Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 32/2/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 21 stycznia 2021 roku, godz. 13.00

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonych listach obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza,

Obecni:

Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie zmian w projekcie budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
między wersją  pierwotną projektu uchwały a wersją uwzględniającą autopoprawkę Burmistrza Miasta Sandomierza.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok.

6.Sprawy różne, wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 9 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Omówienie zmian w projekcie budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok między wersją pierwotną projektu uchwały a wersją uwzględniającą autopoprawkę Burmistrza Miasta Sandomierza.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia powyższego punktu porządku obrad.

Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że wszystkie trzy punkty porządku obrad  są ze sobą ściśle powiązane. Na poprzednim posiedzeniu komisji zostały przedstawione radnym wszystkie zmiany, jednak w powyższym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok zostaną wskazane jeszcze raz.  

Wobec braku pytań i uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

Pani Barbara Grębowiec rzetelnie przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały.

Radna Mariola Stępień zapytała o uwagi.

Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok.

Skarbnik Sandomierza dokładnie omówiła powyższy projekt uchwały nawiązując do pkt. 3 porządku obrad.

Radny Janusz Poński zapytał czy zostały przygotowane sprawozdania finansowe dochodów za 2020 r.?

Pani Barbara Grębowiec odparła, że wymienione sprawozdania są w trakcie realizacji.

Pani Mariola Stępień  zapytała członków komisji o uwagi?

Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.7

Sprawy różne, wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji powiadomiła o piśmie z dnia 5 stycznia br. Pana Z.P.*) - Mieszkańca Sandomierza w sprawie „wprowadzenia do budżetu na rok bieżący inwestycji około 400-metrowego odcinka ulicy Krętej z dolną jej częścią od ulicy Krakowskiej z ul. Leszka Czarnego lub Podgórze.”

Radna Mariola Stępień uznała, że tegoroczny budżet został już zaplanowany i zasugerowała, aby Mieszkaniec zwrócił się ponownie do Burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel na przyszły rok.

Radna Mariola Stępień odczytała treść odpowiedzi na wniosek radnego Wojciecha Czerwca znak: TI.3020.1.2021.SZO z dnia 4 stycznia 2021 r. dot. kosztów zadania „Remontu i przebudowy budynków Kamienicy Oleśnickich i oficyny”.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza nie został usatysfakcjonowany odpowiedzią Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. Ponownie poprosił o przygotowanie danych związanych z pracami remontowymi  zabytkowej
kamienicy pod względem sporządzonego kosztorysu (Kto go przygotował? Ile kosztował? Pod jakim kątem został zrobiony?).

Radny Robert Kurosz przypomniał członkom Komisji Budżetu i Finansów o wniosku, który został przegłosowany podczas obrad Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  w sprawie  przygotowania uchwały intencyjnej w sprawie przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na ul. Mickiewicza 39. Radny zaznaczył, że jest to próba przeniesienia całej szkoły, a nie likwidacji placówki.  Członkowie komisji poparli również fakt, aby Sandomierz stał się miastem akademickim.

W budynku SP2 powstałaby filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz nowe kierunki kształcenia studentów.

Radny Krzysztof Szatan uznał, że sprawa przenosił SP2 jest naruszeniem statusu szkoły oraz dzieci. Przypomniał, że Burmistrz publicznie obiecał dyrekcji, rodzicom i dzieciom, że do końca kadencji szkoła pozostaje bez zmian w tym samym  miejscu. Jednocześnie poparł pomysł, aby w Sandomierzu rozwijała się wyższa uczelnia.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udziałw dyskusji.

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.

 

 

 

Wersja XML