnie podnosiliśmy kwestię restrukturyzacji komunalnej, a więc obszaru działalności miasta, które ma bezpośredni wpływ na koszty utrzymania, jak i standard życia rodzin. Z przykrością należy zaznaczyć, że w tej materii przez ostatnie lata nic nie zrobiono. Nie stać miasta na funkcjonowanie dwóch spółek komunalnych. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na monopolizację świadczonych usług. Być może należy zastanowić się nad zmianą formy organizacyjno-prawnej, a może ich połączenia. Trudno jest  w takiej sytuacji zagłosować za tym budżetem - za budżetem po części sztucznie zbilansowanym, wątpliwym do realizacji po stronie dochodowej i szalenie trudnym do wykonania po stronie wydatkowej. Niestety realizacja tego budżetu niesie za sobą ryzyko zwiększenia kosztów funkcjonowania miasta i może spowodować w konsekwencji, że w najbliższych latach nie będzie nas stać na remont ulic, budowę parkingów, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągów, placów zabaw. Dobrze w tej sytuacji, że zrezygnowaliśmy przynajmniej z przedsięwzięcia, jakim była budowa kolejnego budynku socjalnego przy ulicy Lubelskiej z perspektywy generowania kolejnego zadłużenia czynszowego. Szanowni Państwo, my jako radni również ponosimy odpowiedzialność za stan finansów miejskich. Jeżeli dzisiaj nie uchwalimy budżetu, zostanie on ułożony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W takiej sytuacji będzie to budżet bez inwestycji, bez dotacji, budżet stagnacji, pozwalający tylko i wyłącznie na przeżycie. W takiej sytuacji pod ogromnym znakiem zapytania stanie możliwość zrealizowania zadań wynikających z projektów wieloletnich, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wymiany oświetlenia publicznego na energooszczędne oraz rewitalizację miasta, a w tym ostatnim przypadku oznaczałoby to zwrot otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Nie możemy sobie na to pozwolić. Nie jesteśmy w opozycji do przedstawionego projektu budżetu, ale też nie unikamy, jak Państwo widzą, konstruktywnej krytyki i kontrowersyjnych pytań. Wynika to ze wspólnej odpowiedzialności za miasto i jego mieszkańców. Zawsze głosujemy i będziemy popierać dobre projekty, ale i też zawsze będziemy wytykać błędy i wskazywać możliwe rozwiązania. Dzisiaj w dobie pandemii wyrazem odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa i świadomości niebezpieczeństw grożących naszemu miastu będzie zagłosowanie za tym budżetem. Dzisiaj wybieramy po prostu mniejsze zło, oby po raz ostatni w tej kadencji”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że stanowisko Stowarzyszenia „Inicjatywa Dla Sandomierza” będzie dołączone do protokołu z dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza.

Stanowisko stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że: „jest mocno niezadowolony z tego budżetu. To nie jest budżet moich marzeń ani pewnie większości radnych”. Dodał, że odrzucenie prawie 170 wniosków do budżetu nawet tak niewielkich jak budowa progów zwalniających świadczy o złej kondycji finansów miasta. Dodał, że przyszłoroczny budżet zapowiada się jeszcze trudniejszy niż tegoroczny. Stwierdził, że: „coraz większe wydatki, coraz mniejsze dochody własne, także dochody oparte o dotacje zewnętrzne, świadczą o tym, że w tym budżecie nie jest najlepiej”. Radny nazwał tegoroczny budżet budżetem przetrwaniowym. Sceptycznie wyraził się co do możliwości realizacji niektórych nieuwzględnionych wniosków w budżecie. Następnie stwierdził, że jako radny będzie głosował za budżetem, gdyż w przeciwnym razie nadzór RIO nad budżetem sprowadzi się do realizacji tylko zadań własnych gminy. Na koniec powiedział, że w tegorocznym budżecie nie ma realizacji inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego jeszcze z 2019 roku. Dodał, że tą sytuacją mieszkańcy, którzy brali udział w tworzeniu tego budżetu, są głęboko zaniepokojeni. Swoje wystąpienie zakończył apelem: „zmniejszenie wydatków, zwiększenie dochodów oraz jednak większa dyscyplina finansowa, bo obawiam się, że przyszłoroczny budżet będzie jeszcze gorszy niż ten, który teraz mamy”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Andrzeja Bolewskiego: „budżet powinien spełniać aspiracje mieszkańców” i na przykładzie odśnieżania dróg i chodników powiedział, że mieszkańców nie interesują koszty odśnieżania ani podział na drogi gminne, powiatowe, pierwszej lub drugiej kategorii odśnieżania, a to że musi być odśnieżone. Dodał, że jednorazowy wyjazd pługopiaskarek w celu odśnieżenia dróg pierwszej kategorii to koszt 10.000,00 zł. Następnie Burmistrz Miasta powiedział, że: „Ja się zgadzam z uwagami, dyskutujemy przecież nie raz na ten temat, czy na komisjach, czy nawet w naszych prywatnych rozmowach. Taki stan, jaki mamy, finansów i miasta, też nie wynika jakby sprzed roku, sprzed dwóch, to też jest pokłosie wielu, wielu lat działalności i staram się naprawdę i myślę, że Państwo też, te aspiracje i te oczekiwania mieszkańców realizować”. Powiedział, że nie wyklucza realizacji części zadań w ramach budżetu obywatelskiego z ewentualnych oszczędności, które mogą pojawić się z przeprowadzonych i rozstrzygniętych przetargach na realizację innych zadań. Na koniec odniósł się do wniosków radnych nie uwzględnionych w tegorocznym budżecie mówiąc, że zgadza się z nimi w całej rozciągłości, ale ze względu na brak środków nie mogą one być realizowane. Stwierdził, że budżet jest planem finansowym i żeby przeznaczyć środki na jeden cel z innego trzeba zrezygnować. Wyraził nadzieje, że projekt uchwały budżetowej zostanie przyjęty przez radę.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza odniosła się do słów radnego Andrzeja Bolewskiego mówiąc, że dochody, udziały w podatku dochodowym gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów. Zaplanowane dochody są wyższe niż w 2020 roku. W 2020 roku gmina prawie w 100% zrealizowała zaplanowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Ponadto dodała, że gmina sprzedała łącznie dwanaście działek - cztery na ulicy Piaski, siedem przy ulicy Krukowskiej i jedną przy ulicy Jaśminowej na łączną kwotę prawie 650.000,00 zł.  Z kolei w nawiązaniu do słów radnego Piotra Chojnackiego powiedziała, że w tegorocznym budżecie nie uwzględniono żadnego wniosku radnych ze względu na podjęte oszczędności i cięcia w celu zbilansowania budżetu. Następnie dodała, że realizacja wszystkich wniosków radnych to koszt rzędu 120.000.000,00 zł przy dochodach miasta na poziomie 145.000.000,00 zł. Na koniec przedstawiła podjęte cięcia w budżecie: 2.400.000,00 zł., oświata, 3.000.000,00 zł MOSiR, z OPS-u – 2.200.000,00 zł., z pożytku publicznego 1.100.000,00 zł., z nadzoru komunalnego 5.600.000,00 zł., z gospodarki komunalnej 5.000.000,00 zł., z administracji 1.000.000,00 zł.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że świat po pandemii koronawirusa nie będzie już taki sam. Nadchodzący kryzys ekonomiczny wymusza na gminach podjęcie działań zmierzających do zmiany systemu zarządzania miastem, administrowania miastem.

Dodał, że Sandomierz jest jednym z najbogatszych miast w swojej kategorii, ale również jednym z najdroższych w eksploatacji.

Dodał, że przedstawione stanowisko koła radnych „Inicjatywa Dla Sandomierza” jest pewnym poglądem na czasy, które idą i które czekają. Stwierdził, że samorząd musi dokonać zmian w strukturze organizacyjnej urzędu, jednostek organizacyjnych miasta. Zastrzegł, że decyzje te muszą być rozważne i przemyślane. Miasto musi być przygotowane na każdą sytuację zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym. Na koniec dodał, za deklaracją programową „Inicjatywa Dla Sandomierza”, że: „mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta, jest nim prawo do korzystania z jego zasobów i prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta i jego mieszkańców. Budżet miasta musi trafnie wyrazić potrzeby i aspiracje mieszkańców, artykułowane w trakcie ciągłego dialogu obywatelskiego. To nie jest koncert życzeń, to jest dialog, konsultacje z różnymi grupami społecznymi, bo to obywatele tworzą gminę, nie gmina tworzy obywateli”.

Radny Andrzej Lebida wyraził oburzenie, że samorząd odrzucił wnioski Muzeum Okręgowego w Sandomierzu dot. obchodów 100 – lecia istnienia muzeum w sandomierskim zamku. Dodał, że tegoroczny jubileusz jest bardzo ważnym wydarzeniem a potrzebne środki nie są wygórowaną kwotą. Brak tych środków „to jest kompromitacja na całą Polskę, tym bardziej że teraz muzeum występuje po prostu w programie ogólnopolskim na temat rezydencji królewskich”. Na koniec zaapelował o ponowne zweryfikowanie budżetu i przeznaczenie środków na zorganizowanie obchodów.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: „to jest moja już trzecia wypowiedź i powtórzę jeszcze raz to samo: to, że nie zostało coś nazwane i zapisane to nie znaczy, że to nie będzie realizowane. Będziemy się starać, będziemy wspierać, jesteśmy w kontakcie z panią dyrektor na bieżąco. Wiemy o tym, rozmawiam, słucham, wiem, co chce pani dyrektor zrobić. Mało tego, rozmawiam również z naszymi partnerami - z Urzędem Marszałkowskim, ze Starostwem Powiatowym, żeby właśnie godnie uczcić to 100-lecie Muzeum. Cieszymy się wszyscy, że mamy czwartego partnera, najbogatszego, najbardziej zamożnego i z największymi możliwościami - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i z tamtych programów również korzysta Pani dyrektor i tam też jest w kontakcie”.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy proponuje budżet, który rada musi ocenić a następnie przyjąć bądź nie. Następnie dodał, że na blisko 200 wniosków nie uwzględniono nawet dla kurtuazji ani jednego. W związku z tym nasuwa się pytanie: „No to po co my tu w ogóle jesteśmy? Czy to jest nasz budżet? Proste pytanie: czy to jest nasz budżet?”. Powiedział, że w wyniku rozmów z mieszkańcami niepokoi fakt braku perspektyw. Regionalna Izba Obrachunkowa powinna zdecydowanie wyartykułować swoje uwagi i dużo ostrzejsze zalecenia. Zaznaczył, że: „Klub Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie sygnalizuje, że miasto idzie w złą stronę, że miasto zadłuża się. Pewnie, zadłużenie to nic złego, ale w tym, żeby obsłużyć dług i na to pożyczyć, to już jest troszkę niepokoju”.

Dodał, że obecna kadencja samorządu sprowadza się do prostej realizacji podjętych zobowiązań przez poprzedniego burmistrza w głównej mierze do realizacji programu rewitalizacji miasta, którego zasady finansowania nie są korzystne dla miasta. Stwierdził, że miasto musi wykorzystać szansę jaka rysuje się w ramach wielkich inwestycji infrastrukturalnych takich jak: budowa S74, Lwowskiej – Bis czy drugiego mostu na rzece Wiśle. W przeciwnym razie Sandomierz nigdy nie wyjdzie z listy miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Na koniec zaznaczył, że: „Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie wyraziście głosował przeciw temu budżetowi”.

Radny Jacek Dybus powiedział, że jako radny również składał wnioski do budżetu, które winny być realizowane w systemie publiczno-prywatnym, niekoniecznie z budżetu miasta. Samorząd musi walczyć o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Dodał, że gmina oszczędza na inwestycjach obniżając zakres robót lub jakość materiałów. Na koniec zaapelował o wspólną, uczciwą  pracę, by wspólnymi siłami rozpocząć działania, zmierzające do poprawienia sytuacji, jaka w mieście panuje a nie zajmować się jałowymi wewnętrznymi konfliktami. 

Radna Kazimiera Bednarska porównała funkcjonowanie samorządu do instytucji rodziny, która dba o swoich członków. Stwierdziła, że Sandomierz w pewien sposób dba o swoich członków i dlatego tak ważną instytucją jest powołanie domu dziennego pobytu. W tej sprawie miasto złożyło stosowne dokumenty celem uzyskania dofinansowania, ale powinien być opracowany plan B. Dodała, że brakuje domu dziennego pobytu w Sandomierzu, gdyż samorząd nie realizuje funkcji opiekuńczych odnośnie osób starszych. Na koniec stwierdziła, że: „miasta ościenne, czyli Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Ostrowiec Świętokrzyski dysponują takimi domami, i to nie jest jeden, ich jest co najmniej kilka. Mało tego, tam znajdują pracę opiekunowie, pielęgniarki, psycholodzy, lekarze, będą to też stanowiska pracy dla miasta (…) ja bym bardzo sobie życzyła i zapewne Państwo, aby taki dom dziennego pobytu powstał, więc z tego miejsca, o ile mogę, bardzo proszę Pana burmistrza o rozważenie takiej sytuacji”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: „wniosek został złożony, czekamy na wynik. Jestem bardzo tym zainteresowany”.

Więcej głosów, uwag w dyskusji nie było.

 1. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 13;

„przeciw” – 5;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXIX/325/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady ogłosił 5-cio minutową przerwę.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wznowił obrady XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza. Dodał, że w posiedzeniu rady bierze udział 17 radnych. Radni, którzy opuścili obrady: Mariusz Prezgot, Marek Strugała, Marek Chruściel.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Ewa Gracz wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Głosów, uwag w dyskusji nie było.

W związku z powyższym przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXIX/326/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że plan pracy rady, został przekazany radnym drogą elektroniczną. Dodał, że uwag nie zgłoszono.

Brak głosów w dyskusji.

W związku z powyższym przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXIX/327/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2020 rok.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały zawiera 10 załączników odpowiadającym poszczególnym komisjom stałych rady: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Praworządności, Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia, Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisja Polityki Mieszkaniowej, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał, że plany pracy zostały przyjęte na posiedzeniu każdej komisji.

Głosów, uwag w dyskusji nie było.

W związku z powyższym przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXIX/328/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2020 rok.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały, który był omawiany na posiedzeniu każdej komisji stałej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Radna Ewa Gracz wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedziała, że komisja proponuje, aby w planie pracy na rok 2021 w punkcie trzecim planu dopisać w ramach autopoprawki do zadań, które komisja przyjęła do pracy: „Informacja na temat działalności klubów sportowych”. Zadanie to będzie realizowane w okresie na przełomie miesiąca kwiecień-maj.

Więcej uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie z uwzględnieniem autopoprawki Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXIX/329/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok.

Ad. 9

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił informacje o bieżących sprawach miasta w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 1. „W dniu 29.12.2020r. oraz 07 i 14.01.2021r.  w godzinach od 18.00 do 19.15 pracownik socjalny OPS w Sandomierzu razem z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Sandomierz dokonali monitoringu miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne tj.:
 1. W dniu 31.12.2020r. do Wykonawcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz zostało wysłane zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp  na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Spotkanie uczestników negocjacji odbyło się w dniu 31.12.2020 r, o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3. W dniu 31.12.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz na zadanie jw. – termin realizacji od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. Kwota brutto: 1 199 538,53 zł.
 2. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej mają możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19. Według stanu na dzień 15.01.2021r. 14 pracowników przyjęło 1 dawkę szczepionki, a 2 pracowników ma wyznaczony termin szczepienia na 02.02.2021.
 3. W dniu 14.01.2021r. zawarto umowę z Wykonawcą firmą MIKROBUS Przewóz Osób Piotr Czech, ul. Żółkiewskiego 7/21, 27-600 Sandomierz na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”. Cena ryczałtowa brutto w umowie w ujęciu 10 miesięcy: 40 500,00 zł, cena za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości miesięcznej (kwota brutto): 4.050, 00 zł, termin realizacji zamówienia: 18.01.2021 – 31.12.2021.
 4. W placówkach Gminy Świetlicy Środowiskowej oraz Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” został zorganizowany konkurs plastycznych na ferie zimowe 2021 dla dzieci z tych placówek pt. „Laurka dla babci i dziadka” i „Pejzaż zimowy”. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 15 stycznia 2021 roku.
 5. W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi Covid-19, Gmina Sandomierz została zobligowana Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr PSZ.VIII.966.53.1.2021 z dnia 14.01.2021 roku do organizacji transportu do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych, tj. posiadających  aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, a także mających trudności z dostępem do punktu szczepień.

Wyznaczony został Koordynator Gminy na potrzeby organizacji transportu osób spełniających kryteria dotyczące schorzeń, dostępny pod numerem telefonu (15) 815 41 52 w godzinach od 8.00 do 14.30 w każdy roboczy dzień. Informacja o powołanym koordynatorze została udostępniona na stronie internetowej miasta jak również w korespondencji dedykowanej sandomierskim seniorom. 

Przygotowałem i przekazałem wszystkim seniorom, tj. osobom powyżej 80 roku życia zameldowanym na terenie Sandomierza, pakiet niezbędnych informacji dotyczących szczepień przeciwko covid-19.

 1. Zarządzeniem nr 23/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 21 stycznia 2021 roku zostało powołane Gminne Biuro Spisowe w Gminie Sandomierz do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021r. Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, spis rozpocznie się 01 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2021 roku.
 2. Został opracowany i poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021 – 2027. Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie uchwały nr LIII/451/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 roku i potrwają do 04 lutego 2021 roku.
 3. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym pompowni ścieków przy Szkole Podstawowej Nr 3;
 4. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Żłobku w Przedszkolu Nr 5;  
 5. Trwają prace budowlane w Parku Miejskim i Bibliotece Miejskiej
 6. W toku jest postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
 7. Gmina złożyła kompletną dokumentację do projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”. Termin złożenia zgodnie z umową 31 grudnia 2020.
 8. 18 grudnia 2020 zostało podpisane porozumie pomiędzy Gminą Sandomierz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste powietrze. W ramach porozumienia Gmina jest zobowiązana udzielać informacji i wspierać Wnioskodawców w aplikowaniu o dotacje, rozliczaniu uzyskanej dotacji po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
 9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego – nabór trwa do 05.02.2021 r.”.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że nie rozumie, dlaczego została wytypowana ul. Baczyńskiego do monitorowania osób bezdomnych. Dodał, że spółdzielnia na bieżąco monitoruje sytuację w tym aspekcie i nie odnotowała takich osób na swoim terenie.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że Ośrodek Pomocy Społecznej ma informacje, że na terenie osiedla przy ul. Baczyńskiego przebywały osoby bezdomne, i w związku z tym ośrodek ma obowiązek monitorowania tych miejsc. Zastrzegła, że to nie oznacza, iź na tym terenie dzieje się coś szczególnie niebezpiecznego.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 10

Informacja przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty i wolne wnioski.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Panią Iwonę Łukawską p. o. dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Iwona Łukawska p. o. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu powiedziała, że: „Korzystając z okazji, że dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Miasta Sandomierza ma charakter stacjonarny, w imieniu własnym i pracowników Muzeum, z uwzględnieniem Pani Karoliny Gara i dr hab. Tomisława Giergiela chciałabym wręczyć Państwu nasze najnowsze wydawnictwo, towarzyszące ekspozycji czasowej „Nieobecni. Z dziejów społeczności żydowskiej w Sandomierzu”. Wystawa została zrealizowana przez pracowników Działu Historycznego w ramach dwuletniego projektu ministerialnego. Wernisaż miał miejsce jesienią ubiegłego roku. Był to wernisaż hybrydowy, transmitowany online, z uwagi na to, że nasza instytucja w dalszym ciągu jest zamknięta i nie mogą nas goście odwiedzać i zwiedzać naszych ekspozycji, proszę przyjąć to nasze wydawnictwo. Mam nadzieję, że pozwoli Państwu zaznajomić się szerzej z tematami prezentowanymi na wystawie, a także zabytkami kultury materialnej i niematerialnej społeczności żydowskiej Ziemi Sandomierskiej”.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił informacje, komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza w okresie międzysesyjnym od 30 grudnia 2020 roku do dnia 22 stycznia 2021 roku, jak niżej:

 1. „Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza złożył pismo w sprawie informacji dot. nadzoru budowlanego nad rewitalizacją parku oraz biblioteki publicznej.
 2. Burmistrz Miasta Sandomierza udzielił odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” dot. funkcjonowania mieszkania treningowego. Stosowna umowa w tej sprawie zostanie podpisana na okres o d 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 3. Mieszkaniec Sandomierza Pan Z.P.*) wystosował pismo w sprawie remontu 400 metrowego fragmentu ul. Krętej z dolną jej częścią od ulicy Krakowskiej z ul. Leszka Czarnego lub Podgórze.
 4. Radny Marcin Świerkula złożył pismo w sprawie domniemanego mobbingu pracowniczego w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazał zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu w sprawie skargi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” na uchwały: Nr XXV/291/2020 z dnia 15 października 2020 roku oraz Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku.
 6. W dniu 14 stycznia 2021 roku wpłynęło sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2020 rok.
 7. Starosta Sandomierski Pan Marcin Piwnik złożył pismo w sprawie wydania opinii przez Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie pozbawienia ul. Żeromskiego kategorii drogi powiatowej i nadanie jej kategorii drogi gminnej.
 8. Mieszkańcy osiedla „Mickiewicza” złożyli petycje przeciwko planowanej budowie sklepu wielopowierzchniowego przy rondzie z ul. Mickiewicza i Ożarowską. W tej sprawie złożone zostało również pismo Ks. Kanonika S.Ch. – proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
 9. Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu przekazało sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym”.

Ponadto Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił interpelacje radnych w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 1. „W dniu 14 stycznia 2021 roku radny Marcin Świerkula złożył interpelacje w sprawie uporządkowania terenu zbiornika retencyjnego „Atramentówka” przy ul. Portowej w Sandomierzu, poprzez usunięcie martwych oraz złamanych drzew. Odpowiedź w tej sprawie nie została udzielona.
 2. W dniu 20 stycznia 2021 roku radni: Marek Strugała, Marcin Śwerkula, Krzysztof Szatan oraz Mariusz Prezgot złożyli interpelacje w sprawie utwardzenia fragmentu drogi ul. Podmiejskiej – Bocznej kruszywem, kamieniem lub gruzem o długości 1500 metrów. Odpowiedź w tej sprawie nie została udzielona”.

Na koniec przewodniczący rady poprosił radnych o zgłaszanie uwag do przesłanego Statutu Miasta Sandomierza.

Radny Andrzej Bolewski zaapelował o informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie Sandomierz oraz na temat Narodowego Programu Szczepień. Dodał, że na stronie internetowej miasta warto byłoby umieścić takie informacje w kontekście szczepienia poszczególnych grup społecznych. Na koniec zaznaczył, że mieszkańcy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa w tej materii.

Na koniec poprosił o przyspieszenie prac nad projektem uchwały dot. nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Radny Marcin Świerkula ponownie przypomniał o złożonej przez siebie interpelacji dot. uporządkowania zbiornika wodnego „Atramentówka”. Dodał, że obecny stan pozostawia wiele do życzenia i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Stwierdził, że należy podjąć rozmowy w tej sprawie z Państwowym Przedsiębiorstwem Wodnym „Wody Polskie” lub z Hutą Szkła Okiennego.  

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że przy okazji otwarcia przepompowni w Koćmierzowie rozmawiał z przedstawicielami Wód Polskich Zlewnia Kraków o „Atramentówce” i uzyskał zapewnienia rozwiązania zaistniałego problemu.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że Straż Miejska powinna egzekwować obowiązek odśnieżania chodników od firm i właścicieli, których posesje są przypisane w sąsiedztwie bezpośrednim danych ulic. Dodał, że obowiązek odśnieżania wynika z przepisów ustawowych.

Radny Andrzej Lebida poprosił o zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Staromiejskiej na odcinku od Kościoła Św. Jakuba do Kościoła Św. Pawła, gdyż na tym odcinku nie ma chodnika. Dodał, że wzmożony ruch samochodowy zagraża bezpieczeństwu pieszym.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że na tym odcinku ustawione są znaki drogowe z ograniczeniem prędkości i każdy kierowca powinien się dostosować do tych znaków.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że ulica Staromiejska jest w strefie konserwatorskiej i to konserwator musi wyrazić zgodę na usytuowanie progów zwalniających. Dodał, że konserwator takiej zgody nie wyda.

Radny Jacek Dybus zaapelował o zwiększenie częstotliwości przejazdów pługopiaskarek celem szybszego odśnieżania dróg na terenie miasta zwłaszcza tych osiedlowych. Ponadto wyraził zdziwienie, że kolejna sesja Rady Miasta Sandomierza odbędzie się w ramach wideokonferencji. Dodał, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego sesje mogą odbywać się tak jak w dniu dzisiejszym na terenie zamku.

Radny Andrzej Lebida: „Czy mam od Pana upoważnienie, żebym ja się udał do konserwatora? Jest taka zgoda?”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: „Pan ma prawo, jest Pan radnym miejskim. Ma Pan prawo zabiegać we wszelkich instytucjach”.

Ad. 11

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXIX sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych an sesji;
 2. Stanowisko koła radnych „Inicjatywa dla Sandomierza’.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.

 

 

 

Wersja XML